آرشیف

2014-12-22

jameghor

گزارش نظارتی شورای ولایتی از وضعیت صحت در ولایت غور

شورای ولایتی ولایت غور

 
 ولایت غور یکی از ولایات سخت گذر ودور افتاده است که مردم آن نسبت به سائر ولایات از دسترسی کمتر خدمات صحی برخوردار می باشد ساختار اجتماعی،روستای،نه بود سرک،زمستان های دراز،وراه بندی های چند ماهه، فقر اقتصادی، عدم توجه حکومت مرکزی ومحلی ونا کارای مؤسیسه محترم ACDT که مسئولیت عرضه خدمات صحی را در ولایت غور به عهده دارد باعث شده است که اوضاع صحی مردم غور حالت خوبی نداشته باشد.
شورای ولایتی به عنوان نهاد مردمی مطابق قانون مسئولیت دارد تا از عملکرد،اجرات ادارات محلی وموسسات نظارت نمایند اینک گزارش این شورا که بر اساس گزارش ریاست صحت عامه ونظارت شورای ولایتی از وضعیت صحی در ولایت غور آمده شده قرار ذیل جهت بهبود وضعیت وحل مشکلات ارایه می گردد.

 • طوریکه مقامات عالی درجریان قرار دارند که مدت 4 ماه می شود که مسئولیت عرضه خدمات صحی در ولایت غور از موسسه محترم CHA به موسسه محترم ACTD انتقال شده است از آن زمان تا کنون موسسه محترم ACTD به تعهدات خود عمل نکرده ووضعیت صحت به مراتیب نسبت به سال های قبل خرابترو نگران کننده می با شد.

 • با در نظر داشت شرائیط اقلمی وراه بندی های چند ماهه در ولایت غور موسسه محترم ACTD باید قبل از فراه رسیدن فصل زمستان ادویه تمام کلنیک ها را در ولسوالی ها ومحلات اکمال می نمود اما این کار از طرف موسسه مذکور انجام نشده همین اکنون در تمام کلنیک های ولایت غور ادویه وجود ندارد راه های مواصلاتی بین مرکز وولسوالی به اثر ریزش برف باری های سنگین مسدود شده است امراض گونا گون سرخکان، سیا سرفه، مشکلات تنفسی، در بسا نقاط ولایت غور شیوع نموده وباعث مرگ میر اطفال وبزرگ سالان گردیده است.

 • ادویه HPS ها از هفت ماه به این طرف اکمال نگردیده است این در حالیست که تعداد زیاد از مناطق ولایت غور به خدمات صحی از طریق کلنیک ها دسترسی ندارند وتنها از طریق همین کار کنان صحی عرضه خدمات صحی صورت می گیرد.  

 • خدمات امبولانس بشکلی کاملا نا مناسیب در پروژه فعلی جریان دارد این بدین معنی است که یک تعداد امبولانس ها غیر فعال بوده مریضان که انتقال میشود از خدمات وتدابیر لازم  صحی در داخل امبولانس ها برخوردار نیستند در بسیاری موارد مریضان به موتر های لینی وکرائ به مرکز ولایت انتقال میگردد،  ومریضان بیشتر در مسیر راه فوت مینمایند وکرائیه موترها در بسیار موارد برای موتر داران پرداخته نمی شود.

 • تعداد زیاد ازداکتران و پر سونل صحی در سطح ولایت غور در کلینک های صحی وجودندارد که این چا لش بسیار قا بل ملاحظه و نگران کننده میبا شد در بیشترین کلینک های ولسوالیها که شورای ولایتی سفر نموده وتیم نظارتی شان از کلینک ها دیدن نمودند، نبود داکتر، داکتر قابله،نرس وکمبود ادویه محسوس بوده ، سیستم آب رسانی برق، وچاه های   سیپتیک وجود نداشته وداکتر برای معائینه مریضان وجود ندارد وفارمیسست ها بجای داکتر عمل کرده وادویه نا چیز که در اختیار دارد برای مریضان توزیع می کنند.

 • ولایت غور یکی از ولایات نهایت سرد بوده در فصل زمستان نیاز به محروقات است وپول محروقات به تناسب سال های قبل از طرف موسسه ACTD  با 30% کمبود پرداخت می شود که بار ها از طریق مردم وشورای صحی وریاست صحت عامه به شورای ولایتی شاکی گردیدند وشورای ولایتی طی نشست های با موسسه مذکور خواستار محروقات مطابق به سالهای قبل شدن که آنها وعده های سپردند اما متاسفانه عملی نکردند .

 • به اساس گزارش صحت عامه به شورای ولایتی ولایت غور راپور دهی وجمع آوری راپور ها به یک مشکل همیشه گی تبدیل شده از ین بابت ریاست صحت عامه وشعبه HIMS نمی تواند هیچگاه راپور های ربع وار خود را بوقت زمان آن ترتیب وتقدیم به مرکزو وزارت نماید این تاخر وبی توجهی با عث شده اکمال مواد غذای توبر کلوز از جانب دفتر سازمان غذای جهان مختل شده ومریضان توبرکلوز از آن محروم گردند ودرنتجه پرگرام کنترول توبرکلوز در ولایت غور تضعیف گردد.

 • عرضه خدمات واکسینا سیون ضعیف بوده مقدار پول که برای تیل موتر سا یکل اوت ریچ  در زمان CHA  واکسینا توران در یافت مینمودند، این را موسسه ACTD مجدد منا صفه وتنقص داده وهم گفته اند در ایام سرما اگر کسی اوت ریچ هم برود پول اوت ریچ داده نمی شود.

 • در بعضی موارد متاسفانه گزارشات وراپور ها اگر در تضاد با اجرا ت باشد بشکلی تحریف شده آن بریاست شورای ولایتی وصحت عامه شریک ساخته می شود مثلا چندی قبل گزارش از مرکزی صحی اساسی تولک از بعضی مراجعه وموسسه ACTD رسید که شب گذشته اشخاص آمده وبالای اطاق نوکریوال حمله نمودند وموجب خسارات گردیده اند، اما هیچ علت این واقعه فهمیده نشده است. بعداَ معلوم شد دریک حادثه تصادم موتر سایکل یک شخص برادرش شدید زخمی گردیده وقتی به کلینک آورده نوکریوال نبوده ومریضش حالت بد داشته  بعداَ شروع به جنگ وجال وخرابکاری نموده است در حالیکه ایجاب منیما ید شفافیت وصداقت در گزارشات با همدیگر حفظ گردد.

 • اخیراَ دفتر محترم سازمان صحی جهان یکتعداد کیتهای را بمنظور رسیدگی به واقعات اضطراری بدفتر محترم ACTD سپرده بود که مربوط همه ولایت بوده اما دفتر محترم موضوع را با ریاست صحت عامه شریک نساخته وچنانچه ایجاب مینمود از این ادویه بمنظور رسیدگی به واقعات از طریق کمیته اضطراری در بخش صحت استفاده میشد اما بعداَ که معلومات هم خواسته شد که چه مقدار وچه نوعیت بوده وبه کجا ها توزیع شده متأ سفانه موفق بدریافت پا سخ لازم خود نشدیم. واخیراَ اوت بریک سرخکان در لفرا وشویج مربوط مرکز ولایت پیش آمد موسسه محترم ACTD با آنکه این اولین مورد بود ادویه مورد نیاز را نداشته از ریاست صحت عامه ودیگر موسسات ادویه میخواست. ودر مورد توجه بیشتر شما را خواهانیم .

 • درتمام شفاخانه  های ولسوالی ها ضمن دیگر مشکلات با زهم مراکز فیزوتراپی مثل دوپروژه قبلی BPHS در غور فعالیت ندارد وآن عده مریضان که به این خدمات ضرورت دارند بطور همیشه از آن محروم اند طور احساس می شود که مؤسسه محترم هر نوع تسهیلات صحی که باشد فقط یک داکتر ویا نرس بکار دارد که بگوید مرکز صحی مذکور فعال است وخدمات صحی برای مردم صورت میگرد.

 • درتمام ولایت غور یک نفر داکتر زنانه وجود ندارد صرف یک نفر در ولسوالی لعل وسر جنگل که تبعه تاجکستان است گفته میشود داکتر است هر چند اسناد باوری آن از طرف صحت عامه دیده نشده است .

 • هنوز هم که چهار برج  از شروع وتطبیق این پروژه بزرگ میگذرد مسئولین محترم موسسه مجری عرضه خدمات صحی به ولایت غور تشریف نیاورده اند تا پروژه مذکور را به محضر مقامات دولتی وشورای ولایتی غور تشریح نموده وتعهد کاری خود را بمردم ابراز بدارد صرف باافراد وبقایای موسسه CHA را جذب وآنها بشکلی سابق آن فعا لیت می کنند.

 • درنخستین روزهای انتقال مسئولیت های عرضه خدمات صحی از موسسه CHA  به موسسه ACTD موتر های که مالکیت پروژه BPHS در غور است موسسه مذکور زیر نام ترمیم بدون درجریان قرار دادن ریاست صحت عامه به کابل انتقال داده واز آنها استفاده شخصی صورت می گیرد. وشفاخانه ولایتی که تحت ریفورم قرار دارد مشکلات بخصوص خود را داشته موجودیت تعمیر که بتواند تمام ضرورت ها را مرفوع سازد وجود ندارد تعمیر بسیار قدیمی وفرسوده غیر استندرد کمبود متخصصین کمبود نرس های مسلکی کمبود داکتر اناثیه وبیشترین نرس ها صنوف دوازده هم وقراردادی وجود دارد واکمالات ادویه جات بموقع صورت نمیگرد کمبود فارمیسست مسلکی اکنون فارمیسیست های غیر مسلکی در بخش های فارمسی توزیع ادویه جات فعالیت می کنند اکنون یک الحاقیه در حال ساخت است که نمی توان مشکلات شفاخانه ولایتی را بر طرف نمود وصدها موارد پراپلم ومشکلات صحی در غور وجود داشته هر گاه وزارت محترم در مورد بذل توجه مضاعف ننمایند وضعیت صحی در غور بد تر ازین خواهد شد .