آرشیف

2015-6-25

jameghor

گزارش ریاست صحت عامه ولایت غور به جلسه گذارش دهی ادارات

28/11/1391 مورخ
موقیعت :  شهر چغچران  ولایت غور .
 
 
  وضیعت صحی موجود :
 

645006
 

نفوس به اساس احصایه مرکزی

1

 شفاخانه ولایتی

2

شفاخانه ولسوالی  

1

شفاخانه تداوی معتادین 

1

مراکزصحی جامع  با خدمات جراحی 

 
7

مراکزصحی جامع بدون خدمات جراحی 
 

21

مراکزصحی اساسی

22

مراکزصحی فرعی

431

پوسته صحی

 

 
جدول پرسونل صحی موجوددر ولایت غور1391
 

مجموع

اناث

ذکور

پرسونل صحی

23

5

18

دکتور

125

16

99

نرس

57

57

 

نرس قابله

4

0

1

فارمسيست

12

1

11

فارمسی تکنيشن

13

0

13

تکنيشن لابراتوار

838

423

415

کارکنان صحی جامعه

4

0

4

تکنیشن اکسری 

6

 

6

تکنیشن انستزی

3

0

3

تکنیشن دندان

 

 
 
عرضه خدمات صحی درولایت غورمطابق استراتژی های وزارت صحت عامه ازطریق عرضه خدمات شفاخانه یی –خدمات صحی اساسی –خدمات وقایوی ورشد قوای بشری باظرفیت به پیش برده میشود.
چنانچه شفاخانه ولایتی به ظرفیت 110بسترازطریق پروژه اصلاحات شفاخانه هامربوط وزارت محترم صحت عامه وبه کمک مالی بانک جهانی مصروف عرضه خدمات صحی شفا خانه یی میباشد.عرضه خدمات صحی اساسی ازطریق برنامه BPHSکه بودجه آن ازجانب اتحادیه اروپا پرداخته میشود وازطریق قراردادفی مابین  میگرددوریاست صحت عامه مسولیت نظارت ازچگونگی عرضه خدمات صحی رابعهده داردتا وزارت صحت عامه مطمن گرددکه موسسه تطبیق کننده مطابق قراردادمنعقده ومطابق پالیسیهاواستراتژیهای وزارت صحت عامه فعالیت های صحی و تطبیق پروگرام های صحی رادر ولایت غور بایدانجام بدهد.
اعضای تیم منجمنت ریاست صحت عامه بوسیله چک لست های استندرد ملی که ازجانب وزارت محترم صحت عامه بمنظورنظارت وبررسی چگونگی عرضه خدمات صحی درتسهیلات صحی دیزاین گردیده است نظارت های خویش راانجام داده اندودرجریان این دیدوبازدیدهانقاط ضعیف –کمبودات –ومشکلات راشناسایی کرده وجهت دریافت راه حل هاواصلاح نواقص آنرادرجلسات ماهوارصحی موردبحث قرارمیدهد درصورتیکه درسطح ولایت راه حل برای مشکل دریافت نشدبمقام وزارت صحت عامه جهت حل مشکل تقدیم میگردد.
چنانچه میدانیم تطبیق کننده عرضه خدمات صحی اساسی درولایت غورموسسه محترم ACTDمیباشدوبرای مدت 19ماه عرضه خدمات صحی اساسی رادرتمام ولسوالیهای ولایت غوربعهده دارد.
موسسه محترم WVدرقسمت پیشبردمکتب قابلگی درولایت غورمسولیت داشته وفعلادورچارم مکتب قابلگی زیر آموزش قراردارد.
موسسه محترم ویم دصتورحی – ظ صحی اساسی- مراکز صحی جامع و شفا خانه های ولسوالی می باشد و تطبیق نیمGPدرراستای تریننگ نرسنگ وبخش توبرکلوزهمکاری دارد .
 
فعالیتهای انجام شده :
 
1.      ارایه خدمات صحی شفاخانه یی وخدمات صحی اساسی برای مستفدین درمرکزولایت ودیگر واحد های اداری ولایت غوربا امکانات موجود.
2.      اشتراک فعال در جهت رسیدگی بواقعات عاجل و اوت بریکهای امراض سرخکان و سیاه سرفه در ولسوالیهای پسابند-تولک و تیوره.
3.      آمادگی برای زمستان بمنظور تهیه مواد محروقاتی –ادویه و پرسونل طبی مورد نیاز در تمام ولسوالیهایکه امکان بندش راه های اکمالاتی متصور بود.
4.      تزئید ده بستر در تشکیل شفاخانه ولایتی که از 100بستر به 110بستر ارتقا نمود.
5.      ارتقای شفاخانه یی تداوی معتادین از10بستربه 20بستر.
6.      موجودیت امبولانسها در مراکز ولسوالیها بمنظور رجعت دهی مریضان که به ارایه خدمات شفاخانه  ولایتی نیاز دارند.
7.      فراغت دور سوم مکتب قابلگی به تعداد 24 نفر.
8.      فراغت 25 نفربعد از آموزش یکساله در رشته نرسنگ بکمک موسسه محترم GP
9.      تلاش برای استخدام پرسونل مسلکی بیشتر در کلینیکهای صحی در ولایت غور که نسبت به سال قبل در وضیعت بمراتب بهتر قرار داریم .
10.  انجام نظارتهای مسترک با موسسه تطبیق کننده خدمات صحی .
11.  اجرای نظارت دسته جمعی ریاست صحت عامه ازولسوالیهای دولینه –شهرک –تولک و ساغر که درماه دلو که این نظارت دوهفته رادربرگرفت.
12.  تدویرجلسات همآهنگی صحی ماهواربطورمنظم .
13.  اشتراک ونظارت ا زتطبیق روزهای ملی واکسیناسیون بمنظورریشه کنی فلج اطفال درچارنوبت در طول سال 1391.
14.  تطبیق کمپاین واکسین سرخکان در تمام ولایت غور که در اثر آن بفضل خداوند متعال واقعات سرخکان بشکل اوت بریک تاحال در مربوطات ولایت غور نداریم.
15.  اعمار دو باب کلینک در ولسوالی لعل وسرجنگل –پیشرفت 80% کار ساختمانی چارباب کلینیک دیگر در شهرک – مرکز ولایت ولعل وسرجنگل.
16.  اکمال فاز اول پروژه شفاخانه ولایتی 
17.  پیشرفت کار پروژه مکتب نرسنگ جامعه و امید آغاز این پروژه در سال 1392
18.  جمع آوری ادویه تاریخ گذشته و اغذیه بیکیفیت و تاریخ گذشته به 5 نوبت از بازار و حریق آن توسط هیات محترم تعین شده از جانب مقام ولایت.
19.  توذیع یکتعداد کمپل برای مستحقین که ازجانب مقام ولایت تشخیص ومعرفی میشدند الی ختم این جنس .
 
درینجا گوشه ای ازگذارشات وتصاویر ازدو سفری نظارتی و تصاویر از پرسونل صحی موجود در ولسوالیهای مذکور. باید بگوییم این هر دو نظارت در ایام زمستان امسال که شب اول سفر ما مصادف باجنگ چله ها بودکه در دولینه گذشت.
 


گذارش نظارت از وضیعت عرضه خدمات صحی از ولسوالی های دولینه – شهرک – تولک و ساغر

ایام 7ماه دلو الی 19 ماه دلو1391
 
 
اشتراک کنندگان: 
ازتیم منجمنت ریاست صحت عامه 
1-داکترغلام نبی (یگانه) رئیس صحت عامه
2-داکترعبدالعلی(رسولی)آمرمراقبتهای صحی اولیه
3-فارمسسیت عبدالطیف(رحیمی)مسول امورفارمسی
4-محترم محمدنسیم (دولتی)آمرمعافیت کتلوی
5-محترم زلمی (حکیمی)مسول صحت محیطی
6-محترم عبدالغفور(عصمتیار)مسول لابراتوارها
ازطرف موسسه تطبیق کننده:
7-دوکتورس نادره سوپروایزرACTD
8-دوکتوربارک (صمیم)سوپروایزرACTD
9-دوکتورغلام حسین نماینده سازمان صحی جهان درغور

تقدیم گذارش به: مقام ولایت غور
درجریان بازدیدازکلینیکهای ولسوالیهای چارگانه دولینه –شهرک-تولک وساغرنشست های مفصل بامقامات دولتی درمحل-باشورای صحی وپرسونل کلینیکهای مذکوربه تفصیل صورت گرفت وراجع بمشکلات –ضروریات ونواقص ودریافت راه حلهاتبادل نظرصورت گرفت وجلب همکاری جامعه ومردم درجهت بهبودوتداوم عرضه خدمات صحی بآنها درمیان گذاشته شد.
البته درجریان این نظارت طورمفصل ازبخشهای مختلف مانند: وضیعت عمومی کلینیکها-ازلهاظ پرسونل-ادویه –بخش واکسینها-بخش توبرکلوز –چک نمودن راجسترها –مقایسه راپورهای ارسالی باکتابهای راجسترکلینیک حتی دربعضی موارد رفتن به ساحه جهت کسب اطمینان ازصحت ارقام دریافت شده واستفاده ازچک لست استندردملی که بمنظوربررسی چگونگی عرضه خدمات صحی ازطرف وزارت محترم صحت عامه ترتیب گردیده است استفاده بعمل امد.
بصورت عموم درجریان بازدیدازولسوالیهای مذکوروضیعت مراکزصحی ازلهاظ پرسونل مسلکی مردانه وزنانه –ادویه سردستی-ادویه ذخیره وعاجل –محروقات وسامان آلات طبی وامبولانس های فعال دروضیعت قناعت بخش بوده وتیم نظارتی صحت عامه این اطمینان رابمقام محترم ولایت وشورای محترم ولایتی میدهد.اما مشکلات کم وبیش دربعضی مواردخصوصا امورات اداری که ازدفترساحوی موسسه تطبیق کننده منشا میگیردموجودبوده که مواردمذکوریادداشت گردیده ودرجهت رفع نواقص مذکوراقدام میگردد.همچنان دررابطه باادویه ارسالی بمنظوراکمالات ششماهه ایام زمستان کمبودی ها ونواقص موجودبوده هرگاه راه ها یکباره مسدودمیشدواکمالات بعدی انجام شده نمیتوانست ازین ناحیه ایجاد مشکلات وسکتگی درعرضه خدمات صحی بولسوالیها ممکن بود. 
سفرازیوم شنبه مورخ7دلوحوالی ساعت 10:00قبل ازظهربطرف ولسوالیها شروع گردیدوقتی به ولسوالی دولینه رسیدیم اوقات رسمی ختم بودبه کلینیک رفتیم نوکریوالی فعال بودپرسونل مسافرحاضربودندازفرداآن روزدوباره کلینیک رفتیم باپرسونل کلینک جلسه گرفته شد.بعدابازدیدازهمه بخشهای کلینیک صورت گرفت.چکلست خانه پوری شدپیشننهادات یادداشت گردید.کلینک ازلهاظ پرسونل –ادویه ومحروقات دروضیعت خوب قرارایش داشت امبولانس فعال موجودبودبااعضای شورای صحی درموردچگونگی عرضه خدمات صحی تبادل نظرصورت گرفت وضمنا همکاری وحمایت ایشان درجهت بهبودوضیعت خدمات صحی وتداوم عرضه خدمات صحی دران ولسوالی تقاضاگردید.

درین عکس مجوعه پرسونل مسلکی کلینیک صحی جامع دولینه دیده میشوند:
درین عکس مجوعه پرسونل مسلکی کلینیک صحی جامع دولینه دیده میشوند:

روزبعدباخداحافظی پرسونل دولینه روانه ولسوالی شهرک گردیدیم چون درختم رسمیات به کلینک رسیدیم پرسونل حاضربودند. ازروزبعدباپرسونل جلسه دایرگردیدپیشنهادات ومشکلات یادداشت گردیدبعدهمه بخشهای کلینک موردبررسی قرارگرفت -پرسونل مسلکی –ادویه -محروقات وامبولانس بصورت عموم قناعت بخش بوده نواقص وکمبودات نظربه یافته های چکلست یادداشت گردید وجهت اصلاح سفارش لازم صورت گرفت .باولسوال محترم شهرک ملاقات صورت گرفت موصوف رضایت خودراازچگونگی عرضه خدمات صحی دران ولسوالی ابرازداشتند.درهمان روزیک مادرکه مشکل ولادتی داشت به کلینیک اورده شدوبعدتوسط موردعملیات قرارگرفت مادرنجات یافت امانوزادچون بعدازسه روزگذشتاندن دردمریض آورده شده بودتلف گردید.
 

درین عکس پرسونل کلینک صحی ولسوالی شهرک ولایت غور دیده میشوند:
درین عکس پرسونل کلینک صحی شهرک دیده میشوند:

بعدازظهرهمان روزروانه ولسوالی تولک شدیم وحدودساعات عصروشام بمکزولسوالی ر سیدیم نوکریوالان بشمول پرسونل مساف حاضربودند.
فرداآنروزباپرسونل کلینیک جلسه گرفته شددرموردچگونگی عرضه خدمات ومشکلات پرسونل گفتگوصورت گرفت بعضی موارد مشکلات اداری درقسمت پرداخت نوکریوالی وپرداخت معاشات موردبحث قرارگرفت ونماینده گان موسسه وظیفه گرفتند تابه شکایات مذکوررسیدگی نموده وبزودترین فرصت ازتنایج آن بریاست صحت عامه اطمینان دهند.سپس باشورای صحی کلینک جلسه دایر گر دیدوروی موضوعات مربوط به صحت بحث صورت گرفت چون تیم ریاست صحت عامه توانسته بودیک تن ازدوکتور صا حبان محلی راکه سالها درانجا خدمت کرده بودومورداعتمادمردم درولسوالی قرارداشت وبنابربعضی دلایل کلینک راترک گفته بود دوباره راضی ساخته وحاضربه انجام وظیفه درانجا شده بودازطرف شورای صحی ومردم ولسوالی بسیاراستقبال گردیدواظهار خوشی نمودند.
سپس بامحترم ولسوال تولک ملاقات صورت گرفت ودرباره اکمالات ادویه وتنظیم بهترپرسونل باایشان معلومات داده شدکه ازطرف ولسوال تولک مورداستقبال قرارگرفت.نظارت بخشهای دوایی-واکسین ها-توبرکلوزوقابلگی مفصلا صورت گرفت وچک لست وزارت صحت عامه مورداستفاده قرارگرفت کمبودات ونواقص دریافت شده بامسول کلینک وسوپروایزران موسسه شریک ساخته شدوازاجرات بعدی شان اطمینان خواسته شد.

تصاویر پرسونل وشورای صحی ولسوالی تولک رانشان میدهداما دوکتورزنانه وقابله ها مصروف مریضان شان بودندموقع تصویربرداری حاضرنبودند.
 
تصاویر پرسونل وشورای صحی ولسوالی تولک رانشان میدهداما دوکتورزنانه وقابله ها مصروف مریضان شان بودندموقع تصویربرداری حاضرنبودند.
 
تصاویر پرسونل وشورای صحی ولسوالی تولک رانشان میدهداما دوکتورزنانه وقابله ها مصروف مریضان شان بودندموقع تصویربرداری حاضرنبودند.
تصاویر پرسونل وشورای صحی ولسوالی تولک رانشان میدهداما دوکتورزنانه وقابله ها مصروف مریضان شان بودندموقع تصویربرداری حاضرنبودند.

بعدازبرگشت ازتولک درمسیرراه ازمرکزصحی فرعی چارراه دیدن نمودیم یکباب خانه بسیارمناسب رامردم برای جابجای کلینک خودهمکاری نموده یودندیکنفرقابله ورزیده بایک نفرنرس درین مرکزمصروف کاربودندمردم تقاضای ارتقای کلینک خودراداشتند وبدینمنظورحاضربودندیکمقدارزمین راجهت آبادنمودن تعمیرکلینک مذکورطی یک سندبدسترس ریاست صحت عامه قراردهند وهمچنان خواهان اضافه شدن خدمات واکسین درکلینک خودبودندکه جهت برآورده شدن این تقاضای شان ازطرف مسول پروگرام واکسین ازطریق مرکزتولک برنامه تطبیق واکسین طورماهوارتنظیم گردیدوازطرف اهالی مذکوربخوشی استقبال گردید.
ادویه ووسایل موردضرورت قابلگی درین مرکز وجودداشت شورای صحی کلینک مذکورقبلادرانجا آمده بودندودرباره همکاری خودجهت بهبودخدمات صحی وایجادنظم ونسق مراجعین درکلینیک اظهارآمادگی نمودند.

این تصویرشورای صحی وعده ازمستفدین کلینک مذکور را دران روز در چار راه ولسوالی تولک ولایت غور را نشان میدهد
این تصویرشورای صحی وعده ازمستفدین کلینک مذکوررادران روزدرچارراه تولک نشان میدهد

ازانجا روانه ولسوالی ساغرشدیم بعدازچندین مرتبه گیرماندن موترها دربرف بموقیعت بندخیران که درعین زمان آنروزبرف هم میباریدودربندهااین برفباریها معمولابابادهای تندوطوفانی همراست اماچون ماهم ده نفربودیم روحیه هم خوب بودبالآخره ساعت 7:00شب به ولسوالی ساغررسیدیم درینجاهم داکترنوکریوال درکلینک حاضربودند.
ازفردای آن روزاین مرکزصحی نیزطوردقیق وهمه جانبه همه بخشهای آن موردبررسی قرارگرفت وچکلست ملی نظارتی خانه پوری شد.باشورای صحی آنجا که چندنفرازانها ازجمله علما بودندصحبت شدوآنها مشوره های بسیارمفید جهت بهبودوتداوم عرضه خدمات صحی ارایه داشتندوباعلاقه مندی خاص هریک درینموردابرازنظرفرمودندوخودرامالک اصلی کلینک وپروگرام نشان میدادندچیزیکه ازجمله تقاضاهای وزارت صحت عامه درهمه جا میباشد.بعداباسرپرست مقام ولسوالی ملاقات صورت گرفت آنها نیزپیشنهادات ونظریات خودراابرازداشتندودرمجموع شورای صحی وسرپرست ولسوالی ازکارکردپرسونل کلینک وامکانات موجوددربخش صحت ابرازخوش نمودندوپیشنهادخودراراجع به ارتقای کلینیک مذکورارایه نمودند.
درین مرکزصحی نیزامبولانس –ادویه –محروقات –پرسونل مسلکی مکمل مطابق تشکیل وسامان آلات طبی موردضرورت وجودداشت.روزبعدازانجا خواستیم بطرف ولسوالی تیوره برویم اماراه مسدودبودناگزیرجانب چغچران حرکت کردیم امابه نسبت برفباری ومسدودبودن راه مدت شش شبانه روزبه ولسوالی دولینه منتظربازشدن راه ماندیم.

درین عکس پرسونل کلینیک ولسوالی ساغر ولایت غور دیده میشودفاصله
درین عکس پرسونل کلینیک ساغردیده میشودفاصله

 
ولسوالی دولینه از مرکزولایت 135 کیلومتر
فاصله شهرک از مرکزولایت 160 کیلومتر
فاصله ولسوالی تولک از چغچران مرکزولایت 220
فاصله ولسوالی ساغر از مرکزولایت 220 کیلومتر
بعدازگذشتاندن یکهفته درچغچران همکاران ماتصمیم گرفتندتاازوضیعت کلینکها درولسوالیهای دولتیارولعل وسرجنگل که بفاصله 130کیلومتری از چغچران قرار دارد بازدید نمائیم همان بود که با این جمع از دوستان روانه دولتارشدیم:
1-داکتریگانه رئیس صحت عامه ولایت غور
2-داکترعبالطیف رحیمی فامسی آفیسرصحت عامه
3-داکترنسیم دولتی آمرمعافیت کتلوی صحت عامه 
4-داکتربرهان الدین علوی مسول تغذی صحت عامه
5-داکترعبدالغفورعصمتیارمسول لابراتوارها
6-محترم محمدنظیم نماینده DEWSصحت عامه
7-دوکتوربیداربخت ازموسسه تطبیق کننده خدمات صحی درولایت غور 

درین نظارت هم درمجموع وضیعت کلینیکها ازلهاظ پرسونل –ادویه –محروقات وامبولانس درولسوالی دولتیارولعل وسرجنگل قناعت بخش بودباولسوالان محترم وشورای صحی مفصلا ملاقات وبحث صورت گرفت مشکلات وراه حلها موردمشوره قرارگفت وحمایت شان جهت بهبودخدمات صحی حاصل گردید.
درذیل به ترتیب تصاویرازپرسونل کلینکهای صحی دولتیار-گرماب وشفاخانه لعل وسرجنگل دیده میشودبایدگفت کلینک دولتیارنیزقابله هاوکارمندان زنانه دارداما نخواستندعکس ازانها گرفته شود. 

درفوق کلینک دولتیار ولایت غور با پرسونل مردانه اش دیده میشود
درفوق کلینک دولتیارباپرسونل مردانه اش دیده میشود
درین عکس پرسونل کلینک گرماب ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور دیده میشود
درین عکس پرسونل کلینک گرماب دیده میشود 

 
واینهم درینجا پرسونل شفاخانه ولسوالی لعل وسرجنگل
واینهم درینجا پرسونل شفاخانه ولسوالی لعل وسرجنگل

 

تصویر از  سفر گذارش نظارت ازوضیعت عرضه خدمات صحی از ولسوالیهای دولینه –شهرک- تولک و ساغر
تصویر از  سفر گذارش نظارت ازوضیعت عرضه خدمات صحی از ولسوالیهای دولینه –شهرک- تولک و ساغر
 
تصویر از  سفر گذارش نظارت ازوضیعت عرضه خدمات صحی از ولسوالیهای دولینه –شهرک- تولک و ساغر
تصویر از  سفر گذارش نظارت ازوضیعت عرضه خدمات صحی از ولسوالیهای دولینه –شهرک- تولک و ساغر
 
تصویر از  سفر گذارش نظارت ازوضیعت عرضه خدمات صحی از ولسوالیهای دولینه –شهرک- تولک و ساغر
تصویر از  سفر گذارش نظارت ازوضیعت عرضه خدمات صحی از ولسوالیهای دولینه –شهرک- تولک و ساغر