X

آرشیف

گزارش دیدار احمد سعیدی و جمع از خبرگان سیاسی با رئیس جمهور کشور

طبق گزارشهای واصله از کابل امروز سه شنبه پنج جنوری 2010 میلادی محترم احمد سعیدی کار شناس امور سیاسی  با عدۀ از خبر گان ودانشمندان امور سیاسی  کشوراز جمله استاد نصر الله ستانکزی، استاد مسعود ،وحید مژده ثریا پر لیکا ، رزاق مأمون، فاروق بشر، ضیاء رفعت ،مجید محمود، ار سلاء جمال ،عصمت الهی وعدۀ دیگر ی با محترم حامد کرزی رئیس جمهور کشور ملاقات وپیرامون اوضاع سیاسی وامنیتی کشور واجندای کانفرانس قریب الوقوع لندن مشوره وتبادل نظر نمودند.در جلسه ضمن صحبت طولانی پیرامون اجندای کا نفرانس لندن وبعد وزراء پیشنهادی ورد شدن هفده تن از ایشان رئیس جمهور گفت من میخواهم با شما مشوره نمایم اگر بشود آنعده از کا ندیدانیکه بیش از 90 رأئی إعتماد مثبت بدست آورده اند دوباره معرفی شوند به همان پست های قبلی یا تغییر وتبدیل که بیشتر هدفش اسماعیل خان و وسنگین امیر زی بوده است. بعد از حامد کرزی شخصیت های حاضر به نوبت صحبت نموده نظریات پیشنهادات وانتقادات خودرا حضور رئیس جمهور ابراز نمودند.که مورد توجه قرار گر فت.

متعاقبا احمد سعیدی ضمن بحث پیرامون اجندای مجلس مسائل ذیل را مطرح نمود. وی ابتداء خطاب به رئیس جمهور گفت سیاست خارجی شما  که عمدتا در تضاد با دوستان وهم پیمانان خارجی شماست آینده مطلوب را در پی ندارد با انهم میتواند پینجا امتیاز کسب نماید اما من شخصا در بخش سیاست داخلی کشور برای شما نمره نخواهم داد.سیاست های داخلی شما همیشه با سازش مصلحت ومعامله با افراد بد نام همراه بوده که تقریبا اعتماد عام ملت را از خود سلب نموده اید واز طرف دیگر شما فکر میکنید سر نوشت ملت بدست چند تن از رهبرات جهادی بنام پیر وبزرگ در اطراف شماست وخوب شد عملا إعتماد نمایندگان مردم را نسبت به فرزند یکی از رهبران جهادی دیدید مردم آنقدر این رهبران دوست ندارند که شما بالای شان حساب میکنید. رئیس جمهور در پاسخ گفت خوب شد ما هم میزان اعتاد مردم را به ایشان دیدیدم.

درر ادامه احمد سعیدی رئیس جمهور را مخاطب قرار داده گفت مشارکت ملی شما همین مفهوم را دارد که از برخی ولایات از جمله ولایت غور یک رئیس عمومی هم در چوکات دولت کار نمیکند.عدالت اجتماعی همین معنی را دارد که در برخی ولایات سالانه صد باب مکتب إعمار میشود واما در ولایات غور کار دو باب مکتب هم به پایه اکمال نمی رسد وعلاوه از آن هیچ نوع توازن وتعادل در بخس باز سازی وجود ندارد وهیچ پروژه عامه ودرد بخور در غور راه اندازی نشده ولایتی که بعد از هشت سال حکومت داری شما نه سرک دارد نه میدان هوای ونه هم برق .اینها مثال های است که میتواند مردم را از دولت مأیوس ودر کنار مخالفین قرار دهد.سعیدی از رئیس جمهور پرسید پاداشی را که شما به ولایات امن ومردم طرفدار دولت میدهید چه هست؟فراموشی بی إعتنائی ومحرومیت؟ شما تا از ولسوالی های هلمند وقندهار دیدار مینمائید اما مر کز ولایت غور را یکمرتبه دیده ووعده های همان سال شما تا هنوز عملی نشده دیگر نام غور را هم نگر فتید.رئیس جمهور با لبخند در جواب گفت بیائید شمارا وظیفه بدهم تا به غور خدمت کنید واما سعیدی گفت مشکل تشکل غور وهمه غوری هاست نه از من ورنه فعلا هم وظیفه خوبی دارم. وصحبت ها همچین ادامه داشت وبعد ملاقات  خصوصی رئیس جمهور با قطب الدین هلال وانجینر سلام هاشمی از أعضای بر جسته حزب اسلامی ادامه پیدا کرد…

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.