آرشیف

2015-6-25

سارا رضايي

گزارش دفتر ولایتی غور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از، وضعیت صحت درولایت غور!