آرشیف

2015-6-25

jameghor

گزارش خبری ازمحفل افتتاح مرحله سوم برنامه همبستگی ملی درولایت غور

در مرحله سوم برنامه همبستگی ملی به تعداد 596 شورا درهشت ولسوالی این ولایت ایجاد میگردد که 955 قریه جات باقیمانده تحت پوشش خواهند آمد .وقبلا به تعداد 861 شورا در ده ولسوالی از مزایای همبستگی ملی مستفید گردیده اند.

بتاریخ 20 جوزا 1389 طی محفلی باشکوه ازافتتاح مرحله سوم برنامه همبستگی ملی در تالار هوتل پامیر در ولایت غور تجلیل به عمل آمد این محفل که از طرف ریاست احیآ و انکشاف دهات ودفتر واحدا اداری ولایتی وموسسات  همکار براه انداخته شده بود در آن سر پرست مقام ولایت نماینده گان موسسات همکار وروسای سکتوری ولایت ،ریئس واعضای شورای ولایتی ونماینده گان موسسات دولتی و غیر دولتی مقیم درغور وعده از روسای شوراهای انکشافی  اشتراک ورزیده بودند. 

نخست محفل با تلاوت آیات ازکلام الله مجید آغازگردید ودرابتدا ریئس آحیا وانکشاف دهات در رابطه به کارکردهای چندین ساله همبستگی ملی درولایت غوروآغازمرحله سوم برنامه وتعداد شوراهای باقیمانده صحبت نمودند وبعدآ عبدالرحمن طارق مسول دفتر افغان اید درمورد تاثیرات برنامه بالای سطح زنده گی مردم وروند پیشرفت برنامه صحبت نمودند وهمچنان نماینده دفتر CHA درمورد کارکردهای این موسسه و پیشرفت برنامه دردو ولسوالی تولک وساغروایجاد شوراهای جدید درمرحله سوم برنامه ایراد سخن نمودند وسپس  انجینر نور محمد حسینی مسئول دفتر واحد اداری ولایتی همبستگی ملی درمورد اهداف وعناصراساسی برنامه همبستگی ملی توضیحات ارائه نموده و پیرامون کارکردها ونقش دفترهمبستگی ملی درنظارت ازپروژه ها صحبت نمودند وهمچنان خواهان این شدند که موسسات همکار جهت پیشرفت بهترکارها درآینده با استفاده ازتجارب گذشته کاروکوشش بیشترنمایند وازمقامهای دولتی نیزخواهان همکاری همه جانبه درروند کاربرنامه درعرصه های مختلف شدند وسپس یک تن ازاعضای شورای ولایتی درمورد فوائد برنامه همبستگی ملی درقریه جات صحبت نمودند وشورای ولایتی را بعنوان ارگانی که همیشه پشتیبان وحامی این برنامه دربین مردم می باشد نام بردند وتنیجه گیری محفل توسط محترم آقای فضل الحق نجات سر پرست مقام ولایت غورصورت گرفت که ایشان نیز ازبرنامه وکارکرد وموثریت شوراها و پروژه های همبستگی ملی به نیکی نام بردند وادامه کاربرنامه را برای حضاردرتالارتبریک گفته وپشتیبانی وحمایت شان را ازین برنامه افغانستان شمول ابرازنمودند واززحمات کارمندان این برنامه دردورترین قراء وقصبات تقدیر کردند.
بعد ازختم سخنرانی ها ازطرف ریاست انکشاف دهات ومقام ولایت تقدیرنامه هایی به آقای نورمحمد حسینی مسئول دفترولایتی همبستگی ملی  وآقای عبدالرحمن طارق مسئول ولایتی موسسه همکارافغان اید و آقای حفیظی مسئول برنامه همبستگی ملی درموسسه همکارCHA وآقای خیرمحمد نائبی مدیر انکشافی ریاست انکشاف دهات  به پاس خدمات شان در پرتو برنامه همبستگی ملی درنپر گرفته شده بود اهداء گردید.
محفل با دعائیه وصرف نان چاشت خاتمه یافت.