آرشیف

2015-6-26

jameghor

گزارش از کمک های محدود جام غور واستقبال نا محدود مردم شریف لعل وسر جنگل

عـبـــــدالاحــمــــــد

چندی قبل یکمقدار کمک های محدود جام غور که از کشور شاهی دنمارک ارسال شده بود بدسترس مردم شریف ولسوالی لعل وسر جنگل قرار گرفت.این کمک ها شامل سه عراده چوکی معیوبین ده دانه آسا چوب یکپایه کمپیوتر ویکمقدار البسه به مریض ها ویکمقدار کمک های اولیه بوده که بتاریخ 28 جوزا با حضور داشت تمام موی سفیدان متنفذین والحاج حیدر علی اعتمادی ولسوال ومحترم عوض علی بشریار قوماندان امنیه توزیع شد.کمک های مربوط به کلنیک به محترم عباسی مدیر کلنیک صحی ویکپایه کمپیوتر به محترم عبدالله کهزاد مدیر دارالمعلمین ولسوالی لعل تسلیم داده شد.وبه همین تر تیب یکمقدار البسه به نیاز مندان توزیع گردیده است.این کمک ها هر چند نا چیز بود اما به استقبال وسیع وگسترده مردم مواجه شد.
در عین زمان کمک های غذای سازمان غذای جهان برای ششصد فامیل مستحق توزیع گردیده است.

سپاسگذاری جام غور: جام غور از مردم شریف لعل ومسئولین این ولسوالی تشکر بی پایان مینماید ویاد آور میشویم این کمک های نا چیز با سپاس زیاد پذیرفته شده وما خودرا متعهد میسپاریم تا متناسب با سپاسگذاری مردم مستحق ولسوالی لعل وسر جنگل کمک های بیشتریرا در آینده نزدیک بدسترس شان قرار دهیم .البته از امانت داری دوستیکه مواد را از هرات تسلیم شده قدر دانی میکنیم وامید واریم در آینده نزدیک بار دیگر با ایشان تماس بگیریم وکمک های مناسب را بدستر س ایشان قرار دهیم. عکس های ارسالی شما گواه مفید برای ما وشماست.تشکر