آرشیف

2015-6-25

jameghor

گزارش از ولسوالی لعل و سرجنـگل ولایت غور

احمد لعلی
به تاريخ20/3/1388 الحاج حيدر علي اعتمادي ولسوال لعل وسر جنگل همرا با موسفيدان اين ولسوالي بنا به در خواست محترم سيد اقبال منيب والي ولايت غور عازم ولسوالي دولتيار ولايت غور گرديد كه در اين ديد وباز ديد در ولسوالي دو لتيار موضوعات بازسازي سال جاري در اين دو ولسوالي مورد بحث قرار گرفت محترم سيد اقبال منيب والي ولايت غور در حضور ريسان سكتوري ولايت غور گفت من تمام روئساي سكتوري ولايت غور را موئظف نموده ايم كه بنا به اولويت دادن به مشكلات آوليه هر ولسوالي پلان هاي دباز سازي شان را طرح نمايند و به اين ترتيب مو سفيدان ولسوالي لعل مشكلات شانرا خدمت والي صاحب ولايت غور ورييسان سكتوري اين ولايت بيان داشتن ازجمله در بخش صحت اين ولسوالي كه قبلآ موسسه آي .اي.ام در بخش صحت در اين ولسوالي كار ميكرد وفعلآ قرار داد بخش صحت اين ولسوالي نظر به پيشنهاد مقام رياست صحت ولايت غور وسپردن قرار داد از طرف وزارت صحت افغانستان به كلنيك سي.ايچ.اي مورد بحث قرار گرفت كه موسسه سي. ايچ اي در بخش صحت اين ولسوالي خدمات بي كيفيت را ارايه مينمايد واز مقام رياست صحت ولايت غور خواست تا براي موسسه سي.ايچ .اي هدايت دهند تا در اين ولسوالي كه در سطح ولايت غور زياد ترين نفوس را دارا ميباشد خدمات مانند كلنيك آي.اي .ام را انجام دهند ويا پس قرار داد را به كلنيك آي. اي .ام بسپارند كه اين پشنهاد از طرف ريس صحت ولايت غور رد گرديد كه كلنيك آي .اي .ام مطابق به معيار هاي وزارت صحت در سطح يك ولسوالي كار نميكرد (يعني بالا تر از نرم وزارت صحت كار مينمايد) از اين لحاظ قرار داد به كلنيك آي .اي .ام داده نميشود ودر ارتباط تشكيل مكاتب به معين تدريسي رياست معارف نيز بحث همه جانبه صورت گرفت كه معين صاحب تدريسي رياست معارف ولايت غور اظهار داشت تشكيل از مقام وزارت مواصلت نكرده هر زمان تشكيل از مقام زارت بالا رفت ما ولسوالي لعل را در نظر خواهيم گرفت كه اين نشست والي صاحب وهيئات همراهي شان با ولسوال ومو سفيدان ولسوالي لعل تا ساعت دو بجه بعد از ظهر اين روز ادامه داشت آما كسي به نتيجه نرسيد وبعدآ ولسوال صاحب لعل وسر جنگل همرا با موسفيدان همراهش از مكتب ليسه ذكور واناث گرماب ديدار بعمل آورد ومقدار كتابچه وقلم براي شاگردان اين دو ليسه توزيع نمود كه از طرف مردم مربوط اين مكتب وشاگردان اين ليسه مورد استقبال قرار گرفت وبعدآاز ليسه دهن قزل نيز ديدار بعمل آورد ومقدار قلم وكتابچه وبعضي ماد هاي در سي ديگر جهت تشويق شاگردان به اين شاگردان اهدا نمود ودر خاتمه از مكتب متوسطه سر سوخته نيز ديدار ومقدار مواد در سي به شاگردان اي مكتب توزيع نمود