آرشیف

2015-6-29

غلام ربانی هدفمند

گزارش از مسابقۀ فرهنگی بین سواد آموزان و حرفه آموزان ولایت غور

روز پنجشنبه مورخ 18/8/1391 مسابقۀ فرهنگی بین سواد آموزان و حرفه آموزان کورس های دولتی و مؤسسات غیر دولتی در سالون لیسۀ سلطان علاوالدین غوری برگزار شد. این محفل به ابتکار آمریت سواد آموزی و همکاری ریاست معارف ولایت غور ، ELA ، UN هبیتات ، طلوع زن ، WFP ، CGVDSO ، استارز ، انسایت گروپ بخش اردوی ملی ، انسایت گروپ بخش پولیس ملی برگزار گردید.
قابل ذکر است که تیم PRT مقیم ولایت غور بنا به پیشنهاد آمریت سواد آموزی ، یک مقدار تحایف را برای اشتراک کننده های این مسابقه در نظر گرفته بود .
این مسابقه ، اشتراک صد ها تن را به همراه داشت . این مسابقۀ فرهنگی ، بین خانم های سواد آموز و حرفه آموز کورس های دولتی ، کورس های مؤسسات غیر دولتی ، افسران سواد آموز اردوی ملی و پولیس ملی برگزار گردید .
قبل از آغاز مسابقه ، گزارش ویدیویی که تلویزیون ملی ولایت غور از فعالیت های آمریت سواد آموزی و مؤسسات همکار تهیه کرده بود ، عکس ها و تصاویر دیگری که توسط مؤسسات همکار از جریان فعالیت های کورس تهیه گردیده بود از طریق پروجکتور به نمایش گذاشته شد تا تمام اشتراک کننده ها ، در روشنایی فعالیت های آمریت سواد آموزی و مؤسسات همکار که درعرصۀ سواد آموزی و آموزش حرفه های حیاتی فعالیت می کنند ، قرار گیرند .
این مسابقه با صحبت های مقدماتی غلام ربانی هدفمند آمر سواد آموزی و سخنرانی استاد صبغت الله اکبری رییس معارف ولایت غور افتتاح شد .
در بخش سوادآموزی این مسابقه ؛ مهارت های حروف شناسی ، اعداد شناسی ، خواندن ، نوشتن ، حساب کردن ، و مسایل متعلق به معتقدات مردم مثل ( اوقات نماز ، فرض های نماز ، تعداد رکعات نماز در یک وقت ، روزه ، تیمم و …) با انجام فعالیت های مختلف علمی تجربه شد ، سواد آموزان و حرفه آموزان ، تمام مهارت های که برای بهبود وضعیت زنده گی خود و خدمت به مردم خود ؛ کسب کرده اند ، به نمایش گذاشتند .
در بخش حرفه آموزی این مسابقه ، نمونه های مختلف از دست آورد های حرفه آموزان UN هبیتات و طلوع زن ؛ از قبیل ( پارچه های خامک دوزی ، قالین بافی ، گلدوزی ، میز و چوکی به نمایش گذاشته شد.
هدف از تدویر این محفل فرهنگی و اجرای فعالیت های که در این مسابقه انجام داده شد ؛ این بود که سواد آموزان و حرفه آموزان مهارت های خود را به مردم نشان دهند تا آنعده خانم ها و آقایون که تا هنوز از نعمت سواد بی بهره مانده اند ؛ ارزش و خوبی های سواد آموزی و حرفه آموزی را بدانند ، تشویق شوند ، توجۀ آنها به تعلیم و تربیه جلب شود ، و به برنامۀ ملی سواد آموزی بپیوندند و با آموزش سواد و حرفه ؛ بالای خود باور کنند که میتوانند مثل اشتراک کننده های این مسابقه ؛ باسواد شوند و با آموزش حرفۀ مورد علاقه ؛ میتوانند شیوه های خوبی را برای امرار معیشت و تأمین نیازمندی های اجتماعی خود پیدا کنند ، در زنده گی بار دوش جامعه نباشد ، به جامعه و نیازمندان کمک کنند .
در پایان این مسابقه ؛ استاد عید گل عازم به نماینده از ریاست معارف ولایت غور تدویر چنین محفل را در معارف بخصوص در تاریخ برنامۀ ملی سواد آموزی بی سابقه خواند و افزود که با تدویر چنین محافل فرهنگی ؛ توجۀ مردم بیسواد و کم سواد به برنامۀ ملی سواد آموزی جلب می شود . این محافل در راۀ رسیدن به اهداف اساسی برنامۀ ملی سواد آموزی که همانا امحای بیسوادی و فقر زدایی است ؛ مؤثر تمام می شود و معارف افغانستان را کمک می کند.
خانم سوسن یزدانی مسؤل مؤسسۀ طلوع زن به نماینده گی از مؤسسات غیر دولتی که در عرصۀ سواد آموزی و آموزش حرفه های حیاتی فعالیت دارند ، کوتاه صحبت نمود و گفت « این محفل به ساده گی و آسانی تدویر نیافته است ، آمریت سواد آموزی و مؤسسات همکار به هدف تدویر این محفل مدت زمان طولانی را کار کردند و فعالیت های زیادی را در کورس های سواد آموزی و آموزش حرفه های حیاتی به تجربه گرفتند تا با تشخیص فعالیت های خوبتر ، توجۀ اشتراک کننده ها ، به بخصوص افراد که تا هنوز سواد نیاموخته و در زنده گی بار دوش جامعه اند ، به برنامۀ ملی سواد آموزی جلب شود تا با آموزش سواد و آموزش حرفه ؛ خود را از مشکلات زنده گی نجات دهند.
محمد صادق یوسفی نمایندۀ منتخب مردم در شورای ولایتی به نماینده گی از مردم صحبت نمود و گفت که تدویر چنین محافل توجۀ مردم را به برنامۀ ملی سواد آموزی جلب می نماید و هر قدر مردم بیشتر سواد بیآموزند ، به همان اندازه از جهل و بیسوادی نجات می یابند و قدر که مردم بیشتر حرفه بیآموزند ، به همان اندازه ، از بیکاری نجات می یابند و به زنده گی روز مرۀ خود مصروف شوند و منابع را پیدا می کنند که از آن طریق ، آبرومندانه امرار معاش نمایند و به جامعه کمک کنند ، جای شک نیست که ارتقای سطح سواد و مصروف شدن مردم به مشاغل که احتیاجات آنها را تأمین کند در تأمین امنیت تأمین ، آرامش جامعه و رفع نزاع ها مؤثر تمام می شود.
در پایان این محفل جوایز و تحایف زیاد که توسط مسؤلین مؤسسات همکار تدارک دیده شده بود ، برای اشتراک کننده های این مسابقه توزیع گردید .
این محفل فرهنگی با دعائیۀ به هدف امحای بیسوادی و بیکاری پایان یافت .
غلام ربانی هدفمند – آمر سواد آموزی