آرشیف

2015-6-29

jameghor

گزارش از استقبال تیم ملی کرکت افغانستان در هالند

 اتحادیه تکسی رانان افغانستان با بر گزاری محفل پر شکوهی از حضور تیم ملی کرکت افغانستان در هالند استقبال نمودند . این محفل روز شنبه 29ا کست  به ابتکار نصر الله بامیانی ونجیب الله حکیمی در سالون وی آی پی لونچ پارتی سنتر مقیم شهر بیفر ویک هالند با حضور داشت جمع کثیری از افغانهای مقیم هالند بر گزار گردید.

محفل بعد از صرف طعام با إجرای موسیقی توسط هنر مند جوان کشور محترم نجیم نیکزاد واستقبال پر شور جوانان ادامه یافت.ودر اخیر لوح تقدیر به کاپیتان تیم ملی کر کت و تحایف از طرف أعضای اتحادیه به أعضای ومربی تیم ملی کرکت توزیع گردید که با سپاسگزاری پذیرفته شد.