آرشیف

2015-6-25

jameghor

گذاشته شدن سنگ تهداب یکپایه پلچک در قریه اخته خانه

زکریا سیرت
سنگ تهداب یکپایه پلچک بطول 85متر 
،دیواراستنادی درقریه اخته خانه چیشتی ها توسط انجینرتاج محمد (زلال) رئیس احیاوانکشاف دهات گذاشته شد.
این پروژ که به هزینه 1844445افغانی ازبودجه وزارت احیاوانکشاف دهات تمویل وازطریق شورای انکشافی قریه متذکره که  به تعداد 1400 فامیل مستفید میشوند به مدت 4ماه   باشمول ده فیصد سهم مردم تکمیل خواهد شد .
انجینرتاج محمد (زلال ) رئیس احیاوانکشاف دهات درحالیکه عبدالولی ( حبیبی) مسئول دفتررشد توسعه منطقوی ، فضل الحق “تجات ” وانجینرمحمد حنیف” یعقوبی” وعدهٔ کثیرازمردم محل حضورداشتند درمحفل که به همین مناسبت درقریه یادشده به اشتراک اهالی تدویریافته بود .
ابتداء آیات چندازکلام الله مجید توسط  ملاعطامحمد  قرائت سپس آقای زلال پیرامون برنامه های عام المنفعه دولت دررشد وشگوفائ روستاها صحبت نموده گفتند : تهداب گذاری وتطبیق پروژه های زیربنائ سهولت های درروند زنده گی مردم ده نشین رونما نموده وخود مردم دراداره محلی وانتخاب اولویت ها وتشخص مشکلات سهم فعال گرفته اند .
آقای زلال  افزودند که: اعمارپلچک ودیواراستنادی درمسیر قریه اخته خانه چیشتی ها نه تنها مشکلات ترانسپورتی این مردم را حل میکند . بلکه جلوگیری ازتخریبات زمین های زراعتی شان نیز نقش بسزای دارد . وازمردم تقاضا بعمل آورد ند تاپروژه های خویش را باشفافیت وکیفیت عالی کارنموده وازپروژه های تکمیل شده همیشه مواظیبت نمایند .
متعاقبآ حاجی میراحمد  رئس شورا ی چیشتی ها ضمن اظهارخوشی ازریاست احیاوانکشاف دهات ودفتررشدتوسعه منطقوی این پرژه راموثرخواند ه گفت : دراواخرزمستان واول بهار که آبخیزی زیاد میشود آب در بین سرک جریان پیدا میکند که سرک را تخریب نموده وعبوروسایط رامشکل میسازد . 
این پلچک ودیواراستنادی برای مردم محل وراننده های که درین مسیرراننده گی میکنند ازاهمیت زیادی برخورداراست .
دراخیر ازبرنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکری ودرتامین امنیت وسهمگیری بیشترشان درآبادی قریجات وعده ٔ همکاری دادند.