آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

کمپاین پنج روزه محو خشونت علیه زنان، ازدواج های اجباری وقبل از بلوغ توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر

جواد رضایی

جواد رضایی
 
 

Five days awareness meeting about enforce marriage &underage marriage and elimination violence against women started in Ghor province

 

کمپاین پنج روزه محو خشونت علیه زنان، ازدواج های اجباری وقبل از بلوغ توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ولایتی غور اغاز گردید

بر اثر تلاشهای کمیسیو ن مستقل حقوق بشر دفتر ولایتی غور وهمکاری ریاست حچ واوقاف ؛ کمپاین پنج روزه محو خشونت علیه زنان و ازدواجهای اجباری و قبل از بلوغ در ولایت غور آغاز گردید. این کمپاین پنج روزه یکشنبه بتاریخ 9 قوس سال جاری در قریه کندیوال ولایت غور با اشتراک بیشتر از چهل نفر(25 مرد 20 خانم) اعم از علما، متنفذین ، موسفیدان جوانان ونوجوانان به شمول طبقه اناث برگزار گردیده وقرار است تا چهار روز دیگر درسایرقریه ها ادامه یابد. اضرار ازدواجهای اجباری وقبل از بلوغ از دیدگاه اسلام ومحو خشونت علیه زنان ازدیدگاه اسلام ، از جمله موضوعان مهم این بحث بود که توسط آقای رضایی رئیس دفترکمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور ومولوی محمود پور نماینده ریاست محترم حج واوقاف بطور مستند ومستدل به ایات قران عظیم الشان و احادیث شریف نبوی ارائه گردیده ومورد استقبال گرم اشتراک کنندگان قرار گرفت. ملا امام قریه کندیوال به استناد حدیثی از پیامبربزرگوار اسلام گفت: این وظیفه دینی واخلاقی هریک از ما اشتراک کنندگان است که مطالب وپیام این جلسه را به دیگران برسانیم چه از طریق مساجد و منابر وچه از طریق مجالس ومحافل.جلسه بادعای خیرخاتمه یافت.

 

 

کمپاین پنج روزه محو خشونت علیه زنان، ازدواج های اجباری وقبل از بلوغ توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ولایتی غور اغاز گردید

 

کمپاین پنج روزه محو خشونت علیه زنان، ازدواج های اجباری وقبل از بلوغ توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ولایتی غور اغاز گردید

 

کمپاین پنج روزه محو خشونت علیه زنان، ازدواج های اجباری وقبل از بلوغ توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ولایتی غور اغاز گردید