آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

کار گاه دوروزه ای تحت نام
 
 
 همکاری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در حوزه غرب

کار گاه دوروزه ای تحت نام : ظرفیت سازی شبکه نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر در مؤسسه باز سازی انکشاف رفاه برای افغانستان در هرات دایر گردید
دراین کار گاه دوروزه که اضافه تر از 40 نهاد جامعه مدنی شرکت ورزیده بودند روی موضوعات چون : پلان ، استراتیژیک پلان  مدیریت ، رهبری ، مدیریت قوای بشری ، داد خواهی  وارزیابی خودی مورد بحث قرار گرفت .

 کار گاه دوروزه ای تحت نام : ظرفیت سازی شبکه نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر در مؤسسه باز سازی انکشاف رفاه برای افغانستان در هرات دایر گردید

گرداننده این کار گاه آموزشی محمدنظر حزین یار عضو کمیته فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب بود که شرکت کننده ها با علاقمندی و اشتیاق تمام مطالب شامل اجندای کار گاه را فرا گرفته و در اخیر از پیشبرنده کار گاه ابراز تشکر نموده و خواستند تا این پروسه ادامه یافته و بر ظرفیت سازی نهاد های جامعه مدنی کمک بیشتر صورت گیرد .

 کار گاه دوروزه ای تحت نام : ظرفیت سازی شبکه نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر در مؤسسه باز سازی انکشاف رفاه برای افغانستان در هرات دایر گردید

همچنین در قسمت پایانی این کار گاه معاون سرکنسلگری ایالات متحده آمریکا مقیم هرات نیز شرکت ورزیده وبرگزاری چنین کار گاه را عالی ارزیابی نمود ، به همین منوال آقای فرید احمد کریمی رئیس مؤسسه انکشاف رفاه برای افغانستان از روند برگزاری کارگاه ارزیابی همه جانبه ای داشته ، از پیشبرنده و شرکت کننده که فعالانه سهم گرفته بودند ابراز سپاس نموده و از همکاری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در حوزه غرب عمیقانه تشکر نمود .

کار گاه دوروزه ای تحت نام : ظرفیت سازی شبکه نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر در مؤسسه باز سازی انکشاف رفاه برای افغانستان در هرات دایر گردید