آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام کمیته جوانان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری زون غرب

 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
با ادای بهترین تمنیات به خدمت تمام جوانان هدفمند، محصلین عالیقدر، متعلمین عزیز، غوری وغوریتبار ها. چنین نگاشته میشود.
کمیته جوانان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به رهبری گل آقا (رامش)، احمد شاه(قومی)، وعبدالمجیر(فیاض) به تاریخ 1/7/1390 شروع به فعالیت نموده وبیاری پروردگار عالمیان در راستای تحقق بخشیدن اهداف ذیل گام های برخواهد داشت.
1: کوشش جهت ایجاد زمینه اتحاد، وحدت، همبستگی، دوستی وبرادری.
2: ایجاد زمینه تبادل افکار در بین جوانان به ویژه محصلان ومتعلمین غوری وغوریتبار.
3: انعکاس دادن اندیشه های عالی ارج گذاشتن به توانمندی جوانان.
4: کوشش های بی دریغانه اعضای رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری جهت حل مشکلات در قسمت جوانان، محصلین ومتعلمین.
اعضای رهبری کمیته جوانان خود را جهت تطبیق اهداف فوق مکلف وموظف میداند وبخاطر رسیدن به قله های شامخ پیروزی به همکاری ومعاونت تمام جوانان بلخصوص محصلین عالی اندیشه ضرورت مبرم دارد.
از تمام جوانان، فرهنگیان احترامانه تقاضامندیم بخاطر همکاری بیشتر وهمچنان جهت رشد فرهنگ، رسم، عنعنات، تاریخ وامپراطوری عصر غوریها در جلسات که بروزهای (جمعه) از ساعت(9) بجه تا ساعت
(11) بجه قبل ازظهر به دفتر بنیاد فرهنگی زون غرب برگذار میگردد اشتراک نمایند.
کمیته جوانان بنیادی فرهنگی جهانداران غوری از حضور شان استقبال نموده وقدوم شان را خیر مقدم عرض میدارد سهیم شدن جوانا را درین پروسه فال نیک گرفته وموفقیت های آنها را درین زمینه از درگاه ایزد متعال خواهان است.
بنیادی فرهنگی ازنامش پیداست متعلق به یک شخص ویاکدام گروه نبوده بلکه همه اقوام غوری در آن سهم داشته ودفتر بنیادی فرهنگی حیثیت خانه مشترک را برای تمام اقوام غوریتبارها دارد.
امید وارم به آدرس ذیل تشریف آورده از خضور گرم خویش ما را خوشبخت سازید.
آدرس: چهارراهی زمان جان جاده جنوبی رسیده به سرک سوم طرف شرق دفتربنیاد فرهنگی زون غرب.
 
بااحترام
کمیته جوانان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری