آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام تـبــریکیه

پیام تبریکیه

بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

غور سرزمین علم وفرهنگ
توسعه علم و فرهنگ یکی از زیر بنا های اصلی پیشرفت یک جامعه بوده تا که یک جامعه بصورت فراگیر به فرهنگ و دانش مجهز نگردد ساختار های دیگر اجتماعی؛اقتصادی وآموزشی همیشه به کندی و رکود مواجه می باشد و یکی از نهادینه نمودن فرهنگ همانا تبارزارزش های مادی و معنوی یک سر زمین است.
پرواضح است که در کشورما بخصوص غور باستان ارزشها و گنجینه های سرشاری نهفته داریم که سالیان ممتد در پشت درهای آهنین محصور و از تبارز آن جلو گیری می شد .
استاد فگار همان گنج نهفته در غور است که سالیان درازی در غور درخشید ، از یخن تا فیروز کوه را درسیطره علم ودانش خود مشعشع ساخت ،از کودک 6و7 سال تا فارغ صنف دوازده ی وقت مرحون ارشادات فگار بزرگ بوده اند و همین اکنون به قول شاعر : « لیک آواز ارستو تا بحال آید بگوش— از دری هر مدرسه گر با تحمل بگذری» به همین منوال صدای استاد فگار در هر گوشه و کنار غوروسایر ولایات کشور طنین انداز است.
اساس گذاری بنیاد فرهنگی استاد فگار در شهر چقچران ( فیروز کوه) گامیست عالی و ارزشمند درراه توسعه دانش و فرهنگ در ولایت غور و این ارزش نهایت زیبا و در خور غوری های عزیز ما میباشد.
بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از آدرس رهبری بنیاد و هواداران خود تأسیس بنیاد فرهنگی استاد فگار را در ولایت باستانی غور به همت جوانان با عزت و سر بلند آن ولا یک قدم نیک در راه ترویج فرهنگ اصیل امپراطوری غوری هادانسته واین اقدام بجای شانرا صمیمانه می ستاید . برای جوانان بنیان گذاران این بنیادتبریک و تهنیت عرض نموده و از بارگاه خداوند موفقیت ، پیشرفت و اتحادو همبستگی همه جانبه برای ملت سر بلند غور مسئلت می نماید.