آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام تسلیــــت

دفترمرکزیبنیاد فرهنگی جهانداران غوری درگذشت معزز قوم وعضوشورای رهبری زون غرب بنیادجهانداران، داکترعبدالحکیم" ملکزی " را کهبتاریخ 25/4/1390 بهرحمت حقپیوست، برایخانوادهمحترم شانوتمام اقوامودوستانمرحومی تسلیتعرض نموده ،ازبارگاهایزد متعالبرای مرحومفردوس برینوبه بازماندهگان اش صبرجمیلآرزو میدارد.

محترم داکتر" ملکزی " یکیازدلسوزترینموسفیدانوبزرگان بودکه تا آخرینلحظۀ حیاتپربارخویشبرای وحدت ،سربلندی وعزتمردم ماوبازشناسیعظمت تاریخیغوریها تلاشومبارزه نمود.

روحش شادویادش گرامیباد !

قرار است فاتحه مرحومی بروزدوشنبه مورخ 27/4/1390 به اشتراک هیئات رهبری بنیادجهان داران غوری درشهر هراتبرگذار شود.
 

کابل
26/4/1390
بااحــــــــــترام
دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری