آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام تبریکی حضوراستاد دوکتور محمد انور غوری

پیام تبریکی حضوراستاد دوکتور محمد انور غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

 

استاد دوکتور محمد انور غوری؛ طوریکه اطلاع حاصل نمودیم، نظر به شایستگی، لیاقت، درایت وخدمت گزاری شما در عرصه تحصلات عالی شما به رتبه علمی پوهاند نایل آمدید، اخذ این رتبه افتخار بس بزرگیست برای مردم فرهنگ پرور غور و همه افغانستان عزیز .
رهبری و اعضای انجمن فرهنگی جهانداران غوری این رتبه علمی را بایسته شما دانسته و صمیمانه برای شما، فامیل محترم شما اساتید دانشگاه، شاگردان و جامعه علمی دانشگاه کابل تبریک گفته موفقیت های مزید شما را درتمام عرصه های زندگی از بارگاه ایزد منان مسئلت می نماید.