آرشیف

2014-11-10

khatibi

پيام تبريکی "بنياد فرهنگی و اجتماعی استاد فگار" بمناسبت شناسائی شهر غزنی بحيث مرکز ثقافت ک

 

بسم الله الرحمن الرحيم

همه ميدانيم که شهرت و اقتدار مردم هر سرزمينی وابسته به برتری و تفوق ايشان خاصتاً از لحاظ وضعيت اقتصادی و فرهنگی بوده و ازاين لحاظ جايگاه مناسب را در ميان ملل جهان ازان خود ميسازند. خوشبختانه اين اقتدار را شهرها و مناطق مختلف کشور عزيز ما افغانستان نيز در مسير تاريخ، تجربه کرده و هر يک از مليتهای اين کشور،استعداد، کفايت، لياقت و کارآيی شانرا به جهانيان نشان داده اند. زمانی بلخ (ام البلاد)، زمانی غور، زمانی باميان، زمانی هرات، زمانی کندهار، زمانی غزنی و همچنان ده ها ولايت ديگر کشور ما، با درخشانترين چهرۀ تاريخی در کنار ساير ملل جهان سر بلند مينمايند و در عرصه های مختلف سياسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به پختگی و اوج شهرت ميرسند.
بدون شک انتخاب شهر غزنی بحيث مرکز ثقافت کشورهای اسلامی يک مسألۀ اتفاقی و تصادفی نه بلکه شهر کنونی غزنی وارث بالاستحقاق شهر غزنين است که حتی پيش از اسلام نیز مرکز مهم فرهنگی و علمی بوده، اما اوج شکوه و شهرت غزنی را ميتوان در دوران سلاطین مقتدر غزنوی در حدود سالهای ۳۵۱ تا ۵۸۳ هجری قمری، دريافت کرد که شاهان این سلسله انسانهای هنرپرور و فرهنگ دوست بودند. در این دوره، صد ها عارف، فقیه، شاعر، ادیب و دانشمند از مناطق مختلف، رو به غزنه آورده و در پرتو تشویق سلاطین آن دیار به ایجاد آثار گهربار پرداختند و در تقويت فرهنگ، معارف و زبان پارسی دری زحمات فراوان کشيدند و ميراث فرهنگی گرانبهای را ز خود بجا گذاشتند.
ازينرو نام شاعران و ادیبان بزرگی همچون فردوسي، فرخي سيستاني، عنصری بلخی، عسجدی مروزی، منشوری سمرقندی، کسایی مروزی، ابو ریحان البیرونی، ابوالفضل بیهقی و ده ها اديب و سخنور ديگر در همان روزگار و دران ديار با اين ميراث بزرگ ثقافتی، پيوند ناگسستنی دارد.
هيئت رهبری "بنياد فرهنگی و اجتماعی استاد فگار" که يکی از نهادهای متعهد به انکشاف، تقويت و ترويج فرهنگ و ثقافت اصيل در جامعه ميباشد، از به رسميت شناختن شهر غزنی بحيث مرکز ثقافتی جهان اسلام به خوشی استقبال نموده و آنرا بهمه فرهنگيان کشور و بخصوص به دانشمندان، اديبان، عارفان و هنرمندان ولايت غزنی تبريک و تهنيت عرض مينمايد.
همانطوريکه ما تا هنوز در زير نخلهای پُربار فرهنگ و ادب گذشتگان خويش زيست مينمائيم؛ يقين کامل داريم که فرهنگيان معاصر کشور ما، علاوه از حفظ اين ميراث گذشتگان، در تداوم و انکشاف آن لحظۀ فروگذاشت ننموده، سرمايۀ فرهنگی بی بديلی را برای نسل آيندۀ کشور بميراث خواهند گذاشت. انشاالله که دُرفش ادب، هنر، دانش و عرفان، هميشه در آسمان اين سرزمين در اهتزاز خواهد ماند و روشنائی بر تاريکی و دانش بر جهل و قلم بر تفنگ، چيره خواهد شد و سرنوشت و زنده گی آيندۀ هموطنان عزيز ما از طريق تأمين عدالت اجتماعی با صلح و آسايش گره خواهد خورد.

 

با تقديم احترامات فايقه
عبدالحی خطيبی
رئيس "بنياد فرهنگی و اجتماعی استاد فگار"
شهر چغچران، ولايت غور، ۴ حوت، ۱۳۹۲