آرشیف

2014-12-22

jameghor

پروژه در بلندی ها

همبستگی ملی

  
انجام فعالیت موفق وکار مشکل که شورای نیک سیدان ولسوالی چغچران ولایت غور انجام داده باعث شد که یک قصه نوشته شود.
قریه نیک سیدان دربین دره های مارپیچ ، سخت وصعب العبورساحه مرغاب موقیعت دارد مردمان این قریه همیشه در کار های مشکل ومشقت بار مشغول میباشند. اهالی این قریه بهار هرسال بخاطر ادامه زندگی وپرورش مواشی شان به بلندی ها وسر بندهای مرتفع کوچ مینمایند وتا نزدیک ماههای خزان در جمع آوری علف وکشت مشغول بوده  که مالداری  بخش مهم کارایشان را تشکیل  میدهد.از راه های بسیار باریک وسخره دار  بز رو رفت وآمد میکنند که برای دیگران ناممکن است. به گفته لیلا رئیس شورا که گفت : ما در بین کوه ودریا زنده گی میکنیم هیچ چیزی پیدا نمیشود اگر کسی در حین گذشتن  از راه منحرف شود مستقیم در بین دریا می افتد ودریای بزرگ مرغاب اورا غرق میکند بنآ همه پیداوار ما از سر بند ها بدست می آید زمین دیمه (للمی) راکشت نموده وزمین آبی هیچ نداریم. قبل ازینکه همبستگی ملی به قریه ما بیاید ما دروقت ایلاق(خیمه) در جایکه میرفتیم به مشکل آب روبرو بودیم زمانیکه برنامه همبستگی ملی برای ما پروژه داد یکی از پروژه های حیاتی ومهم ما ذخیره آب بود که آنرا درپلان انکشافی خود جادادیم اما تطبیق این پروژه خیلی سخت وناممکن به نظرمیرسید این پروژه در بلندی کوه اعمار میشد وراه برای اکمال مواد پروژه وجود نداشت از راهایکه که ما قبلا استفاده میکردیم تنها گوسفندان وآدم میتوانست به مشکل عبور نماید. درنهایت همه مردم درجلسه فیصله نمودند که مامواد را ذریعه الاغ ویا به پشت نفر انتقال میدهیم برای این کار ما اضافه از 60 فیصد سهم خودرا در برنامه برعلاوه سهم ده فیصد بالا بردیم واین کارمشکل را به گردن گرفته وانجام دادیم ذریعه چندین راس مرکب وچند تن از جوانان قریه ریگ وسمنت را به پشت الاغ ومردم به قلعه بلند کوه رساندیم جایکه موقیعت پروژه قرار داشت اعمار این پروژه  در سطح منطقه مرغاب یک پروژه نهایت مشکل بود که  مردمان قریه های همجوار ازین ایتکار ما تعجب میکردند تنها چیزیکه مارا موفق به این کار ساخت همت بلند وعزم قوی مردم قریه بود. ما سرانجام پروژه خودرا درهمان بلندی کوه  باموفقیت اعمارنمودیم ازین ذخیره آب  مردم بی نهایت خوش بوده وآنرا نمونه وحدت وهمکاری بین دولت ومردمان دره نشین مینامند پول سهم برنامه مجموعآدر ذخیره مذکور 442001 افغانی وسهم مردم 44368 افغانی بمصرف رسیده است وبا اضافه 60 فیصد سهم اضافی مردم این پروژه ساخته شده که در حدود 700 نفر از مزایای این پروژه مستفید میشوند وهمچنان مواشی  تعداد 230 خانوار نیز از آب ذخیره استفاده میکنند. 
پایان
 
 
 
                                
موقیعت قریه وبهم پیچیده گی طبیعت
 
                                      
  ذخیره آب دربلندی کوه