آرشیف

2023-8-23

آی سان مرامی

پاییز لال است به هنگام وداع

به تو با چـشـم بدرود می گویم

به احترام لـال بودن پاییـز

از چشم ها به جز بـاران

و پـلک ها به جز رعـد و لـرز

انتظـاری نیست هنگام وداع