آرشیف

2015-6-25

jameghor

ورکشاب مدیریت و پلان گذاری پروژه

گزارش از ریاست محیط زیست
ورکشاب آگـــــــاهی ومدیریت محیط زیستی بکمک سازمان خوراکه وزراعت جهانی بوسیله استادان مجـــرب آن موسسه آقایان همت ،نیکبین واستاد بی پروا بتاریخ یوم سه شنبه 18 برج میــــــزان ساعت 9 صبح به اشتراک کــــارمندان ریاست حفاظت محیط زیست ، ریاست زراعت، ریاست شاروالی ،ریاست انکشاف دهــــــات واعضاهـــــای شوراهای قریه جــــــات مرکز چغچران بشمول رضاکــــــاران محیط زیست درسالون شاروالی شهر چغچران توسط الحاج محمد قاسم علم رئیس حفا ظت محیط زیست غور افتتاح ودرمراسم افتتاح این ورکشاب نماینده مقـــــــــــام ولایت، رئیس زراعت، رئس شاروالی، ورئیس انکشاف دهــــات هـــــــرکدام باالنوبه درمورد اهمیت این ورکشاب بیانیه های سودمند ارائه نمــودن ودرختم ورکشاب که مدت سه یوم دوام داشت محترم الحاج غلام محمد پیمان درمحـــفل تـــوزیع تصدیق نامه ها تشریف آورده وباارشادات سودمند ومفید خواندن این ورکشاب با توزیع اولین تصدیق نامه به شــاملین ورکشاب افتخار بخشیدن وبعداَ رُو سا کـه دراین محفل بشمول محترم عبدالروف غفوری زئیس امورمهاجرین، آقــــــای دادفـــررئیس مبارزه با حوادث ، رئیس شاروالی وسرپرست ریاست زراعت با اعطا تصــد یق نامـــه ها شاملین را تشویق نموده اند ودرختم محفل رئیس حفاظت محیط زیســـت باقـــــدردانی از همکـــــاری سازمان خوراکه وزراعت جها نی از زحمت کشی استادان تقدیر نموده از شاملین ورکشـاب خواهش بعمل آمد تا درآموخته های خـود تمام اعضای فـامیـــــل وشهروندان را شریک ساخته ازاین ناحیه مصدرخدمت شوند. البته این پروگرام تحت کمپـــــــــــاین حفا ظت محیط زیستی برای مکاتب ادامه دا رد . و من ا لله ا لتو فیق .