آرشیف

2015-6-25

jameghor

والی و قوماندان امنیه غور به ولسوالی چهار سدۀ ولایت غور سفر نمودند و مسؤلیت های امنیتی آن ولسوالی تن

یوم جمعه مورخ 20 سرطان 1393 سید انور رحمتی والی غور ، جنرال احمد فهیم قایم قوماندان امنیه ولایت غور و هیئت همرای شان به ولسوالی چهار سدۀ ولایت غور سفر نمودند و با خانواده های شهدا و مجروحین حادثۀ اخیر و مردم ولسوالی چهارسدۀ ولایت غور دیدار و همدردی کردند . فرماندۀ پولیس غور گفت : « مسؤلیت ها و وظایف امنیتی پولیس در ولسوالی چهارسدۀ ولایت غور تنظیم شده است ، در حال حاضر پولیس ملی ، پولیس نظم عامه و اردوی ملی در آن ولسوالی مستقر شده اند و کنترول اوضاع به دست دولت است ، امنیت تأمین و هیچ نوع تشویق وجود ندارد و همکاری مردم ، محاسن سفیدان و علمای ولسوالی چهار سده نسبت به گذشته بیشتر شده است ، تعهدات تازۀ صورت گرفته است که مردم بیشتر از گذشته همکار دولت باشند ، نواقص که در کار های امنیتی آن ولسوالی از قبل وجود داشت ؛ بصورت ریشه ای بر طرف شده است ، این فعالیت ها و دست آورد ها باعث می شود که امنیت در ولسوالی چهار سدۀ ولایت غور تأمین شود » . آقای قایم از مقاومت وایستاده گی پولیس به همکاری مردم ولسوالی چهار سدۀ اظهار قدر دانی می کند .
مردم ولسوالی چهار سده می گویند : « در حادثۀ اخیر ولسوالی چهار سده ، طالبان ولایات بادغیس ، فاریاب ، غور ؛ بعض ولایات دیگر دست داشتند و حتی تروریست های خارجی در بین آنها دیده شده است » .