آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

نشر رومان سرزمین جمیله

سر زمین جمیله نقطه ای ایده آلیست از محترم احمد ضیا سیامک هروی شخصیت خوش قریحه ، زیبا کلام و نویسنده چیره دست کشور ما ، آقای سیامک هیروی هرچند با نوشتن طنز های زیبا یدطولایی دارد ، این بار تجسم بی بدیل خویش را به سر زمین دلاورمردان و کشور گشایان غور مبذول نموده و کتاب پرحجم خود را که شامل ( 9 ) بخش است مختص به استقامت ، پایداری ، وفا داری ، مهمان نوازی ، ابتکار و مردانگی غوری ها نموده است ، او از آوان هجوم مغول ها خاصتأ امیر تیموردر غور خاطراتی را به آغاز گرفته و با هرج و مرج های کنونی تفنگ سا لاری های روان آنرا امتزاج بخشیده است.

رومان سر زمین جمیله هر چند با متون تاریخی به خصوص « تاریخ منم تیمور جهانگشا » تفاوت های کمی و لی تشابهات ممتدی دارد ، اما خواندن آن توجه هر خواننده را به نکات بر جسته ای معطوف می سازد که همین اکنون به صورت زنده در بسا نقاط کشور و حتی غور باستان جریان دارد.
قوماندان سالاری ، تمام جنایت های بشری ، روش های برده داری نوین ، انسان کشی ، بی عدالتی و محاکمات خود سرانه  تحت هر عنوان که باشد بالای مردم غیور آن تحمیل شده و دربعضی از اقصای آن همین اکنون جریان دارد.
آقای سیامک هروی ماهرانه صلابت ، پایمردی ، جوانمردی ، مهمان نوازی ، دوستی ، فاداری وعدم تسلیم شدن به بیگانه ای مردم غوررا در ازمنه های تاریخی یعنی هجوم تیمور بر غور، مقاومت ، مردانگی ابدال خان حاکم آن زمان فیروزآباد (چقچران امروزی) مهارت و شجاعت جمیله سازنده ء سلاح «قلاب» را با تهاجم منصور شخصیت ظالم ، غارتگر ، آدم کش و زور مند را با ارباب محسن ،کمال ووفاداری شخصیت های انسان دوست، مقاومت ، شهامت تهمینه دختر کمر سبز به مقایسه گرفته راز و رمز مردانگی ها ، وفاداری ها ، عشق پاک را به خوانند ه متجلی می سازد و در اخیر رومان آقای سیامک با وصف آنکه از نوشتن این کتاب خسته شده به نظر می رسد داستان عشق تهمینه و پرویز (نیمروزی ) را بدون ساز و سرود خاتمه می بخشد.
بلی ؛ این رومان نهایت ظریفانه جمع بندی شده و تجسم زیبایی از چند قریه و محل شناخته شده و ناشناس را به ذهن خواننده تداعی می کند و برای خوانند مجسم می سازد که رسیدن به هدف تنها صبوری ، امید واری و مقاومت جوانمردانه است ، نه دغا بازی زورو دهشت افکنی و خون ریزی .
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب از سلیقه و زحمات بیدریغ آقای احمد ضیا سیامک هروی در قسمت نگارش و تدوین این کتاب ابراز سپاس نموده و برای ایشان از در بارخداوند عادل موفقیت های مزید استدعا میدارد ، هر چند اثر کنونی آقای سیامک هروی یک رومان در غالب رویا های زمانه است ،اما اگر باتعمق و دید ژرف به آن نظر اندازی گردد واقعیتی است که همین اکنون در کشور ما بگونه های مختلف جریان دارد.
دست نویسنده سر زمین جمیله را رساتر از آن میخواهیم که در ر سایی مردم غور از واقعیت های عینی بدون کدام افراط و تفریطی به نگارش گرفته است و به آرزوی اثرات بعدی ایشان.