آرشیف

2015-6-29

jameghor

موسسه تحصیلات عالی غور

پوهنیار عبدالمنان خادمیان

خـرم گـلـی که بـشگـفـد از شـاخـسار علم
خوش سبزه ی که سر زند از جویبار علم

 

وزارت تحصیلات عالی افغانستان بالا ترین ارگان معتبر اکادمیک تحصیلی عاری از فساد اداری و غیر سیاسی در سطح کشوره بوده، اعضای رهبری وزارت متشکل از پوهاند داکتر ها، امتیازات از رتبه علمی، پست های اداری مطابق لایحه تضمین کیفیت بوده و دارای قوانین، مقرره و لایحه تضمین کیفیت می باشد. موسسه تحصیلات عالی غور یکی از موسسات نو تاسیس با حمایه و نورمهای اکادمی وزارت تحصیلات عالی کشور که ثمره تلاش مقام ولایت و بزرگترین دست آورد در تاریخ ولایت غور می باشد که بتاریخ 17 حمل 1391 در مرکز چغچران رسمآ به امور اکادمیک خویش آغاز به فعالیت نموده است. این موسسه دارای یک پوهنحَی و دو دیپتارتمنت ( کیمیا بیولوژی و ریاضی فیزیک) تعداد استادان 4 تن، یک تن پوهنیار ماستر، 3 تن استاد نامزد پوهیالی، 3 تن استاد افتخاری و 174 تن محصل ذکور و اناث که رسما از طریق ریاست کمیته کانکور به این موسسه معرفی گردیده می باشد. با همکاری ضروریات اولیه از طرف مقام ولایت این موسسه توانست فعالیت های امور اکادمیک خویرا با سه تن اساتید کادری آغاز نموده و در جریان یک برج فعالیت های ذیل را نموده است.

فعالیتها، تاثیرات، همکاریها، مشکلات و چالیش های این موسسه ( گزارش یکبرج)

همکاریها:
سپاس از مقام ولایت در همکاری، یکباب تعمیر اداری و یکباب تعمیر لیلیه برای محصلین اناث سی متر فرش، 3 تخته قالی، 3 پایه میز، 10 پایه چوکی در اختیار این موسسه قرار داد. حدود 100 جریب زمین از طرف انجینر کمال به موسسه تحصیلات عالی غور برای تعمیر زیر ساخت موسسه که باعث اعتبار دهی موسسه تحصیلات عالی گردید سپاس جهان از ایشان و دیگر شرکا.
2- همکاری شعبه کار شناسان ولایت به تدریس مضامین ریاضی، کیما و یکپایه پرنتر از طرف حاجی عابد بدفتر و همکاری محصلین در انتقال برق و وسایل آن نیز سهم گرفت.

ریاست موسسه:
1 – پینشهاد پنج دیپارتمنت و پوهنحَی زراعت در سال 1392 به ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی.
2 – فعالیت های اکادمیک و پلان درسی به سیستم کریدیت مطابق با پلان درسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل ترتیب گردیده و مطابق با لایحه تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی پروگرامهای درسی تطبیق میگردد.
3 – پروسه ثبت نام محصلین با موفقیت انجامید که 156 محصل ذکور، 18 محصل طبقه اناث، 21 تاجیل و منفکی، 11 نفر غیر حاضر می باشد.
4 – تشکیل شورای استادان، سرپرست آمرین دیپارتمنت ها و تعیین منشی شورای استادان و تشکیل شورای اداری.
5 – تشکیل کمیته نظم و دیسپلین برای تضمین کیفیت درسی، استخدام موقت 4 مامور، 3 تن اجیر برای پیشبرد کارهای اداری.
6 – همکاری ریس موسسه با مامورین در امور اداری همزمان مسولیت دیپارتمنت ها، پوهنحَی، و تدریس مضمون بیولوژی.

تاثیرات مثمر فعالیت تحصیلات عالی:
175 نفر محصل به چوکیهای نشستن که چهار سال بعد به سویه لیسانس فارغ ده و دستاورد این موسسه خواهند بود انشاءالله. باز شدن این کانون عملی دریچه ایست که در سالهای آینده فاکولته های دیگر ایجاد گردد.
اثرات گوارا تحصیلات عالی در بالا بردن تعداد تحصیل کرده های مسکلی در سطح عقب مانده ترین ولایت که در انقلاب هیچ تغیر مثبت در آگاهی جامعه نیامده.
آراسته شدن فرزندان جوان به علم و دانش که بالاترین سرمایه و نیروی فکری جامعه است کاهش و جلوگپری در اعتیاد جوانان که بدترین مرض دامنگیر جامعه است. از رفتن محصل به کابل و هرات یعنی شهر پوهنتنون.
چانس طلایی دیگر با فعال شدن پوهنحَی شبانه به مامورین و کارمندان دولت که از سویه 12 و 14 به درجه لیسانس میرسد. بالا رفتن قیمت زمین در اطراف زمین موسسه و بلند رفتن کرایه اطاق برای محصلین دور دست در شهر چغچران.

مشکلات:
نداشتن آگاهی محصلین از فرهنگ پوهنتونی، پائین بودن سطح آگاهی مردم، نبودن امکانات کتاب خانه الیکترونیک برای محصلین، دور بودن منطقه از شهر ها، نبودن منابع مالی تمویل کننده الی اجرای تخصیص بودجه وی وزارت تحصیلات عالی.

پیشنهاد:
این پوهنتون ثمره تصویب شوای عالی وزارت تحصیلات عالی و آرزوی مردم غور بوده، بدست آوردن آسان ولی انکشاف دادن مهمتر است، این درخت همیشه سبز همیشه بهار را برای ولایت غور وزارت تحصیلات عالی کاشت و قدرش را بدانید مطابق با پلان استراتژی مقام جلالت مآب وزیر تحصیلات عالی که این موسسه در سال 1393 باید 1500 محصل و 60 تن استاد کادری داشته باشد همکاری مردم و نهاد های مالی و فرهنگی بس مهم و ضروری است. وضعیت فعلی و بی توجهی که وجود دارند موسسه به چالش مواجه است.

وظیفه ریاست موسسه:
1 – گذارش فعالیت های درسی و اداری ماهوار و امتحان 20% بمقام محترم وزارت تحصیلات عالی.
2 – تهیه 3 طغرا مهر
3 – اخذ تآیید پلان تعلیمی مطابق لایحه وزارت محترم تحصیلات عالی از ریاست انسجام امور اکادمیک.
4 – تکمل استاد کدری.
5 – پیشنهاد یک پوهنحَی و چهار دیپارتمنت در سال 1392.
6 – پراسیس تشکیل و بودجه.
7 – تلاش برای تهیه یک کتابخانه و لابراتوار برای محصلین.

در نتیجه:
با باز شدن دروازه پوهنتون سرمایه گذاری نهال علمی غرس گردید و فرزندان این ولایت با دانش اراسته می شود باید نهادینه گردد، اگر توجه صورت نگیرد و پوهنتون بشکل للمی و فاقد اعتبار است. بدون حمایه مالی و مردمی موسسه ای انکشاف باز مانده دست آورد شما ضرب صفر مساوی به صفر است. ولایت با حفظ مقام درجه سوم تا ابد خواهند ماند. پوهنتون داشتن یک ضرورت است. با هم کنار آمدن یک آغاز و با هم کار کردن موفقیت است. نیروی فکری با نیروی فکری اباد می گردد.
خلاصه امروز کشور ها، ملت ها و جامعه بشری رشد، انکشاف و ترقی خویشرا با تحصیلات عالی بیمه مینمایند. جهان با یک صفحه کمپیوتر دهکده شده و کشور های همسایه دیپارتمنت فزیک شان فعال و پوهنتون هرات همسایه غور دومین پوهنتون در سطح کشور می باشد.
هرگز به کشت للمی نباید فکر کرد، تلاش و کوشش ما این است که آبی، اصلاح شده و زراعتی گردد.
منار جام نمایانگر قدامت فرهنگی غور باستان بوده و باز شدن تحصیلات عالی بزرگترین دست آورد در تاریخ انقلاب و احیای شخصیتهای فرهنگی ولایت غور است.

 

و من الله توفیق

ریاست موسسه تحصیلات عالی غور
پوهنیار عبدالمنان خادمیان

شماره تماس: 0777406870
آدرس: شهر چغچران، شمال لیسه سلطان راضیه، تعمیر رهایشی سابق موسسه تحصیلات عالی غور
khadimian@yahoo.com