آرشیف

2015-1-16

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

مـلاقات بــا فارغ التحصیلان، محصلین و متعلمین غور در هرات

بخش فرهنگی وارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

امروز 26 جدی 1393 برابر با 16 جنوری 2015 یک گروپ از فارغ التحصیلان پوهنتون هرات، محصلین و متعلمین مکاتب با مسئول فرهنگی دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری دردفتر حوزه غرب ملاقات نموده، ضمن معرفی روی مشکلات شان صحبت نپیشنهدات مشخص را ارائه نمودند، ازدفترمرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری خواستند تا در راستای پیشرفت جوانان درعرصه تحصیلات عالی و متوسط شان همکاری نمایند.
 
در این جلسه مسئول بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن ازجوانان اشتراک کننده که نمایندگی تمام محصلین و متعلمین غوری را درهرات به عهده گرفته بودند تشکر نموده، جهت های کاری انجمن را به ایشان توضیح نمود، همچنین علاوه کردکه  این انجمن از مردم شریف غور بخصوص جوانان بوده وبرای رشد وبالندگی جوانان حدالمقدور سعی بخرج خواهد داد.
جوانان پیشنهاد نمودند تا هرچه زود تر کتابخانه انجمن فعال گردد، تا ایشان بتوانند براحتی از مواد کتابخانه استفاده نموده و دربخش های مختلف درسی ازآن کار گیرند.
ملاقات با فارغ التحصیلان، محصلین و متعلمین غور درهرات

در اخیر مسئول فرهنگی دفتر مرکزی وعده سپرد، بزودی در قسمت جای برای مطالعه جوانان و ایجاد کتابخانه انجمن تصامیم لازم از طرف رهبری گرفته خواهد شد. جلسه با توزیع شماره شانزدهم ماهنامه شنسبانیه برای شرکت کننده ها و تعداد دیگر از جوانان خاتمه یافت.

ملاقات با فارغ التحصیلان، محصلین و متعلمین غور درهرات

ملاقات با فارغ التحصیلان، محصلین و متعلمین غور درهرات