آرشیف

2014-12-22

jameghor

مـــــعـرفی ولایت غور

ولایت غور یکی از ولایات مرکزی افغانستان است که دارای 36479 کیلو مترمساحت و دارای 800.000 ، هشتصد هزار نفوس طبق احصائیه دفتر
در سال 1384 بخاطر انتخابات می باشد. و حدود مرزی آن با 9 ولایت محدود است Unops
1 – به شمال آن ولایات جوزجان ، فاریاب و بادغیس موقعیت دارد.
2 – به طرف غرب آن ولایات هرات و فراه مقعیت دارد
3 – به طرف جنوب و جنوب شرق آن ولایات هلمند و ارزگان
4 – ولایات بامیان و دایکندی از طرف شرق ولایت غور را احاطه کرده است ، و این حدود و مساحت به غور فعلی اطلاق میشود ورنه مناطق چون غوریان در غرب ، جاغوری درجنوب شرق و غورماچ – غوربند و دهنه غوری در شمال آن نشان میدهد که غور در گذشته مناطق زیاد را در افغانستان احتوا مینموده است که این مسئله در بحث جغرافیائی تاریخی غور خواهد آمد و ما در اینجا صرف جغرافیائی فعلی غور را به علاقه مندان معرفی میکنیم.
مرکز فعلی ولایت غورشهر چغچران و سابق(( کاسی و آهنگران )) می باشد و دارای السوالی ها و تشکیلات ذیل است.
السوالی دولینه در سال 1377 تاسیس شده است، السوالی چهارسه در سال 1374 و السوالی دولتیار در سال 1381 تاسیس شده است.

 


جام غور
وبسایت جام غور ضمن اینکه تمام مقالات علمی، سیاسی، فرهنگی؛ ادبی واجتماعی تمام دانشمندان کشور را بدون تبعیض با افتخار نشر مینماید اما در خصوص ولایات اول ولایت غور را به طور کامل معرفی مینماید وبعدا ولایات دیگررا.
درسال میــلادی آینده ولایت غور به ترتیب ذیل معرفی میگردد که کمک علاقمندان در خصوص ارسال معلومات وتصاویر با نقطه نظر های شان نهایت ضروری ومفید است است. مثلا
ولایت غور:
موقعیت
حدود اربعه
مــرکز:
ادارات مرکزی
تعداد نفوس
تعداد واحد های اداری
صحت عامه
تعداد مراکز صحی در کل ولایت
تعداد کارمندان صحی ودرجۀ تخصص شان.
معلومات اضافی:
معارف:
تعداد و نوعیت مکاتب
تعداد مجموعی معلمین ودرجۀ تحصیل شان
تعداد شاگردان ذکور
تعداد شاگردان اناث
چهره های ممتاز معارف
معلومات اضافی
بنیاد های فرهنگی واجتماعی:
پروژه های انکشافی:
کسب وپیشۀ مردم
پیداوار عمده :
آثار تاریخی…….بروایت تصویر…..
علل عقب مانده گی ولایت غور…مقالات تحلیلی به این ارتبا ط
…………………………………………………………………………………………
معرفی ولسوالی های ولایت غور:
1:-  ولسوالی لعل وسرجنگل.
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حدود اربعه
تعداد نفوس
مـــراکز صحی
معـــارف
پیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کو ها
در یا ها
مناظر طبیعی
2:-   ولسوالی دو لتیار
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حدود اربعه
تعداد نفوس
مـــراکز صحی
معـــارف
پیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کو ها
در یا ها
مناظر طبیعی
3:- ولسوالی چهار سده
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حدود اربعه
تعداد نفوس
مـــراکز صحی
معـــارف
پیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کو ها
در یا ها
مناظر طبیعی
4:- ولسوالی دولینه.
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حـــدود اربعـــه
تعـــداد نفــوس
مـــراکز صحی
معـــــــــارف
پــیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کــو ها
در یــا هـــا
مناظر طبیعی
شعرا ونویسندگان

5 :- ولسوالی شهرک
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حدود اربعه
تعداد نفوس
مـــراکز صحی
معـــارف
پیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کو ها
در یا ها
مناظر طبیعی
6 :- ولسوالی پسابند.
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حدود اربعه
تعداد نفوس
مـــراکز صحی
معـــارف
پیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کو ها
در یا ها
مناظر طبیعی
7 :- ولسوالی تیوره
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حدود اربعه
تعداد نفوس
مـــراکز صحی
معـــارف
پیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کو ها
در یا ها
مناظر طبیعی
8 :- ولسوالی ساغر.
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حدود اربعه
تعداد نفوس
مـــراکز صحی
معـــارف
پیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کو ها
در یا ها
مناظر طبیعی
9 :- ولسوالی تولک.
تاریخ ایجاد تشکیلاتی
حدود اربعه
تعداد نفوس
مـــراکز صحی
معـــارف
پیداوار
صنعت و تولیدات
مناطق مشهور ومتنفذین آن
کو ها
در یا ها
مناظر طبیعی