آرشیف

2015-6-29

jameghor

مـعـارف ولایــت غور

یکی از دلائل عمدۀ واساسی که باعث عقب مانده گی ولایت غور در سطح کشور گردیده همانا عقب مانده گی این ولایت  درسطح معارف است. ضعف مدیریت ونبود  بر نامۀ مبتنی بر عدالت اجتماعی درمرکزوضعیت آموزش وپرورش را در غور به یک بحران تبدیل نموده که تا سالهای متمادی  این ولایت را در محرومیت دایمی قرار میدهد. مگر اینکه تمام شخصیت های حقیقی وحکمی ولایت غور چه شخصی وچه أرگانیکی  به یک مبارزۀ منظم وبر نامه ریزی شده دست بزنند وهمه أفراد با استفاده از تمام امکانات حتی مظاهرات پیهم  ومسالمت آمیز اولیای اموررا در جریان این بحران قرار داده با مطالبۀ توزیع متناسب ومتعادل امکانت تعلیم وتربیه در سطح کل ولایت به رفع این مشکل به پردازند. درین قسمت توجۀ خوانندگان محترم رابه وضعیت معارف ولایت غور قرار میدهیم تا دیده شود تعلیم وتربیه در ولایت غور از لحاظ کمی وکیفی در چه وضعیت قرار دارد.

تعداد مکاتب:- مجموع مکاتب ولایت غور در سال 1384 تعلیمی 374 باب بوده است.
 الف:- لیسه 29 باب که از جمله چهار باب آن مربوط به أناث میباشد.
ب:- متوسطه ذکور وأناث 42 باب.
ج:- دارالعلوم هفت باب که بعضی از آنها فعال است.
د:- سائرمکاتب غور ابتدائیه ودهاتی میباشد که بر خی از آنها فعال وبرخی غیر فعال میباشد .
به اساس فرمان سال 1382 رئیس دولت که باید در هرولایت یک باب دارالمعلمین فعال گردد ولایت غور منظوری یک باب دارالمعلمین را دارد که تا هنوز از ریاست اداری وزارت معارف طی مراحل نشده است . وزارت معارف نبود بودجۀ کافی وکمبود استاذ را  بهانۀ برای عدم همکاری خود در زمینه ارائه نموده است.

تعداد کل دانش آموزان در ولا یت غور

تعداد کل شا گردانیکه در مکاتب ولایت غور راجسترمیباشد به 85545 نفر میرسد که از جملۀ  12342 تن را طبقۀ أناث تشکیل میدهد اما در برخی از مناطق مکاتب دخترانه نسبت نبود جای مناسب ونبود ویا کمبود مواد درسی فعال نمی باشد .

کمیت وکیفیت معلمین ویا مدرسین.

1:- ماستر سه نفر.
2:- لسانس 9 نفر
3:- فارغین صنف  چهارده 59 نفر.
4:- فارغین صنف  13 52 نفر.
5:- فارغین صنف  12  به تعداد 306 نفر.
6:- فارغین ده مستعجل  ویا استاذ های با تجربه 92 نفر..
از جملۀ تعداد فوق الذکر 23 تن شان را طبقۀ أناث تشکیل میدهد.  جای  معلمین کمبود را أ فراد قرار دادی پر کرده است که تحصیلات شان  بسیار إبتدائی بوده وبرخی از ایشان را علمای دینی تشکیل میدهد.
 ولایت غور در پوهنتون های کابل هرات ومزار شریف فعلا 110 محصل دارد که 53 تن شان در کابل و51 تن در پوهنتون هرات  مصروف تحصیل میباشند. 
    محصلین غور نسبت به گذشته هلا فعلا منسجم تر ومتشکل تربوده دارای چند ین انجمن وتشکل های فر هنگی سیاسی میباشند. ونشریه های بنام بنیاد تحصیل کرده های غور ،فیروزکوه دریچه  کهساران وغیره میباشند . که قابل تقدیر است .

امتحان کانکور در ولایت غور جدی 1384 

 (جدی 25 سال 1384 برابر با 15 جنوری 2006)
امتحانات کانکور محصلین ولایت غور برخلاف سالهای قبل باری د یگر در چغچران مرکز ولایت غور بر گذار گردید.  قرار اطلاع این چانس در اثر توجۀ اساتیذ ولایت غور در پوهنتون کابل به خصوص استاد خالقداد فیروز کوهی ودلسوزی وزیر تحصیلات عالی صورت گرفته. استاد خالقداد فیروز کوهی سالهای قبل هم توجۀ قابل ملاحظۀ درین خصوص انجام داده که درحقیقت شایان تحسین است.   حضور 110 نفر از محصلین غور در فاکولته های مختلف پو هنتون کابل نتیجه توجه ودر حقیقت شهامت استاد مذ کور میباشد.  با وصفیکه برخی حلقات تنگ نظر وبی حوصله موصوف را به کمک خارج از حد قانون به غوری ها متهم کردند ودرین زمینه مقاله ها نوشتند با زهم فیروزکوهی درعزم خدمت به غوری ها مصمم باقی ماند وباری دیگر زمینۀ آخذ امتحان از شاگردان غور را در مرکز ولایت مساعد وشخصا از پروسۀ امتحانات مراقبت به عمل آورد.  چون عبور مؤفقانۀ همه شاگردان غور از مراحل مختلف امتحانات پوهنتون در سال های گذشته حقانیت فیروز کوهی را به إثبات رسانید.
امسال به تعداد 104 تن از محصلین غور به امتحان کانکور شرکت ورزیدند که از جمله چهار نفر شان از طبقۀ اناث بوده است.   قرار اظهار محترم استاد خالقداد فیروز کوهی که از جریان امتحان در چغچران نظارت نموده محصلین شامل در کانکو از لیسه های مرکزچغچران، ولسوالی لعل، تیوره وساغر بوده اند. سال گذشته نسبت سردی هوا وبعد مسافه محصلین غور نتوانستند در هرات که حورۀ امتحان تعین شده بود شرکت ورزند. امید واریم تعداد قابل ملاحظۀ از فرزندان غور توفیق شمول به پوهنتون را حا صل  ودر آینده گوشۀ از ضرورت ها ونیازمندی های مردم ولایت غور را درعر صه های مختلف حیات فرهنگی ،سیاسی ،علمی واجتماعی مرفوع گردانند .
اینکه به چه تعداد ازمحصلین در پوهنتون راه میابند مربوط به خود شان است  .