آرشیف

2015-6-25

داکتر جمعه گل یعقوبی

معلومات مختصری در مورد چگونگی وضعیت صحی در ولایت غور

خدمت خوانده گان محترم سایت جام غور
 
البته باید متذکر گردید که کمبود پرسونل مسلکی زنانه مشکل سرتاسری کشور الخصوص ولایت غور میباشد روی این اصل موسسه محترم CHAدر کلینک های مربوط خویش به تعداد 5 داکتر زنانه و4 مدوایف زنانه از کشور تاجیکستان استخدام نموده که عملا در کلینک های مربوط مصروف فعالیت های طبی میباشنددر ولسوالی هائی تیوره. شهرک. تولک )
 

شماره

نام واحد اداری

محل

نوع مرکز صحی

چگونگی تعمیر

موسسات تحت پوشش

1.

چغچران

شفاخانه ولایتی

شقاخانه 50 بستر

تعمیردارد ستندرد نمیباشد

وزارت صحت

2.

لعل وسر جنگل

لعل وسر جنگل

CHC

تعمیر ندارد

وزارت صحت

3.

لعل وسر جنگل

لیبکو

توبرکلوز و جزام

تعمیر دارد

از موسسه لیبکو

4.

لعل وسر جنگل

شهدا

BHC

تعمیرستندرد ندارد

از موسسه شهدا

5.

لعل وسر جنگل

IAM

BHC

تعمیرستندرد ندارد

از موسسه IAM

6.

چغچران

سره میاشت

BHC

تعمیر دارد

فیدریشن

7.

دولتیار

دولتیار

CHC

تعمیر ندارد

WORLD VISION

8.

مرغاب

شورابه

BHC

تعمیر دارد

WORLD VISION

9.

غلمین

غلمین

BHC

تعمیر ندارد

WORLD VISION

10.

چهارصده

کمرک

BHC

تعمیر ندارد

WORLD VISION

11.

شویج

شویج

BHC

تعمیر ندارد

WORLD VISION

12.

بره خانه

بره خانه

BHC

تعمیر دارد

WORLD VISION

13.

قور غند

قور غند

BHC

تعمیر ندارد

WORLD VISION

14.

دولینه

دولینه

CHC

تعمیر دارد

CHA

15.

شهرک

شهرک

CHC

تعمیر ندارد

CHA

16.

شهرک

کمنج

BHC

تعمیر دارد

CHA

17.

تولک

تولک

CHC

تعمیر دارد

CHA

18.

ساغر

ساغر

CHC

تعمیر دارد

CHA

19.

تیوره

تیوره

CHC

تعمیر دارد استندرد نیست

CHA

20.

تیوره

چهاردر

BHC

تعمیر دارد

CHA

21.

تیوره

پشت تنگی سرپنک

BHC

تعمیر دارد

CHA

22.

پسابند

پسابند

CHC

تعمیر ندارد

CHA

23.

پسابند

تلمستان

BHC

تعمیر ندارد

CHA

24.

پسابند

سینه

BHC

تعمیر دارد

CHA

 

 
کار ساختمانی طعامخانه شفاخانه ولایتی غور که سال قبل آغاز گردیده بود هنوز جریان دارد وهمچنان سیستم ابرسانی تعمیر شفاخانه نیز تحت کار میباشد.حسب آگاهی قبلی وزارت صحت عامه در اینده نزدیک پروسه اصلاحات اداری در شفاخانه ولایتی تطبیق میگردد که در آینده معلومات مفصل آرائیه خواهد کردید. تشکر