آرشیف

2014-12-22

jameghor

معر فی بنیاد اجتماعی و فرهنگی ارم

بخش فرهنگی بنیاد اجتماعی وفرهنگی ارم

معر فی بنیاد اجتماعی و فرهنگی ( ارم )

بسم الله ا لرحمن الرحیم.ط
ومن یتوکل الله فهوحسبه

پیشگفتار :
از بدو پیدایش ا نسان در کره زمین بشریت چه در نظام ابتدایی قرار داشته ویا هم درنظامهای پیشر فته وتکامل یافته درهر حالت دارای فرهنگ بخصو ص جوامع واجتماع عصر زمان خود بوده است.
درحقیقت فرهنگ (فخر ، عزت ، شان وشوکت ،جلال وشرافت ) افراد همان جامعه واجتماع میباشد که دران زنده گی نموده ومیدارند بهترین فرهنگ، فرهنگی است که در بنده گی ومعرفت الله ج باشد نه در خرافات موهومات در طول مسیر حیات بشر یت انعده ازمردم جهان دارای شان وشوکت افتخارات که در حدود شریعت پیغمبر خویش بودند زمانکه فاصله های در ظهوربین پیغمبر ها بوجود می امد افراد گمراه گردیده وعاری از فرهنگ وکرامت انسا نی وبشری شده ویک زنده گی فاقد فرهنگ میداشتند . .
بطور مثال در دوره جهالیت زنده به گور کرد ن دختر ها خود یک فرهنگ بسیار ناروا بود که اهل زمان همان وقت برای خود وجامعه خویش پسندیده بودند .
تا که الله ج تو سط منجی عالم بشریت دین مبین اسلام را حا کم ساخت چراغ ظلم ابدی خاموش وفرهنگ های مبتذل نابود وبه عوض چراغ نور شریعت اسلامی روشن ومنور گشته و فرهنگ اسلامی که همه فخر ،شان ،شوکت وجلال افراد، ،جامعه را به ارمغان اورده و حاکم و جانشین همان فرهنگ انحرافی و مذخرف وناروا نمود .
اکنون هم تجاوزات فرهنگی به اشکال مختلف از طرف زورمندان و قدرت های بزرگ در بالای ملت های مستضعف بطور بی شرما نه ادامه داشته وجهان کفر والحاد میخواهد تا فر هنگ لا دینی خویش را به کشور ما با چال نیرنگ ترویج نماید. ولذا بخا طر حفاظت و حراست از فرهنگ پسندید ه اسلامی وافغانی خویش در ولایت غور به پهلوی دیگر سازمانهای اجتماعی وفرهنگی بنیاد اجتما عی وفرهنگی را تحت نام ( ا ر م ) تاسیس وایجاد نمود ه ایم . چون اهداف را که بنیاد( ارم )دنبال مینماید (حمایت از تطبیق احکام دین مقدس اسلامی حا کمیت قانون وعدالت است ) وبا جسارت ما بطرف امر بالمعروف نهی عن المنکر رفته که یک فریضه و وجیبه اسلامی میباشد وعلیه هر نوع تهاجم وتجاوزات فرهنگی بی گانه گان عملاواصولا با سلاح منطق ودلیل استاده گی نموده از فرهنگ اسلامی وفرهنگ پسندیده افغانی خود حراست میداریم . و اینک ذیلا در معرفی بنیاد میپردازیم .

نام بنیاد 🙁 اجتماعی وفرهنگی ارم) 
ارم در لغت بهشت را معنا میدهد در اصطلاح بهشت گونه ارم نام باغ بوده که توسط سلطان غیاث الدین غوری در قلعه زمینداور ساخته شده بود و فعلا زمینداور یکی از جمله ولسوالی های ولایت هلمند میباشد پایتخت غوریها درین محل سابقه بسیار طولانی وتاریخ کهن را دارد . گویند در سا ل 136هجری امیرکرور فرزند امیرفولاد سوری (غوری) که زمینداور مرکز فرمانروایی شان بود قصر مجلل وبا شکوه را ساخته بود مانند به قلعه مهندیش ودرجای این قلعه شهنشاهی بزرگ ابر مرد توانایی عصر خود سلطان غیا ث الدین غوری در سال 659هجری باغ ارم را ساخت ودر همان وقت باغ ارم از شهرت زینت جهانی برخورد بوده ازاین محل غوری ها هندوستان ، افغانستان وقسمتی ار ایران را اداره و کنترول مینمودند ..سلطان صاحب هر سال جشن های بسیار با شکوه را تجلیل وبه فیروزکوه رفته وشکار مینمودند . اما امروز ما افتخار نموده ونام بنیاد اجتماعی وفرهنگی را که میخوا هیم ار ین ادرس خدمت را همچو اوشان برای خلق الله وملت رنجدیده خود انجام بدهیم نامش را بنام باغ سلطان صاحب ( ارم )انتخاب نموده ایم . واز دربار الله ج التجا میداریم که هزارها اعضا پرتوان بنیاد ارم اعم از خواهران وبرادران غوری را توفیق خدمت ،صداقت ، راستی عطاوانعام نماید تا سرانجام کار ما به خیر وفلاح همه گان ختم گردد . امین یارب العلمین ط

الهی ! تو ان کن که پایان کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار

نشان بنیاد
نشان این بنیاد عبارت از درفش دوره شاهان غوری بوده که نشانه ای از یک بیرق مثلث گونه که آشیه ان برنگ سیاه بعدا بنفش ودر وسط سرخ رنگ میباشد . ودروسط بیرق تصویر شیر وبا لای ان شعاع خورشید درخیشده است. دسته بیرق به امتداد ضلع قایم بیرق قرار دارد که در قسمت فوقانی دسته بیرق پنجه دست انسان که دروسط ان کلمه (الله )به رسم الخط عربی مزین گردیده .
نوک تیز مثلث نشانه ای از خنجر تیزبوده که درطول تاریخ به قلب وبطن دشمنا ن دین ووطن فرورفته وخواهد رفت وحرکت شیر از قاعده به جهت ارتفاع ضلع قایم است که نشانه ای از رشد وارتقا- دانش اسلامی دران زمان میباشد .و داستان های به زبان عام است که شیر حیوانست بیشتر اوقات در حالت استاده واماده مقابله میباشد واز نشستن خسته میگردد .

این درفش انتخاب نشان بنیاد اجتما عی وفرهنگی ارم

معر فی بنیاد اجتماعی وفرهنگی ( ارم )

بنیاد اجتماعی وفرهنگی ارم به تاسی از حکم تاریخی 27/3/1391مقام جلیله وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان راجستر وثبت گردیده وفعا لیت های خویش را از همان زمان اغاز نمود وجز فعال جامعه مدنی گردیده . ودروازه این بنیاد به روی همه هم وطنان باز است . چه در خارج چه درداخل کشورمی توانند افتخار عضویت بنیاد را حاصل کنند ومارا کمک مادی ومعنوی بدارند. ومن الله التوفیق.

معر فی بنیاد اجتماعی وفرهنگی ( ارم )

الحمد الله مدت که گذشته تما می مصارفات مالی این بنیاد از طریق کمک های اعضا ی بنیاد با پرداخت حق العضویت جمع اوری پرداخت گردیده واز دیگر منابع اکمال نگردیده ودر پیشبرد فعالیتهای خویش موفقانه عمل نموده است .

آدرس : دفتر مرکزی شهر چغچران فامیل های غرب شهر جنوب سرک عمومی
ایمیل ادرس: bonyadaram@gmail.com
نمبر تلفونها : ( 0703913774 و- 0797820109)
بخش فرهنگی بنیاد اجتماعی وفرهنگی ارم
از شهر چغچران مرکز ولایت غور 12دلو1392