آرشیف

2015-1-22

فضل الحق فائض

معرفی ولـســوالی ساغر

عرض سلام وادب دارم خد مت مسئول واعضای محترم سا یت جام غور !

یکی از ولسوالی های زیبا ودیده نی ولا یت غور را به علا قه مندان سایت جام معرفی مینما یم

ولایت غور از لحاظ عظمت تاریخی وفر هنگی در سطح کشور از جا یگاه بلند وویــــژه بر خوردار است بنا بر مو قعیت جغرافیای در مر کز افغانستان قرار دارد از بنادر و مرزهای سیاسی محروم میباشد. در یک دهه گذشته به منظور تو سعه و تغیرات در وضعیت اقتصادی واجتما عی مردم یک سلسله کار ها وفعالیت های صورت گرفت که بنا به عوا مل مختلف منجمله فساد گسترده اداری حا کم بودن فرهنگ معا فیت وقانون ستیزی ضعف مدیریت وعدم تطبیق سیاست درست کادری کار های انجام شده پاسخگوی نیاز مندیها وخواسته های بر حق، مشروع وقانونی نبوده ومردم نسبت به فردای بهتـــــر بی با ور سا خته است
می خوا هم امروز یک منطقه تاریخی ولایت غور بنام ولسوالی سا غر بشما بامشخصات ویژه ان معر فی نما یم .
ولسوالی سا غر از جمله وا حد های اداری نه گانه ولایت غور بوده که در سمت شرق آن ولسوالی های شهرک ،تیوره ودر سمت شمال آن ولسوالی تو لک و لسوالی فارسی ولا یت هرات در سمت غرب آن ولسوالی شندند هرات و در جنوب آن ولسوالیهای پر چمن وفراه رود ولایت فراه مو قعیت دارد .
وضعیت اراضی این ولسوالی کا ملا کو ه هستا نی بوده که از شرق به غرب واز شمال به جنوب امتداد دارد بزرگترین کو های آن کوه مندیش بند اخری وگهر کوه و فاسک میبا شد کوه مندیش در شرق کوه اخری در شمال وکوه فاسک در جنوب این ولسوالی قرار دارد دارای 112 قریه اصلی وفر عی بوده بیش از 35 هزارنفرسر نفوس در آن ولوسوالی زند گی مینما ید قلعه مندیش از آثار های عمده تاریخی دوران سوری ها وسلا طین غوری در شرق این ولسو الی قرار دارد این ولسوالی به چهار منطقه تقسیم گردیده که مر کز ولسوالی وقریه جات مر بوط آن در شرق ولسو الی که مر کز ولسو الی را تشکیل مید هد منطقه پنجده وزیر تنگی ، منطقه فاسک سا غر ولسوالی سا غر دارای چشمه های آبی عمده وودره های سرسبز وکوه های سمت غرب وجنوب آن از جنگلات مثمر وغیر مثمر طبعی پو شیده میبا شد وتعداد پنچ چشمه مشهور دارد بنام چشمه مر کز ولسوالــــــی یا چشـــمه سا غر چشمه ما هیان در قریه تیطان ،چشمه زره در قریه منا ک ،چشمه گهر ،چشمه دیوانه در کوه اخری که با عث آبیاری اکثر منا طق سا غر میشود . همه قریه جات سا غر دارای در ختان وباغها میوه بوده که میوه جات آن عبارت از ناک ، شفتالو ، سیب ، آلو ، امرو،نشباتو ، انار ، انگور ، چهار مغز میباشد . همچنان در کو ه های جنوب غرب آن در ختان خنجک ،بادام کو هی ، انجیر بوده که منا بع اقتصادی عمده اهالی سا غر زرا عت پیشه ومالدار بوده اما به نسبت اینکه منطقه آن کو هستا نی میباشد اراضی زرا عتی کم دارد وهمچنان زرا عت ومالداری آن بشکل ابتدا ئی صورت میگیرد وحا صلات زرا عتی از قبیل گندم ،جو ،جواری ،نخود ،کچالو،با دنجان رومی ،زردک ،پیاز وغیره سبزی جات میبا شد اما به نسبت کمبود اراضــــــی زرا عتی حا صلات آن تکا فو اهالی منطقه را نمی نما ید که از ولسوالی های همجوار عمدتا ٌ از ولا یت هرات اکمال میشود تجارت آن عبارت از میوه جات خشک وتر قالین ،گلیم ،پشم ،موی ، کرک، زیره ،جغش،شیر خشت ،شیرین بو ، مالداری میبا شد که عمدتاً زریعه تجار محلی به ولا یت هرات انتقال داده میشود در ولسو الی سا غر اقوام تا جک ،سادات ،زوری ، فاسکـــی، میر صد ،میر زینل ، بلوچ زند گی مینما ید.
علم و معرفت در ولسو الی سا غر نسبت به اکثر منا طق ولایت غور با وصف مشکلات اقتصادی ودیگر مشکلات عدیده که در جریان انقلان سرراه مر دم قرار داشته خوب است . مکا تب دینی ومکا تب دو لتی در ولسو الی سا غر فعال بوده زن ومرد به این مکا تب در س میخوانند اکثریت نفوس آن با سواد میبا شد.
وکلمه سا غر به گفته مورخین به دو نوع تو جی شده که هر دو آن با محیط ومنطقه سر می خورد تو جی اول کمله سا غر به لفظ عربی به معنی جام شراب که وا قعا وقتی که انسان دا خل منطقه سا غر بخصوص مر کز ولسو الی آن میشوید حقیقت کلمه را با منا ظر طبعی آن در یا فت مینما ئیم تو جی دیگر آن از کلمه ؛سا؛ به معنی نفس وغر به معنی کوه بو ده که ازکلمات پشتو تر کیب یا فته به معنی نفس کو های میبا شد منا طق سا غر در بین کوه ها قرار دارد ودرین کلمه وضعیت اراضی کو هستا نی منطقه صدق میکند .
لسان ولهجه این منطقه دری بوده زیاد تر به لهجه مردم هرات وشندند صحبت میکنند
ولسوالی سا غر زیارت ومزارات زیاد دارد که مورد احترام خاص مردم منطقه میبا شد که از جمله زیا رت دره سا غر ،زیارت شیخ محمد سا غری در قریه تیطان ،زیا رت سلطان شیخ عارف در قریه گهر ،زیارت دو شهید گمنام اسلام در دره شاستو وتنگی اخری ،زیارت گمنام دوره اسلام در کنار رود ، زیارت و رود ده یله ،زیارت شیخ شهاب الدین در زیر تنگی سا غر ودیگر زیارت ومزارات رجا ل بر جسته بوده که موارد احترام عام وخاص میباشد قلعه بند اخری وقلعه مندیش ، وبرج مناره ،ده قاضی ومسجد گهر ومسجد حضرت عمر درقریه شولبح از آثار تاریخی آن میبا شد. آبهای ولسوالی سا غر بجز آب فارسی دیگر همه به فراه رود میریزند .