X

آرشیف

معرفی مختصر ولسوال شهرک
دسامبر 22, 2014

jameghor

محمد نسیم کهزاد فرزند ارباب بابه مراد از ولسوالی دولتیار ولایت غور میباشد.تحصیلات وی تا صنف 12 است دردوران جهاد در صف مجاهدین قرار داشته وزمانی قوماندان جبهه بوده است .

ولسوالی شهرک که در یکصد پنجا کیلومتری غرب چغچران مر کز ولایت غور قراردارد از ولسوالی های سابق این ولایت است که افتخار داشتن منار تاریخی جام را در منتها الیه شمال قریه جام در پهلوی جنوبیی دریائی هریرود دارد.در گذشته ولسوالی ساغر بنام علاقه داری داخل تشکیل این ولسوالی بود وهمچنین قسمت غربی ولسوالی جدید التأسیس دولینه از پیکرۀ شرقی این ولسوالی جدا شده است همان است که مساحت آن دقیق نیست ونفوس آن طبق پیشبینی نفوس سائر ولسوالی ها بین 60000 شصت هزار نفر است.

ولسوالی شهرک  بازهم دارائی ساحۀ بسیار وسیع هست طوریکه مناطق شمال این ولسوالی مانند مناطق الله یار وجلگۀ مزار دو تا سه شب پیاده از مرکز ولسوالی فاصله دارند .این ولسوالی شمالا وجنوبا مساحت زیاد دارد که از پاحصار تیوره نزدیکی ولسوالی جوند ولایت بادغیس امتداد دارد.

ولسوالی شهرک از لحاظ آب وهوا مانند چغچران درائی دونوع دوطبیعت است که مربوط به موقعیت جغرافیائی میشود مناطق جنوب ولسوالی مانند کاریز ها؛شورابک؛ بند بور وسبستی سرد خشک وبدون درختان مثمر میباشد اما بر عکس مناطق شمال آن مانند  غوک؛ کمنج،جام واستوه؛ مرغه؛ ناسفنج ودهن حصار از زیبائی وسر سبزی خاص بر خوردار است وهوائی معتدل دارد هوائی مناطق سر چشمه و مرکزشهرک نیز جدا از مناطق فوق الذکر است که در جنوب وشمال واقع شده اند.  مناطق شمال شهرک کاملا از درختان مثمر وغیر مثمر پوشیده است. میوه های شرین ولذیذ قراء مرغه؛ غوک ؛سره زو؛ کمنج ؛جام واستوه قابل حساب است سیب وزرد آلو ناک وشفتالو بادام وچهارمغز بهی وقسما انار درین مناطق به وفور مشاهده میگردد. برای خشک کردن میوه زرد آلو در مناطق غوک وکمنج از طرف مؤسسات ماشین های به مردم داده شده تا کشته مانند سابق  آلوده بخاک وعلف نگردد.

مکاتب ولسوالی شهرک

ولسوالی شهرک دارائی30 باب مکتب است از جمله دولیسه است که یکی در مرکز ولسوالی ودیگر در منطقۀ غوک موقعیت دارد وبنام لیسه کمنج مسمی شده است هر چند لیسه کمنج معلمین مسلکی دارد واما مر کز ولسوالی به نبود وکمبود استاذ ها مواجه است. علاوتا مکاتب متوسطۀ دخترانه در کمنج ومر کز ولسوالی نیز فعال است ودر سائر مناطق  تشکیل مکاتب دخترانه منظور است اما مردم نسبت به عادات وکلتور که دارند به فعال شدن آن بیعلاقه اند. مجموع شاگردان ولسوالی شهرک 6519 تن میباشد که از جمله 1050 تن را طبقآ اناث تشکیل میدهد.  این ولسوالی از ولسوالی های محروم ولایت غور بحساب میرود که به مشکلات کدری در همه عرصه ها مواجه است.

مکاتب متوسطه در سر چشمه  ویکی در جام  نیز فعال است وسائ مکاتب ابتدائیه ودهاتی اند. لیسۀ مرکز ولسوالی شهرک

کلینیک ها.

عرضآ خدمات صحی در ولسوالی شهرک نسبت به گذشته ها بهبود یافته است فعلا دوکلینیک اساسی در مرکز ولسوالی .کمنج با داکتر های نسبتا خوب وادویه کافی وجود دارد وکلینیک های فرعی در سائر مناطق شهرک در نظر گرفته شده اما عملا فعال نیست کلینیک های ولسوالی شهرک از طرف مؤسسه { سی اچ آ} به شمول دوا ومعاشات کارمندان ومبل وفرنیچر وغیره حمایه وتمویل میگردد.

مکاتب دیگر نیز از طریق شورا هائی همبستگی ملی در ولسوالی شهرک إعمار وبه بهره برداری رسیده است.

در بخش باز سازی وساختمانی بهتر است از ریاست احیاء وانکشاف دهات معلومات حاصل گردد چون پلان باز سازی کل ولایت به ایشان بهتر معلوم است.

پیداوار .حاصلات: حاصلات مردم ولسوالی شهرک زیاد تر متکی به للمی است هر چند دریائی هریرود از شمال این ولسوالی عبور میکند اما ازین دریا استفاده نمیشود ودر جوار آن زمین آبی قرار ندارد تنها مناطق حصارک وقریه روبروی درۀ تخت از وی استفاده میکنند. در ولسوالی شهرک حبوبات زیاد کشت میشود گندم ؛جو جواری؛ نخود  ماش؛ لوبی وغیره کشت میشود..اما مردم جنوب ولسوالی شهرک نسبت سردی هوا به مشکل بیشتری مواجه اند وبیشتر متکی به کشت للمی میباشند سال جاری سال بسیار پر مشکل است که احتمال مهاجر شدن تعداد زیاد مردم میرود. در مناطق جنوب شرقی ولسوالی شهرک مانند انجه؛سبز زیارت؛ علا غوری از شیره نباتات کوهی شیرۀ قیمتی بنام انغوزه بدست میآید که در بازار قیمت زیاد دارد وزیاد تر تجار قندهار قبل از حاصل به مردم پول میدهند تا خرید این حاصلات خوروی کوهی را ریزرو کنند وبه بعد جهت ساختن دوا به هند وپاکستان صادر میگردد. شیرین بویه؛زیره وسماروغ اصل نیز از پیداوار قیمتی این ولسوالی بحساب میآید که در صورت باران به اقتصاد مردم کمک میکند اما در سالهای خشکسالی کنونی هیچ انتظار نمی رود.

معادن که کشف نشده بحساب هیچ است ونباید هم نام برد. اما تنها کان ویا معدن نمک در غوک به شکل غیر فنی سالها ست که مورد استفاده مردم بوده وهست .

صنعت:  مردم شهرک به گلیم بافی ونوع چپک مهارت زیاد دارند  وصنعت وبافت قالین کمتر رایج است اما در سال های اخیر این صنعت کاهش یافته چون ابزار ووسائل کار کمتر وجود دارد . خشک سالی ها به اقتصاد مردم که به زراعت ومالداری متکی بود صدمه زده است.

مناطق وافراد مشهور: جلکۀ مزار با نام ارباب محمود در شمال وکمنج با نام جیلانی خان وحاجی محسن خان شهرت دارد.چنانچه در جنوب ولسوالی در منطقۀ شورابک ارباب عالم خان از متفذین سر شناس است. ملا سلیمان در جوره ها وغیره.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.