آرشیف

2015-6-24

jameghor

معرفی مختصر استاد خالقداد فیروز کوهی

معرفی مختصر استاد خالقداد فیروز کوهی

استاد خالقداد فیروز کوهی

استاد خالقداد فیروز کوهی فرزند سید گل خان  متولد 1959 میلادی در دهکدۀ قیاغک چغچران مر کز ولایت غور است.

موصوف از سال 1968- 1979  تعلیمات دورۀ ابتدائی وثانوی را در لیسۀ سلطان علاءالدین غوری به در جه ممتاز به اتمام رسانیده است.وبعد از سپری نمودن امتحان کانکور وارد دانشکدۀ ساینس دانشگاۀ کابل گردید واز سال 1980-1983 دیپلوم لسانس را دررشتۀ ریاضی فزیک به دست آورد .او که در پهلوی سیرت پسندیده واخلاق نیکو از استعداد ولیاقت قابل قدردربین مرکزعلمی واکادمیک پوهنتون برخوردار بود به حیث استاذ در رشتۀ ریاضی در همان فاکولتۀ که ازان فارغ شده بود تقرر حاصل نمود وبعد از سه سال تدریس دردانشگاه توفیق یافت  از سال 1986-1988 دیپلوم ماستری در رشتۀ ریاضی را بدست آورد.

او همچنان من حیث استاذ ممتازدر جنب سائر فر هیختگان کانون علمی پوهنتون به تدریس ادامه داد.هر چند در شرائط ناگوار دهۀ نود مشکلات طاقت فرسائی پیش روی آن بود با آن هم با عزم راسخ وتصمیم قاطع با مشکلات مبارزه نمود واز هر لحظۀ زندگی اش در جهت تنویر جامعۀ محروم وظلمت زدۀ افغانستان استفاده کرد.
استاذ خالقداد فیروز کوهی در جهت کشانیدن اطفال وجوانان ولایت غور به سوی مراکز تعلیمی وتحصیلی خدمات شایسته وقابل قدر انجام داده است که برای همیش در تاریخ خدمتگذاری به مردم محروم غورماندگار خواهد بود.زحمت کشی های او درین راستا اورا چهرۀ اسیثنائی ساخته.طوریکه شمولیت عدۀ کثیری از محصلین ولایت غور در پوهنتون نتیجۀ کوشش های بیدریغ این استاذ با درد ودلسوز نسبت به فرزندان غوراست.
ا ستاذ تا هنوز نیاز مندی ومحرومیت محصلین ولایت غوررا نسبت به امکانات درسی به خوبی درک مینماید روی همین دلیل نیم از وقت شخصی خودرا خارج از اوقات رسمی در خدمت شاگردان ولایت غور قرارمیدهد ودرس های ایشان را تکرار مینماید تا در آینده مایۀ تشویق سائرین گردد وبه پوهنتون روی آورند.هر گاه هر شخصیت ولایت غور به همین تناسب از امکانات خود به نفع ولایت غوربه خرچ دهد آیندۀ روشن وتابناک در پیش روی غوری ها خواهد بود.