آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

معرفی قریه سوم

نام قریه –  سمک:

این قریه درقسمت جنوب شرق شهر چغچران موقعیت داشته وبفاصله 17 کیلومتر ازآن دور میباشد . بتاریخ 25.01.1389 برابر با 2010. 04. 14  توسط تیم همکار سروی  شد. قریه دارای یک شورای انکشافی، سرک ، وامنیت خوب بوده و به دو قریه کوچکتر بنام های سمک ودره جدا گردیده است.

موقعیت قریه:

ناوه ایکه قریه درآن واقع است ازجنوب به شمال امتداد دارد. رود کوچک وبهاری آن  از بند باین سرچشمه میگیردو از شرق قریه سمک عبور مینماید ولی تا به آخر ناوه نمیرسد. این رود بارفصلی آب ناچیز داشته وبرای زمین های این ده کافی نمی باشد.
ارتفاع قریه سمک از سطح بحر 2609 متر، عرض البلد شمالی  16.9 ، 27 ، 34  N= و طول البلد شرقی 08.5 ، 23 ، 65   E=می باشد. طرف جنوب قریه را کوه ها ی باین تشکیل میدهد ولی طرف شرق وغرب وجنوب را تپه های قسمآ هموار احاطه نموده است. به تعداد 70 خانواده از قوم خدایار دراین دوقریه حیات بسر میبرند.

زمین داری قریه:

زمینداری مجموعی هر دو قریه نظر به اظهار خود شان 2500 من للمی ( سمک 2000 من ودره 500 من) و 3000 من سیلابه ( سمک 2500 من ودره 500 من) وحدود 450 هکتار چراگاه  ( سمک 300 هکتار ودره 150 هکتار) دراختیار دارند علاوتا قریه دره حدود 25 جریب زمین رشقه زار وعلفزار و200 من زمین آبی دراختیار دارد. حدود 20 هکتار چراگاه را هر قریه قرق کرده اند تا آذ وقه زمستانی برای سوخت و علوفه برای مالداری دراختیار داشته باشند. ساحۀ قرق شده کاملا از بته ها وخوزبه ها پوشیده میباشد . قرق طوری تنظیم شده است که قطع بته هاوخوزبه ها بکلی ممنوع میباشد ولی چرانیدن علوفه ها تا پخته شدن دانه های آنها یعنی موسم خزان مجاز نیست وبعد ازینکه دانه های علوفه جات پخته شده ودرزمین ریختند ، ازطریق مواشی خود آنهارا مورد چرش قرار میدهند(در زمستان واخیر فصل خزان). ساحه قرق شده کاملا از سیلاب های بهاری  قریه را نگاه میدارد و از علایم سیل بردگی چیزی  مشاهده نمیشود. درناوه ایکه قریه موقعیت دارد، درخت شانی خیلی اندک صورت گرفته است و ساحه خارج از قرق از اثر سیلاب ها زیاد تخریب شده  است. ساحه تحت قرق شامل  سمت جنوب  قریه میباشد. درقریه دره درختچه های چکه وآلنج نیز وجود دارند.

آب آشامیدنی:

هردو قریه ازآب چشمه  ها وچاه های که بهمین منظور حفر گردیده است، برای نوشیدن استفاده مینمایند. چون آب از بند باین سرچشمه میگیرد وقریه ها نزدیک به بند اند، ازینرو آب آشامیدنی هر دو قریه  پاک وشیرین واز کیفیت خوب برخوردار میباشد.

مالداری قریه:

ساکنین هردو قریه جمعا   550 راس بزوگوسفند ( 350+ 200 ) و 65 فردگا و وماده گاو(39+ 26) ، 150 راس خر( 130+ 20) و یک راس اسپ دارند .مرغ خانگی درهرخانه موجود میباشد و فیل مرغ  نیزدرهردو قریه زیاد است.کشت هردو قریه را گندم للمی وقسما سیلابه تشکیل میدهد و جو نیز بقدر لازم کاشته میشود.
طی صحبتی که تیم همکار با ایشان داشت توضیح دادند که الآن ایشان خوب میدانند که تنها همین گیاهان اند که زندگی آنهارا تامین مینمایند واز فقر شان میکاهند زیرا برای ایشان علوفه و هیزم تهیه میکنند ، مانع سیلاب وگرد وخاک میشوند ،از امراض وناپاکی ها جلوگیری میکنند و هوای قریه را خیلی گوارا ومطبوع نگهمیدارند ومالداری آنان ثمر همین چراگاه ها میباشد.

نحوۀ تصمیم گیری:

کاهش شدید مواد  سوخت به نسبت نزدیکی قریه بمرکز چغچران  ونیز ازدیاد نفوس شهر وقراء وخشک سالی های اخیر عواملی بودند که ساکنین قریه را زیر فشار قرار داده بودند. بخاطر برآمدن از این فشارها مردم بفکر این شدند که یگانه راه حل قرق کردن چراگاه ها خواهد بود ازینرو  4 سال قبل اهالی هردوقریه دریکجا گرد هم آمدند تا روی حفاظت از چراگاه اطراف قریه صحبت کنند . تقریبا در ماه حوت بود که مجلس تشکیل شد و بعد از جروبحث آزاد حاضرین به این فیصله رسیدند که:

  1. چریدن ساحه توسط مواشی تا پخته شدن دانه گیاهان بهیچ کس مجاز نمیباشد ولی بعد ازآن برای  رمه وگله گاو اجازه چرانیدن داده میشود ولی به فیصله موسفیدان قریه.
  2. دراثر شدت سردی زمستان طولانی اگر کسی فوت نماید وبازماندگانش به کم هیزمی دچار باشند با اخذ اجازت از محاسن سفیدان ، برای شان اجازه تهیه هیزم داده میشود ولی فقط بقدر رفع ضرورت یومیه تا زمانی که سردی شدید برطرف شود.
  3. اگر کسی خلاف این فیصله اقدام به قطع بته ها ودیگر گیاهان نماید، از طرف قریه به  جزا محکوم خواهد شد. بخاطر تصدیق ووفاداری به این فیصله ها دست دعا وتضرع بدرگاه رب العزت بلند نموده واز ذات باری تعالی خواستند تا هرکسی ازاین فیصله ها سرباز زند ، خداوند بزرگ اورا خوار وذلیل وبه رنج وعذاب گرفتارگرداند. به این ترتیب کارروی قرق کردن چراگاه های اطراف قریه آغاز یافت.

اهالی قریه بین هم رابطه خوب دارند وبا برادری ووحدت زندگی را به پیش می برند ولی بته های اسکیچ که رول عمده واساسی در محکم نگاه داشتن خاک از سیل بردگی وباد دارند، از طرف تمام قریه ها بیرحمانه قطع وبه بازار جهت فروش عرضه میگرد ند . افزون براین تا کنون که 4 سال از این تصمیم ها میگذرد، کسی ازتصامیم فوق آشکارا عدول نورزیده است.

مشکلات درراستای قرق :

قراء ناوه تسرقی از جانب شرق وقریه های دوگانه تله از جانب غرب  بخاطر تهیه هیزم زمستانی  ساحات تحت قرق این قریه را تهدید مینمایند و چون مردم این قراء  درمقابل چراگاه های قریه وقطع هیزم ازخود بی بند وباری نشان میدهند ازینرو روی قرق آنها تاثیر می اندازد چنانچه بعضی اوقات  طور دزدی به محل قرق هجوم برده وبته های قرق شده را قطع وباخود درخانه های خویش می برند.
اهالی قریه  با پرداخت گندم یک نفر محافظ استخدام کرده اند تا درطول سال از ساحه قرق شده نگهداری ومراقبت بعمل آورند. علاوتا هر عضو قریه بمجردیکه کسی را بخاطر قطع بته های ساحه قرق به بیند، قریه را اطلاع میدهد تا اورا بچنگ آورند.
درحال حاضر تیم همکار( دونفر کارمند ریاست زراعت ، یک نفر کارمند ریاست محیط زیست، یک نفر کارمند ریاست انکشاف دهات و نماینده FAO ) ماه یک مرتبه از ساحه قرق شده دیدن نموده درصورت بروز کدام مشکل ، موضوع را به مقامات مسئول ولایت گزارش میدهند تا درحل آن چاره سازی گردد.
تا کنون کدام مشکل حاد که راه حل نداشته باشد بوجود نیامده است. مردم قریه حالا ازاین کار خویش  راضی وخرسند به نظر میرسند.
FAO  درنظر دارد تا یک مقدار تخم رشقه للمی، روف وچرمک را که علوفه خوب برای مالداری میباشند تا پیش از شروع بارندگی خزانی بدسترس قریه قرار بدهد که به ساحات قرق شده پاش بدهند  تا  به تولید مقدار علوفه چراگاه های ایشان افزایش بعمل آید.

 درزیر چند قطعه  فوتوی قریه را مشاهده کرده میتوانید:

 
 عکس 1: نمائی از قریه سمک . ساحه قرق از قریه به بلندرا دربر میگیرد.

 
 عکس 2: نمائی ازساحه قرق شده که هردوطرف دره را شامل میباشد.