آرشیف

2015-6-29

jameghor

معارف این بار هم از گزند وکلا در امان نماند

سیدعلی رضا سادات

مدیریت معارف لعل وسرجنگل یکی از جنجالی ترین ادارات دربین وکلا بوده وهیچ وقت خارج از ذهن وکیلان نبوده ، چون معارف از لحاظ گستره نفوس درتمام نقاط ولسوالی لعل وسرجنگل وحتی دردورترین نقطه این ولسوالی هم مکتب وشاگرد مکتب وجود دارد با اینکه آنچنان فامیلی نخواهد بود که عضواز خانواده اش در مکتب نبوده باشد واین ساحه وسعت باعث شده که همیشه کسانی که سرگردان رسیدن به قدرت میباشد متوجه این اداره باشد چون باداشتن افراد ونفوذ درمعارف زمینه های خوبی برای تبلیغاتی مانند کمپاین های انتخاباتی پارلمانی و شوراهای ولایتی فراهم می شود واکثرآ بصورت برنامه های از قبل تنظیم شده می باشد تا کسی متوجه این موارد نگردد .
دیگر اکثراٌ سایت های رای دهی ومراکز انتخاباتی درمکاتب وجود دارد ازاین رو کوشش بر این دارد که افراد واشخاصی در معارف داشته باشد تا از تحولات داخلی معارف بی بهره نباشدواز آغاز تشکیل دولت تا زمانیکه شورای ملی کشور ایجاد شد وتعدادی به حیث وکیل ونمایند گان مردم به مسندهای خانه ملت تکیه نمودن شروع به جا به جا کردن افراد خویش در ادارات مربوطه دولتی نمودن ومعارف هم از این قاعده مستثنی نبوده اول ازتقرری مدیر درمدیریت معارف گرفته تا تقرری معلمین وحتی تحویلداران وملازمان که با اندک ترین خبری ازتبدیلی از بست ،زنگ زدن به وکیلان آغازمی گیردید ،وهیچ کسی به فکر این نبود که آیا این سرمعلم ویا معلم لیاقت درس دادن را برای اولاد این مردم دارد ، یا نه فقط به این فکربودن که از طرفداران کدام یک است ،اگراز جناح موافق خودشان مقرر می گردید نورعلانور واگر ازجناح مخالف می بود شروع به توهین وتحقیر آن فرد میکردن . خوب چه باید کرد در کنار این همه مشکلات که درافغانستان وجود دارد ازقبیل فساد اداری ،مواد مخدر وصدها موارد دیگر مشکل دخا لت وکلا دراموراتی که مربوط شان نمی شود هم اضافه شد به نظرمردم باید دولت اداره ای بنام مبارزه با مداخلات وکلا ایجاد نماید تا از این همه دخالت ها صریح وآشکار این ها درامورات دولتی ومردمی جلوگیری شود این کش مکش ها باز با به اعلان رفتن بست های آمریت های لیسه های اوج گرفت در سطح ولسوالی لعل وسرجنگل 18 لیسه وجود دارد وآمریت های این لیسه ها بازتبدیل به میدان بزکشی میان وکلا گردید ودراین میدان پامال کسی بود که به وکیلی وابسته نباشد ودر لیست درج نگردیده بود واین بارتیروکیلی به نشان خورد که دست رسی نزدیک به صحنه امتحانات داشته است وتوانسته برگ برنده رادر دست داشته باشد وبتواند که تقرری ها را به نفع خود بچرخاند وزمینه کاری رابرای حامیان خویش فراهم نماید ودر نهایت درزمان برگزاری انتخابات بهربردارهای خود را داشته باشد، خوب دراین میدان گرم رقابتی چه کس قربانی خواهد بود ؟ این سوال کاملا واضح وروشن است کسی که با وکلا روابط وشناخت نداشته باشد یعنی ازطبقه معمولی جامعه ومردم ، سوال دیگر در اینجاست که این تقرری ها باعث تغیراتی دربهبود کیفیت تدریسی واداری درمعارف خواهد شد ویا همه قربا نی منافع شخصی افراد خواهند گردید وتاوان این را فرزندان این مردم باید بدهد .

سیدعلی رضا “سادات “