آرشیف

2015-6-29

jameghor

مشكلات معارف در ســال 1387 در ولايت غور

عبدالقدير كيان

بنا م آنكه آفريننده همه هستي ها ست :

محترم استاد عيدگل (عازم )معاون تدريسي ريا ست محترم  معارف غور
 در با ره مشكلات  وپرابلم هاي معارف غور ميگويد!
در چوكات رياست محترم  معا رف غــــور اضافه از يكصد پنجاه هزارشاگرد ذكور، واناس بوسيله 2800 نفر معلمين در  409 با ب مـــــكا تب اعم 43 باب ليسه تحت تعليم قرار دارد . از جــمله 409 با ب مـكا تب محض( 42) باب تعمير دا رنـــد و( 56 ) با ب آن  كار اعمار آنها دوام دارد . از جمله معلمين صر ف 0 آ نـها رسمي ومتباقي  بشكل اجير ويا قرار دادي اند ، واز مجموع معلمين تنها شان مسلكي اند . ودر صنوف 12- 11- 10- 9- 8- 7- به كمبود كتاب دچار ميبا شيم . ودر تمام مكا تب لا برا توار ، كتا بخا نه ، ميدا نهاي ورزشي وسا يل سپــورتي  وجاي تمرين وجود ندارد .

مشكل عمده ديگر: دا من گير معا رف است مدا خله زور مندان محل ، در امور مــكا تب وحتي در تــقرر منسوبين مـــــكا تب را به شكل نوبـــتي مي خواهـنــد  نه با سا س اهليت وليا قت شا يستگي .

مشــكل ديگري:  كه مكا تب ريا ست محترم معا رف دارد نبــود ميز ،وچوكـي وفر ش ميبا شد ، شـــا گردان در فضاي آزاد  در گــرمي هاي آفتا ب روزهاي بهاررا روي زمين با لاي خاك ها نشسته ،درس ميخوا نند . واز مجموع شا گردان 5 آنان را دختران تشكيل ميد هد عدم معلمين طبـــقه  نسوان در مكا تب مي با شد .

دا رلمعلمين عا لي سلطان غيا ث الدين غوري :
يك نهاد ا كا دميك ولي جديد  التا سيس ميـــبا شد. كـــه ندا شتن استا دان مجرب ومسلكي ، و سا يل در سي كـــتا بحا نه لا برا توار ،جاي منا سب براي تدريس ميز، چو كـــــي ، وغيره – ونا چيزبود ن معا شا ت ما هوار براي منسوبين معا رف وعلي الخصوص براي معلمين .

مشكل اسا سي ديگر: مشكل اسا سي ديگر ريا ست معا رف عدم همــــكاري رهبري مــــقام ولايت در خصوصً . جلوگـــيري از مدا خله زورمندان در امر تحقق ارما ن هاي تشريفانه ، دست اندر كا ران عرسه تعليم وتربيه .

با تذكرهمه از مشكلات ها ، د ست اوري هاي نيز هم داريم :
كه از د يا د شا گــــردان نسبت به دوســـــا ل صد فيصد ، اعــزام محصلين به موسسات عا لـــــــي در خارج ودا خل كشور ، چنانچه در سا ل 1385/61 نفر ودر سا ل 1386 /111 نفر ودر سا ل 1387/ 357 نفر به  موسسا ت عا لـــي راه يا فتن ،و 18 نفرغرض ادا مه تحصيل به كشور هاي دوست اعزام شده اند.  درسا ل 1385 به تعداد 7 – ودر ســـــا ل 1386 (14) ليسه ودر سا ل 1387 (23)  ليسه از صنف 12 فا رق ميدهند :

محترم گل احمد( مد هوش) مدير  ليسه سلطا ن علاولدين غوري 
دررا بطه به مشكلا ت ليسه  ميگويد:
ليسه عالي  سلطا ن علا ولدين غوري كه در سا ل 1342  تا سس شده يكي از سا بقه ترين مكا تب ولايت غــــــــــــــــور بوده ، وتا هنوز(34) دوره از صنف دوازد هم فا رغ دا ده است . در تشكيل اداري خود داراي (60) نفرپر سونل داشته واز جمله (35 )  نفر معلم در بخش تدريسي دارد . در سا ل 1387 داراي (47) شعبــــه درسي بوده كــــــه در دو تايم قبل از ظهر  وبعد از ظهر تد ريس ميگردد . تعداد شا گردان ليسه عالــــــي  سلطا علاوالدين غوري (2400) ميبا شد .

مشلات موجوده ليسه عا لي  سلطان  علاوالدين غــــــــــوري :
با وجود همه مشكلات هاي كه ، ليســــــــــــــــه عا لي سلطا ن علاولدين دارد . كمبود معلمين مسلكي ،علي الخصوص معلم  دربخش كمپيوتر، وانگلســــــــي    ريا ضي، سا ينس : مواد ولوا زم لا برا توار ، كتا بخانه ليسه ازنظر كتب آ مــوزشي مجهز نيست وحتا رفع مشكل هم نميشود. يك بخش ليسه ليليه بوده كه به تعداد (400) نفرشا مل ليليه ميبا شد وشا گردانيكه ازولسوالي ها ومحلات دور دست جهت ادامه تحصيل بمر كز امده اند مشكـلات  مزيد  دا منگير شان بوده وميبا شد . جزب شا گردان در ليليه محدود است اين يكي از عوا مل اسا ســــــــي ميبا شد.  عدم موجوديت معلمين مسلكي سطح پا ئين حقوق معلمين بوده كــه بطور اوسط  هرمعلم (2500) افغاني در ما ه بوده كه اين حقوق كـــــم با عث شده كه معلمين  مسلكي جهت امرار حيا ت به موسسات تجا رتي روبيا ورند . وكمبود معلمين مسلكي روز تا روز افـــــــزا يش ميا بد . توجع بيشتر وبيشترتر  وزا رت محترم معارف ، خصوصاً ريا ست محترم معا رف غور را درين را ستا آرزومند يم :

محترم  محمد نا در مد ير ليسه سلطا ن شها ب الدين غوري در رابطه
به مشكلات ليسه چنين ميگويد .
ليسه سلطان شها ب الدين غــــــــــــــــــوري كه در 1339هـ ش در سا ل هاي 1385/1386 دو دوره را از صنف 12 فا رغ دا ده به تعــداد ،دا خله اضا فه از (2000) شا گرد از صنف اول الي 12 نسبت نبودن اتا ق هاي درسي وكمبود معلمين مسلكي در دوتايم يعني قبل از ظهر وبعد از ظهر كه (32) شعبــــــــــه درسي ميگردد بدروس خويش بطور منظم ادامه ميد هند .

ليسه مذ كور به مشكلات زيا د موا جه بوده وميبا شد .
*نبودن اطا ق درسي يكــــي از مشكلات هاي عمده اين ليسه ميبا سد ، كه براي  فعلً از خيمه ها استفا ده ميكنيم ، وهمچنين نبودن ميز وچوكي براي شا گردان ندا شتن لابرا توار ولوا زم آن ، وندا شتن كـــــتا بخا نه مطا لعوي براي طلاب وكمبود كـــــــــتا ب درسي  ، وندا شتن معلمين مسلكــــــــــي ،وتحصيل كرده . ندا شتن آب صحي براي خوردن شا گــــــــردان، كه فعلً از آب در يا استفا ده  ميكنند كه ان هم با عث مريضي شا گردان ميگردد . ندا شتن ميدان ورزشي يكي از مشــــــــــكلات هاي اين ليســـه بوده وميبا شد . توجع خاص وزا رت محترم معا رف و اعضاي رهبري آن ، وتوجع ريا ست محترم معا رف را در راستا ي مشكلات مكا تب آرزو منديم :

محترمه فريده« نا صري » مد يره ليسه سلطان را ضيه غـــــــــوري 
در با ره مشكلات وپرا بلم هاي كه ليـــــــــــسه سلطان را ضيـه غـوري دارد  چنين ميگويد : با وجود همه مشكلات هاي كه ليسه دارد مشـــكل عمده واسا سي نبود صنوف درسي آن كمبودمييا شد ، ودر حال حا ضر(9) صنف د رســـي دا رد كــــــه به  سه تايم تد ريس مي شــــود ،تعداد دا خله ( 1700)  شا گـــــــــــرد مــي با شد .  وبراي آ موزش نظري كمپيو تر ، لابرا توار ندارد .  معلم مســــلكي ندا رد ، ومعلمين مسلكي به اين مــعا ش نا چــيز حا ضـر به اجراي وظيـــفه نميشوند . جهت حمل ونقل شا گـــردان سرويس شهري نبــوده وبطول راه رفت وآمـــد  طلاب ( 4 ) كيــــلو متر والي ( 5  )  كيلو متر ميبا شد . پا رك تفريحي هم در صحن ليســـــــــه سلــــــطان را ضيه موجــود نيست. كتا بخا نه كه از جمله ضروري ورا ه حل مشكلات شا گــــــــردان ميبا شد  موجود نيست . وما از وزا رت محترم معارف، واز ريا  ست محترم معـــــــــا رف واعضاي رهــــبري آرزومنديم كه در راستاي رفع مشكلات، طلاب طبقه اناث هراندازه كه كــــــوشيش كــــــــردن  ، وما براي رفع ، مشكلا ت انتظا ر بيشترهمكا ر    هاي شان را داريم :