آرشیف

2014-12-22

jameghor

ما فراموش شده بودیم

همبستگی ملی

 

در مرحله نخست شروع پروگرام همبستگی ملی برای همه قریه جات همجوار ما شوراداده شده بود.
دهکده ماهم مرمان فقیری داشت که از دیر زمانی امیدواربودند شاید روزی برسد توجه دولت بخاطر کمک وبازسازی به سوی روستائی دور افتاده ما مبذول گردد.
قریه سیاه خارک ولسوالی چغچران ولایت غور درکنج جنوب غربی منطقه دوضلعی قوم رضاها وبرابر به شمال غرب دریای هریرود جا گرفته است.
ایجاد وشکل گیری ابتدائی قشلاق های سیاه خارک نشاندهنده آنست که بازدید کننده گان این محل تصور می کنند که انتخاب این جای دلگیر وزیبای کوهستانی سلیقه دیرینه مردان دلاور ، سخت سر، زحمت کش ، وآزاده وبا خدابوده است.
از آن جایکه صبر وشکیبائی دربرابر نا بسامانیها ومشکلات متعدد دوران زنده گی از جمله خصلت های دور اندیشانه اهالی محلات کوچک سیاه خاک  میباشد. تاچشیدن طمع انکشاف وشگوفائی در ناامیدی به باور به آینده در امیدواری وانتظار بسربرده  اند.
 نقل قول از زبان رئیس شورای جدیدالتاسیس مرحله سوم برنامه همبستگی ملی که گفت : ما از چشم دولت مردان وکارفرمایان دولتی خویش پنهان مانده بودیم همچنان موسسات دولتی وغیر دولتی تاهنوز به سراغ ما یکبار هم نمی آمدند
تا اینکه مردم رنجدیده ما با پروگرام همبستگی ملی آشنائی پیداکرد وقدم های این برنامه سرتاسری مردمی با گذشت هر روز در دل کوه وکمر محیط مادیده میشود. و در راه ورسم حیات اقتصادی واجتماعی ساکنان قریه ماشریک گردید.
چندتن از اهالی قریه که تازه از کار گندم درو برگشته بودند وحیرت زده به نطرمیرسیدند  چنین اظهار نظر نمودند. تطبیق پروژه های همبستگی ملی را به همکاری مردم درقریه جات دیگر دیده بودیم وازمزایای آن شنیده بودیم اینک حالا خود ما شاهد مستفید شدن تاثیرات واقعی این برنامه را بالای زنده گی مردم  قریه خود می بینیم وخودرا در پهلوی این برنامه خوشبخت احساس کرده ودست آورد آنرا به فال نیک میگیریم وتمام مردم با شوق وعلاقه در انتظار تطبیق درست مراحل بعدی آن میباشیم.
شورای ما که تاحال انتخابات وتهیه  پلان انکشافی خودرا به کمک موسسه همکار تکمیل نموده است یقین داریم که در آینده بخاطر عملی کردن پروژهای انتخابی مورد ضرورت خویش با موسسه همکار و واحد اداری ولایتی همبستگی ملی و ریاست احیآ وانکشاف دهات همدل وهمزبان خواهیم بود.
 
پایان
تیم نظارت تطبیقی برنامه همبستگی ملی غور