آرشیف

2015-6-25

jameghor

قوماندان امنیه ولایت غور به تعمیر جدید کوچ کشی نمود

طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور،مل پاسوال عبدالباقی نورستانی قوماندان امنیه ولایت غور روز یکشنبه 14 برج ثور 1388 بدون سر وصدا  چوکی خودرا از تعمیر کهنه قوماندانی امنیه به تعمیر جدید قوماندانی امنیه انتقال داد.کار تعمیر جدید قوماندانی امینه دوسال قبل به هزیه پنج ملیون وپنجصد هزالر دالر آمریکائی توسط یکی از شرکت های خصوصی آغاز وسال گذشته تکمیل گردید.قوماندان سابق ولایت غور انتظار داشت هیئت عالی رتبه از کابل جهت افتتاح به چغچران تشریف بیاورد وبعد از افتتاح رسمی کار را در تعمیر جدید آغاز نماید اما قبل ازینکه هیئت تشریف بیاورد فرمان بر طرفی آن از کابل صادر گردید وشخصی دیگر ی بنام مل پاسوال عبدالباقی نورستانی به عوضش تقرر حاصل نمود. قوماندان جدید هم از پنج ماه به این سو انتظار داشت هیئت از کابل جهت افتتح تعمیر قوماندانی امنیه ولایت غور خواهد آمد اما متأسفانه دیگر ارگانهای عالی رتبه دولت کسی میل دیدن ولایت غور را ندارند . وقتی قوماندان صاحب متوجه شد این انتظار کشیدن ها نتیجه ندارد حوصله اش به سر رسید طی یک اقدام فردی وخاموشانه خواست قبل از تبدیلی از تعمیر جدید استفاده نماید همان بود که خودش روز یکشنبه به تنهای کمپل ولحاف خودرا گرفت همراه چوکی اداره بدون کدام مراسم رسمی وارد تعمیر جید گردید وکار را آغاز کرد.. بعد از اینکه تیم پی آر تی ونمایندگان آمریکا از ماجرا افتتاح غیر رسمی تعمیر اطلاع حاصل نمودن روز دوشنبه 15 ثور  به دفتر قوماندان امنیه آمده دوباره تصمیم گرفتند نوار مشترک را بنام افتتاح تعمیر قطع نمایند واین درامه ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه عملی شد که خیلی  مضحک بود این افتتاح به خینه بعد از عروسی شباهت داشت با آنکه این کار را انجام دادند اما بسیار بی مزه وکمرنگ. نه در مطبوعات باز تاب یافت ونه هم خبر آن نشر شد.

سوال اینجاست که چرا وزیر صاحب داخله بخاطر ریشخند هم که میشد یک نفر را بصفت هیئت به غور نفرستاد. این مسائل عمق حساسیت مقامات دولتی علیه غور را نشان میدهد که نمیخواهد دو هزار افغانی به کسی سفریه بدهند تابه به صفت هیئت دولت به غور سفر کند. به همه حال نقطه دیگریکه قابل یاد آوریست این است که شخصی قوماندان صاحب امنیه غور نیز به هیچ کار علاقه ندارد نه به تشریفات ونه به صحبت ونه هم به پهره وگزمه وتعقیب مسائل امنیتی وغیره او ساکت است وخیلی دوست دارد بیشترین وقت خودرا در داخل دفتر سپری کند وروز شب را بخیر سپری نماید. تقریبا میتوان گفت ایشان علاقه دارند میعاد را پوره کنند اما خودرا فراموش نمیکنند بحال خود متوجه است که باید درین مدت به همه کار ها برسد چون پست دولت بسیار کم عمر وبی دفاع است. نگاهی به تصاویر تعمیر قوماندانی امنیه غور.

داکتر غلام یحی علم زاده مدیر مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه ولایت غور