آرشیف

2015-1-19

فرید احمد فردوس

قهرمانی دوتن از ورزشکاران پاورلفتنگ فدراسیون پــرورش انــدام آمریت ورزش ولایت غور
 

بنام خداوند بخشاینده ومهربان

بتاریخ 29/4/1391 مسابقات پاورلفتنگ بین 12 کلپ پاورلفتنگ با اشتراک 130 تن از ورزشکاران به 10 کته گوری وزن بدن در ولایت هرات برگزار گردید که دوتن از ورزشکاران پاورلفتنگ ولایت غور هریک محترم نورالله "عثمانی " به کته گوری هشتم وزن بدن بالاتر از 105 کیلوگرام وبا بلند کردن وزنه 230 کیلوگرام توانست حایز مقام اول مدال طلا ,حکم قهرمانی , تصدیق نامه وکب قهرمانی را بدست بیاورد وهمچنان محترم جان محمد "حیدری" به کته گوری دوم وزن بدن 59 کیلوگرام با بلند کردن وزنه 195 کیلوگرام حایزمقام اول مدال طلا ,حکم قهرمانی , تصدیق نامه وکب قهرمانی را بدست بیاورد که از سوی آمریت ورزش ولایت هرات خصوصا فدراسیون پاورلفتنگ بی نهایت مورد تشویق قرار گرفتن ورزشکاران ولایت هرات با امکانات کافی کلپ های مجهز استفاده از ادویه جات تزریق امپول ها پروتین وغیره وورزشکاران ولایت غور با اقتصاد ضعیف امکانات خیلی پائین با قدرت ونیروی طبیعی خود باز هم پیشی گرفتن که یک افتخار بزرگ برای مردم ولایت غور هستن وهمچان حین بازگشت از مسابقات با استقبال گرم جمع از کثیر ورزش دوستان , جوانان , ورزشکاران ومردم شهر چغچران بدرقه شدن وهمچنان توسط جناب محترم والی صاحب ولایت با یک نشت خاص مورد تشویق وپشتیبانی وتوزیع تحسین نامه قرار گرفتن که کامیابی ایشان را در زندگی شان و ورزش شان خواهانیم.

 

با احترام 
فریداحمد "فردوس" 
مسئول فدراسیون پرورش اندام آمریت ورزش ولایت غور

قهرمانی دوتن از ورزشکاران پاورلفتنگ فدراسیون پرورش اندام آمریت ورزش ولایت غور

 

قهرمانی دوتن از ورزشکاران پاورلفتنگ فدراسیون پرورش اندام آمریت ورزش ولایت غور

 

قهرمانی دوتن از ورزشکاران پاورلفتنگ فدراسیون پرورش اندام آمریت ورزش ولایت غور

 

قهرمانی دوتن از ورزشکاران پاورلفتنگ فدراسیون پرورش اندام آمریت ورزش ولایت غور

 

قهرمانی دوتن از ورزشکاران پاورلفتنگ فدراسیون پرورش اندام آمریت ورزش ولایت غور