X

آرشیف

قطعنامه سمینار بین المللی علمی تحقیقی امپراطوری غوریها و جایگاه آن درتاریخ، تمدن وفرهنگ افغانستان وم

انجینر عبدالرحمن غوری
انجینر عبدالرحمن غوری
 

 
 
به نام آفرینندۀ سپیده ونور!
آریانای پیشین، خراسان دیروز وافغانستان امروز خاستگاه مردمان وسلاله های نامدار ودانش گستری بوده که سهم ونقش شان در باروری ورشد فرهنگ وتمدن منطقه وجهان چشم گیروانکار ناپذیر است. یکی ازاین دودمان ها، که کارکردهای پرارج سیاسی، اجتماعی وفرهنگی شان ازدید پاسداران امین تاریخ وفرهنگ پوشیده نیست، سلسله شاهان وسلاطین غوری میباشد.
خوشبختانه پس ازهشتصد سده سکوت به همت فرهنگیان وفرهنگ دوستان ولایت باستانی غور وهمکاری نزدیک اکادمی علوم افغانستان به روزهای 23و24 حمل سال 1388 سمینار بین المللی علمی- پژوهشی زیرنام ((امپراطوری غوریها وجایگاه آن درتاریخ ، تمدن وفرهنگ افغانستان ومنطقه)) درشهرکابل تدویریافت.
پس ازقرائت آیاتی ازکلام ربانی وپخش سرود ملی، سمینار با خوانش پیام جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، توسط رئیس اکادمی علوم رسماً گشوده شد. وپیام های واصله ازنهادهای علمی وفرهنگی به خوانش آمد.
اشتراک کننده گان سمینار شامل اساتید دانشگاه ها، اعضای علمی اکادمی علوم، وکلای محترم پارلمان ونخبه گان فرهنگ دوست ودانشپرور غورتبار، شماری ازمهمانان خارجی منجمله اتشه های فرهنگی سفارت های هندوستان وایران مقیم کابل، نماینده های یونسکو ومؤسسه پژوهشی فیروزکوه وجمع غفیری ازدانشیان، خامه داران وفرهنگ شیفته گان، طی نشست های علمی با ارائه پژوهش ها وکاوش های عالمانه، بحث های ژرف ومنطقی وتبارز روحیه عالی میهن دوستی، اخوت وبرادری بر زوایای تاریک این برهه پربارتاریخی روشنی افگنده، شکوه ووجاهت علمی سمینار را بالا بردند.
با وجود آنکه این سمینار غیردولتی به همت فرهنگیان پرتلاش جامعه فرهنگی غور وبا همکاری دانشمندان اکادمی علوم سازماندهی وبرگزار شده است، پیامد ودست آوردهای چشمگیری را نوید میدهد. نخستین نشانه نیک وسودمند آن شور واشتیاق فراوانی است که درمیان جامعۀ غوری تبارها وهمه فرهنگیان افغانستان درداخل وخارج کشور بوجود آمده است.
متاسفانه باید گفت که، بخش های فرهنگی دولت به عنوان سیاستگزاران فرهنگی دولت نه تنها دراین سمینار شرکت نکردند؛ که با بی اعتنایی ودست کم گرفتن اهمیت بررسی وبازنگری تاریخ پرشکوه امپراطوری غوری ها، ازکنارآن گذشتند.
خوشبختانه حضور فعال فرهنگیان کشور واشتراک بیش ازهشتصد تن ازهوا داران تجلیل امپراطوری غورشاهان طی دو روز، ما را به نتایج مهم وکارآمد این سمینار، برای تحقق آرزوهای فرهنگی جامعه امیدوار میسازد.
درفرجام ما شاملان سمینار با قدردانی وسپاس ازمسئولیت پذیری واقدام رسالت مندانه فرهنگیان عزیزغور تبار وحمایت معنوی اکادمی علوم افغانستان، باتوجه وباور به نقش سازنده وتردید ناپذیر سلاطین مدبر وهدف مند امپراطوری غوری دربرافراختن کاخ بلند فرهنگ ومدنیت فرزندان آدم،موارد آتی را تصویب ودرسیمای قطعنامه سمینارپیشنهاد میداریم:
1-  وزارت اطلاعات وفرهنگ وشهرداری های کشور درنامگذاری جاده ها، پارکها واماکن فرهنگی فراموشکاری ها وندانم کاری ها را درارتباط به شاهان غور پایان بخشند.
2-  نهاد های علمی وفرهنگی کشور توجه ویژه یی به روشن ساختن ابعاد مختلف کارکردها ومیراث های پرارج عهد غوری ها مبذول دارند.
3-  به تاسی ازسفارش مقام محترم ریاست جمهوری کشور، اکادمی علوم افغانسان درایدت وچاپ مجموعه مقالات سمینار با فرهنگیان غور همکاری نمایند.
4-  طرح وتهیه (ضرب زدن) مدال ونشان های دولتی ویژه بنام سلطان غیاث الدین، سلطان شهاب الدین وسلطان رضیه نخستین فرمانروای زن مسلمان، ازطرف مراجع ذیربط دولتی درنظرگرفته شود.
5-  پژوهشها وکاوشهای باستانشناسی درمراکزپیشین امپراطوری غوری ها آغاز وبودجه یی جهت ترمیم آثار باستانی غورازطرف مراجع مسئول تخصیص داده شود.
6-    یکی ازنهادی تحصیلات عالی کشور به نام سلطان رضیه مسما گردد.
7-  برهه های ازمتون ادبی وتاریخی عهد غوری ها شامل نصاب درسی معارف ونهادهای تحصیلات عالی کشور گردد.
8-  فشرده شناسنامه سلاطین غوری دردایره المعارف آریانا درج وازطریق رسانه ها بازتاب داده شود.
9-  سالون ولایت هرات که نمونه یی ازشهکاریها ومیناتوریهای استاد محمد سعید مشعل غوری درسبک بهزاد است جهت حفظ مواریث فرهنگی به موزیم اختصاص داده شود.
10-         به تربیه کادرهای محلی درعرصه باستانشناسی توجه مبذول گردد.
11-         سمینار وسیعتری درسطح بین المللی ازطریق مراجع مسئول دولتی ونهادهای غیردولتی در زمینه راه اندازی شود.
12-         ازاولیای امور جمهوری اسلامی افغانستان ومجامع علمی وفرهنگی کشور صمیمانه تقاضا میگردد که منبعد واژه (جهانسوز) را ازدنباله نام سلطان علاء الدین حسین غوری حذف نمایند.
13-         تدویرمجالس وسمینارهای ازاینگونه ازطریق سایرنهاد های علمی وفرهنگی درسایر ولایات آرزو برده میشود.
                                              ومن الله توفیق
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.