آرشیف

2015-6-24

jameghor

فشـرده زندگی نامه شهید محمد قاسـم صدیقی

فشـرده زندگی نامه شهید محمد قاسـم صدیقی

شهید محمد قاسـم صدیقی

محمد قاسم {صدیقی} فرزند برومند محمد عثمان خان ونواسه قاضی محمد صدیق خان است که میانه های سال 1334 خورشیدی در دهکدۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور در یک فامیل علمدوست وفرهنگ پرور دیده به جهان فانی گذاشت.پدر واجداد وی از متنفذین منطقه ومورد احترام باشندگان محل قرار داشته وتفریبا اکثریت مردم غور با فامیل شان آشنائی دارند.

محمد قاسم{ صدیقی} هنگام تأسیس مکتب در غور وخصوصا ولسوالی ساغر وارد لیسۀ شیخ محمد ساغری گردید  واز کودکی طفل با هوش وبر باری بود.وی سند فراغت صنف 12 را از همین لیسه اخذ نموده است  بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به خاطر ادامه تحصیلاتش شامل دارالمعلین عالی هرات گردید بعد از ختم تحصیل در سال 1354 خورشیدی بحیث معلم در لیسه یخن علیای ولسوالی تیوره تقرر حاصل نمود  او  با داشتن اوصاف نیک و ومسئولیت پذیری از محبوبیت خاص در بین شاگردان ومردم محل بر خوردار بود. وی اواخر سال 1358 خورشیدی که مکتب ومعارف تعطیل شد در ولسوالی تیوره نیز بحیث مأمور دولت ایفائی وظیفه نموده است.وی در سالهای 1360 تا 1367 خورشیدی بحیث مدیر مالی کمیته ولایتی ومنشی حزبی کمیته ولایتی در چغچران کار نموده .درست زمانیکه خشونت وبر خورد بین مردم ودولت به اوج خود رسیده بود اما از محمد قاسم صدیقی آنچه باقی مانده خاطره نیک وبیاد ماندنی است.همه کسانیکه آنرا دیده اند ویا میشنا سند ازوی خاطره نیک دارند .او شخص حلیم متواضع بر بار ومردم دوست بود به همه کس احترام داشت ومردم هم به او به دیده قدر مینگریستند.

محمد قاسم{ صدیقی} در زمان حکومت مجاهدین بحیث مأمور دولت در هرات ایفای وظیفه میکرد ولی شرائط را برای ادامه کار مساعد ندیده دوباره به ولسوالی ساغر بر گشت ودر تلاش فعال ساختن مکاتب بود او ازان زمان تا شکست طالبان بحیث معلم در ساغر ادای مسئولیت مینمود واز وظیفه خود نهایت راضی به نظر میرسید. بعد از شکست طالبان در زمان حکومت انتقالی بصفت حارنوال ابتدائیه ولسوالی ساغر مقرر شد .بعدا به اساس در خواست مردم وپیشنهاد ولایت غور در سال 1385 خورشیدی بحیث ولسوال ساغر تقرر حاصل نمود و در سال 1386 تبدیلا بحیث ولسوال تیوره مقرر گردید.وی از یکسال به این سو بصفت ولسوال تیوره ادای مسئولیت نموده . قاسم خان مرحوم متأهل ودارائی پنج دختر وپسر میباشد، سه پسر و دو دختر.

مردم محیط از خدمتگذاری وبرد باری آن نهایت راضی بودند با تأسف که شام روزجمعه هفتم نومبر 2008  در یک کمین مسلحانه در منطقه لر سیه خارک ها در سه کیلو متری شهر چغچران از طرف دزدان حرفه ای ودشمنان دین ووطن به شهادت رسید{ إنا لله وإنا إلیه راجعون}.

 راستی جای شهید صدیقی خالیست شهادت وکمبود این افراد در ولایت چون غور ضایعه بزرگ بحساب میرود. او به شوق وعلاقه سر شار در پی خدمتگذاری به مردم بود ومردم هم ازوی نهایت راضی بودند که دشمنان دین ووطن در مسیر را ه تیوره چغچران پیکرش را آماج گلوله قرار دادند .صدیقی در واقع شهید نامدار وجاوید است ویادش برای همیش در خاطره ها باقیست.خداوند ج جنت الفردوس را را نصیب آن گرداند وبه فامیل ودوستدارانش صبر عنایت فرماید. آمین

نوت این زندگی نامه به کمک دوستان آن مقیم مقیم هالند تهیه گردیده در صورتیکه نواقض داشته باشد دوستانیکه معلومات کافی دارند به آدرس سایت بفرستند تشکر.