آرشیف

2015-6-26

jameghor

غور و دور دوم انتخابات !

روياعدالت

بادرنظرداشت اينكه انتخابات افغانستان به اثرتقلب گسترده به دور دوم كشيد واعضاي كميسيون مستقل انتخابات در مركز وولايات متهم به حمايت از كانديدهاي مشخص هستند ؛ در ولايت غور نيز حقايق وجود دارد كه غيرقابل مسامحه است وبايدكه بازتاب داده شودوآن اينكه مسؤلين دفتر ولايتي غور با استفاده از فرصت وآگاهي كه از تقلب سازماندهي شده داشتند، دوكانديدمطرح را كه در دور دوم انتخابات رياست جمهوري باهم رقابت ميكنند در بدل پول مورد حمايت قرار دادند . به دليل كه  اگر حمايت دفترمركزي انتخابات ازحامدكرزي حقيقت داشته باشد ؛ بدون شك آمردفتر ولايتي غور نيزبه تبعيت از مقامات بالاي خود مكلف بوده تابه نفع آقاي كرزي در انتخابات رياست جمهوري وعوامل محيطي باعث شده كه در انتخابات شوراي ولايتي به نفع بچه عموي خود(معاون احمد) كمپاين وحتي تقلب كند. از سوي ديگر نماينده داكتر عبدالله عبدالله موسوم به داكترمنان آزادمنش ازجمله وابسته هاي قومي معاون عمليات ساحوي دفترولايتي ومديراداري دفترولايتي حدود (17) شب را در دفترولايتي كميسيون مستقل انتخابات با آمردفتر ولايتي هم كاسه بوده واين موضوع با چندين تخطي مالي و… ديگركه «ذيلاًغرض وضاحت موضوع تذكرداده ميشود»به آمرين دست بالاي انتخابات ،غرض اخذ تصاميم لازم مبتني موادقانون اساسي وقانون انتخابات ارسال شد. ولي كوچك ترين نتيجه به دست آنان كه صادقانه ميخواستند موضوع را دنبال كنند نرسيد؛ در حاليكه نورمحمدنورسخنگوي كميسيون مستقل انتخابات به نماينده گي از اعضاي بلندپايه كميسيون مستقل انتخابات از طريق رسانه وتلويزيون ها مدعي است كه هزارها اشخاص را به دليل كه ازكانديد هاي مشخص حمايت ميكردند از وظايف شان بركنار نموده اند؛ امااز اقدام كه انتظارميرفت تا درقسمت همكاران تقلب كار خود در ولايت غور نمايند، هيچ اثري در دست نيست ، اين درحاليست كه آمردفترولايتي بارهابار در مواجهه بااعضاي دفترولايتي كه ميخواستندجلوسوءاستفاده هاي مالي واداري وتقلب در پروسه انتخابات  را بگيرند، بالهجه محلي وساده خود گفته است: «اعضاي دايمي دفترانتخابات دراين كارها ازبالاتاماشريك هستيم هيچ كسي عليه كارهاي ماانگشت گذاشته نمي تواندتمام قوانين وطرزالعمل هاي مابه گپ خلاصه شده است بنابراين مطبوعات هم بايدبيجاوقتي خوده ضايع نكنند     ».
 ازاينكه اعضاي دفترولايتي غور باوصف دست داشتن در تقلب وفساداداري ومالي و… بازهم درپُست هاي خود بدون كدام تشويش فكري كارميكنند وباوجودكه عليه شان بارهابار شكايات مستندصورت گرفته بازهم از وظايف شان بركنارنمي شوندوموردپيگردقانوني قرارنمي گيرند، بناءً به اين نتيجه ميرسيم كه هم ازريس جمهوركرزي وهم از داكترعبدالله عبدالله بصورت غيرمستقيم پول دريافت نموده وباخاطرراحت هردوپله ترازو را سواري كرده اند وبه نفع هردوكانديدمطرح تقلب كرده اند، واين بارهم در دور دوم انتخابات تصاميم خويش را اتخاذ نموده اند.قرارگفته خودريس بعدازپيروزي آقاي كرزي درمربوطات رياست جمهوري برايش وظيفه داده ميشودآياريس انتخابات يك سياستمدارسابقه داربوده ويا نماينده  همه مردم غوراست كه به مربوطات رياست جمهوري مقررميشودنه خيرازدروغ هاي شاخدارمعمولي و دست اول خودبه نفرهاي آقاي كرزي غرض تقلب كاري استفاده كرده است.
طوريكه گفته شد با نيرنگ هاي سرخ وسفيدخودمديراداري آقاي ضيا وسيدمحمدنديم معاون عمليات ساحوي دفترولايتي را كه  ازجمله شركاي استفاده جواش  ميباشند به نفع داكترعبدالله استخدام نموده وخودش به آقاي كرزي. 
آنچه در ذيل ميخوانيد،موارد اندكه از طرف كارمندان دفترولايتي انتخابات تهيه شده وبه مارسيده است.
1- قرارداد هاي موتر هاي مبلغين آگاهي عامه از 7 اپريل و پرداخت پول از 18 اپريل.
2- كارمندان كميسيون طي مدت دو برج معاش را از كميسون هم ميگرفتند و همچنان به موسسه سي آرس  كارمند بودند 
3 – كرايه سفري ناظمين كه في نفر 4 هزار افغاني ميشد به كسي داده نشد
5- پول هايكه به خاطرپروژه هاي كوچك آگاهي عامه درجريان پروسه ثبت نام راي دهندگان براي آنعده بنيادهاي فرهنگي كه پروپوزل داده بودندومنظورشده بود براي هيچ نهادوبنيادتوزيع نه شد.
6- ازمعاش هاي كارمندان كه به آي دي كارت هاي شان اضافه آمده بود ازكارمندان گرفته شد وبه كميسون پس داده نشد.
7- استخدام ناظمين به اساس رابطه و به اساس معامله صورت گرفت وباآموزگاران كه صلاحيت قانوني را داشتند هيچ نوع مشوره صورت نگرفت. 
8- استخدام كارمندان داخل دفتر به اساس روابط خويشاوندي و معامله … است.وهركس راريس انتخابات بحيث ناظم يا كارمندمقرركرده درپشت درهاي بسته شرايط وخواسته هاي نامشروع خودراطرح كرده است. 
9- مصارف وكرايه سفري ناظمين كه في نفر 58 دالر بود فقط به هركدام آنهامدت 4 روز، روزانه دو بوتل آب مدني توزيع گرديد.
10- اشخاص مجهول الهويت به صفت ناظم استخدام شده كه بصورت آشكارخود شان به  ادارات دولتي وموسسات غيردولتي كارميكنند.
11- موتر هايكه به داخل دفتر بخاطر حمل ونقل كارمندان داده شده بود اصلاً وجود نداشته ونداردازجمله موترصرف مديراداري كه كمترازان استفاده شده است  و پول ديگرموترها به جيب  هاي شخصي انداخته شده است و55 موتركه به 55 تيم ناظمين بايد استخدام مي شد15 موترآن الا روزهاي انتخابات پول آن به اكونت جيبي ريس صاحب احواله گرديده است.
12- و 8 موتر از موترهاي ناظمين اصلا استخدام نشده اند به اين خاطر ناظمين نتوانستند كار خودرادرست انجام بدهند ودرخانه هاي خود كار خودرا ميكردند
13- تعدادي ازمبلغين درخانه ويا درمكتب كارهاي شخصي خودراباساس فرمان شماره يك ومطالبه نقدي ريس صاحب كميسيون انجام ميدادند .
14- كمپني قراردادموتران كه براي مبلغين وناظمين استخدام مي شد يكتن از مبلغين كميشن كاراست  كه مستقيماً باريس انتخابات معامله گري جريان داشته ودر وظيفه اصلي خودكم حاضر بوده است وهميشه مصروف انجام عمليه هاي آقاي درجه اول دفتركميسيون بوده است.
15- كمپني قراردادموترهاي حمل نقل موادانتخاباتي تاموترهاي كه براي تيم هاي نظارت … يك نفردلال كه شخصاًبايسكل هم نداردوازجمله مبلغين آگاهي عامه است فقط معامله گري ودلالي دارد هرموتررا كه استخدام ميكندحد اقل از15-20هزارافغاني را از صاحب موتررشوت گرفته وباريس دفترولايتي تقسيم ميكند.كرايه موترهاي كامازاحواله شده وبه فلانكوچ هاي ناظمين وغيره موادانتخاباتي انتقال گرديده است.  
16- 13000 دالر بخاطر دايرنمودن وركشاپ هاآگاهي عامه  مدنظرگرفته شده كه تنها 400 نفر دو روزكه درروزاول 200نفرزن ودر روزدوم 200نفرمردآنهم فقط چاشت به هوتل نان صرف نمودند.
17- اشخاص كه به صفت ناظم در پروسه انتخابات استخدام شده بودندكساني بودند كه وظايف دولتي داشته برخي ها خودشان وبعضي به  عوض آنها خويشاوندان وبرادران شان عاريتاًكارميكردند.   
18 مسول كمپاين داكترصاحب عبدالله آزادمنش مدت 17روز وشب را درداخل كميسون كمپاين داشت كه حتي شب هارا هم دراين منزل  سپري ميكرد و با بدرقه خاص به ميدان هواي به موتر كميسون انتقال داده شد وبه كابل رفت.
19- مصارف داخل دفتر بين شركاي سه گانه ريس ،معاون وآقاي ضيا مديراداري تقسيم گرديده  هيچكس خبرندارد كه بكجا ميرود.
20- كارهاي ناپسندكه شايسته مقام انسانيت نيست در داخل كميسيون موجود است كه حتي اسنادآن در ادارات امنيت ضبط شده است . وهمه منتظر فرصت هستند.
21- پول پروژه كوچك آگاهي عامه كه بنيادهاي فرهنگي پروپوزل داده وبرنده شده بودند،اصلاًبه هيچ جايي حتي درمركز ولايت تطبيق نه شد، زيرادرجلسه كه زيرعنوان روزبين المللي صلح ازطرف دولت برگزارشده بود، بنيادهاي برنده پروژه هاي كوچك بامعامله كه همراي ريس دفترولايتي باپادرمياني سلمان شريفي مديرآگاهي عامه نموده اند بااخذچندقطعه عكس از محفل دولتي فقط مصرف پول پروژه كوچك را تيركرده اند.
بنابراين ميتوان گفت كه تقلب،اختلاس و… اگر درموردتقلب كارهاي دفترولايتي انتخابات تصاميم لازم اتخاذ نشود واين دزدان مسلكي موردپيگردقانوني قرار نگيرند،شايدعده مردم دست بكارشوندوبدبختي هاي دفترولايتي انتخابات را تحمل كرده نتوانند.كه در آنصورت دست برسرزدن مقامات بالاي كميسيون سودنخواهد كرد.و …