آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

عکس های شهنشاهان غوری

 

سلطان فخرالدین مسعود غوری

 

سلطان رکن الدین فیروز شاه غوری

 

سلطان ناصر الدین محمود شاه اول غوری

 

سلطان علاءالدین خلجی محمد شاه اول غوری

 

سلطان آرام شاه غوری

 

سلطان شمس الدین غوری

 

سلطان قطب الدین ایبک غوری

 

سلطان شهاب الدین غوری

 

سلطان رضیه غوری

 

سلطان علاوالدین حسین غوری

 

سلطان رضیه غوری

 

سلطان شهاب الدین غوری

 

سلطان علاوالدین حسین غوری

 

تمدن درخشان اسلامی غوری ها از حکومت محلی و شاهنشاهی تا امپراطوری 921 سال ادامه داشته است