آرشیف

2014-12-22

jameghor

صداقت در باز سازی

همبستگی ملی

 
 

صداقت وراستی را میتوان درکار وفعالیت باسازی شورای انکشافی دره کاسی ولسوالی چغچران ولایت غور خوبتر پیدا کرد.شورا دره کاسی ضمن اینکه در ساختن پروژهای همبستگی ملی از خود صداقت نشان داده اند بلکه در ساختن پروژه های ابتکاری نیز راستی وفداکاری زیادی نموده اند.
این شورا درجریان تطبیق پروژه های همبستگی ملی صداقت وشفافیت واقعی را از خودنشان داده که درنتیجه آن بر علاوه تکمیل پروژه های همبستگی ملی چند پروژه دیگر را نیز به ابتکار وکمک خودی مردم برای آسایش اهالی  این قریه تکمیل نموده اند. ریئس واعضای شورا مردمان زحمتکش ، صادق ،کارکن ودلسوز هستند که بخاطر منافع مردم وحل مشکلات اهالی قریه کوشا بوده وجهت بازسازی بیشتر درمحل شان کارهای موثر را انجام داده اند این شورا با همکاری مردم قریه دوپایه پلچک بطول دومتر وعرض دونیم متر را اعمارکرده  وهمچنان یک چشمه را که قبلا تخریب شده بود وآب آن قابل استفاده نبود پاک کاری نموده واطراف آنرا بطور اساسی سنگ کاری وکانگریت ریزی نموده که حالا همه مردم از آب آن استفاده مینمایند.
طوریکه با اعضای شورا واهالی مصاحبه صورت گرفت همه امورات شورا منظم بوده وشورا درمصرف بودجه وحسابدهی به مردم از شفافیت کامل برخورداربوده که میتوان گفت شورای متذکره در صداقت وراستی درسطح شوراها نمونه مثال میباشد وکارکرد آن قابل تحسین وتقدیر میباشد.
هزینه مجموعی پروژه هایکه شورا بطور ابتکاری اعمار نموده است مبلغ 320000 هزار افغانی بوده که ازپول  کمک خود مردم به پایه اکمال رسیده وفعلا در پهلوی پروژه های همبستگی ملی به تعداد 273 فامیل ازمزایای پروژه های ابتکاری خویش نیز مستفید شده اند.

 
 

پلچک ساخت مردم
 

 پلچک ابتکاری
  

 حالا مردم از آب پاک چشمه استفاده میکنند