آرشیف

2015-6-25

jameghor

صحت عـــامـــــه ولایــت غــــور ونظــــرات مـــــردم

خــوانندگان محـــتـــــــــــــــــــرم وعلاقـمــــــــندان گـــــــــرامی ســــــــلام.
درین اواخر نوشته های زیاد به آدرس سایت جام غور مواصلت نموده که بیشتر بر ضعف های موجود در چوکات ریاست صحت عامه ومنسوبین شفاخانه ولایتی غور اشاره داشته.نحوۀ نگارش انتقادی و شکایت توأم با طنز وکلیمات زننده بوده است.سایت جام غور بخاطر جلو گیری از ایجاد فضای بی إعتمادی وبد گمانی  درین مورد با احتیاط عمل نموده نامه هارا مستقیما داخل سایت نساخته است، مارا عقیده بر این است اگر همه نامه های ارسالی را نشر کنیم به یک کمپائن تبلیغاتی  شباهت دارد که باعث بد گمانی وبی إعتمادی بین اقشار فعال جامعه میگردد .اگر نشر نکنیم در ادای رسالت فر هنگی کوتاه آمده ایم وملالت خاطر کسانی را فراهم ساخته ایم که ازین نوشته ها شاید ایجاد اصلاحات ونیت خیر داشته باشند.بناء مارا تصمیم بر آن شد تا مفهوم وخلاصه نامه های ارسالی را در چند سطر جمع بندی وجهت نظر خواهی بروی سایت بیاوریم واز دوستان خواننده توقع میرود نظریات خودرا بدون عقدۀ شخصی ویا تعصب صرف بخاطر بهبود وضعیت شفاخانه وخدمت به مردم مظلوم غور ابراز نمایند.

نصیحت که خالی بود از غرض     چو داروی تلخ است دفع مرض.

واما محتوای نامه های ارسالی بشرح ذیل است امید در صورت رد ویا تأئید پیشنهاد سالم عنایت فرمائید.

1- در برخی نامه ها آمده است { نسبت ضعف مدیریت وشایستگی در کدر های شفاخانه ولایتی غور ماهاست که معاش پرسونل شفاخانه اجرا نگردیده وراپور های ارسالی جهت اجرای معاشات چندین بار از مرکز{کابل} مسترد گردیده است.؟؟؟} در مورد این بند نظر پرسونل شفاخانه با ذکر نام ووظیفه شان مؤثر تر خواهد بود.

2- مفهوم دوم از محتوای نامه های ظنزی} مسئولین شفاخانه در مورد نظافت شفاخانه توجه نداشته وضعیت اطاق های بستر و سالونها آنقدر خراب است که انواع حشرات خزنده وپرنده را مهمان کرده اند وهم تعفن بی حد با عث ازدیاد مریضی ها گردیده است.}به همین تر تیب در مورد آشپز خانه وغذای مریض نیز چیز های نوشته شده است.} درین مورد امید اشخاص شناخته شده وبا تجربه نظر خودرا با پیشنهاد سالم ارائه فرمایند.

3- مفهوم سوم از محتوای نامه ها{مسئولین شفاخانه مسئولیت گریز بوده  همیشه قبل از تکمیل ساعت خدمت بطرف کلینیک های شخصی می دوند در حالیکه مردم انتظار دارند داکتر ها بیشتر در شفاخانه باشند ویکساعت ویا دو ساعت وقت شخصی خودرا نیز بخدمت مردم سپری کنند.اما متأسفانه کلینیک های شخصی ودوا خانه های شخصی را فعال وشفاخانه را فلج ساخته اند.}

از تمام خوانندگان محترم صمیمانه تقاضا بعمل میاید در صورت رد ویا تأئید مطالب فوق نظر وپیشنهاد سالم خودرا زیر نوشته بنویسند تا باعث بهبود کار در شفاخانه گردد.نظر ما این است غوری ها باید بیشتر بفکر خود ومردم خود باشند،اگر ادارات که توسط خود غوری ها اداره میشود به بی توجهی وکم کاری متهم شوند بدون شک افراد بیرون از غور منتظر تصاحب این مسئولیت اند درین مورد خیلی دقت بکار است .تشکر جام غور.