آرشیف

2015-6-25

داکتر جمعه گل یعقوبی

صحت عامه در ولایت غور

گزارش طبی از غور

ریاست صحت عامۀ ولایت غور که دارای حدود 122 کارمند است دارای تشکیلات ذیل میباشد.شفاخانه به کمیت بیست بستر در مرکز چغچران وبخش جدا گانه برای مریض های تبرکلوز که جدیدا إعمار گردیده.به تعداد 21 مرکز صحی که از جمله یازده مرکز آن بنام مراکزمکمل{        }وده مرکز آن بنام مراکزابتدای یاد میشود.مثلا کلینیک غورقند-شویج- پایحصار.وغیره-مراکز صحی مکمل وابتدای ولسوالی های دولینه- شهرک – پسا بند – تیوره – ساغر –تولک – از طرف مؤسسۀ{    }إکمال میگردند که با وزارت صحت عامه قرارداد دارد.یعنی معاشات کارمندان ولوازم وامکانات صحی راه همین مؤسسه تضمین نموده است.مراکز صحی سایر ولسوالی هارا مؤسسه امریکای ورد ویجن اکمال مینماید که دفتر آن درچغچران موقعیت دارد.نا گفته نماند که مؤسسه متذکره برای شاگردان معارف نیز  مواد غذای ومواد درسی میرساند که درحقیقت کمک یونسف است.
کار مندان واستقامت های کاریشان.داکتر قاسم  به اساس بر نامۀ اصلاحات اداری درسال جاری بحیث ریس صحت عامه به عوض داکتر غلام رسول شهاب.داکتر غلام رسول سر طبیب وأطفال.داکتر محمود مسؤل بخش تبرکلوز وبخش مریض های سره میاشت.داکتر زلمی نورزی غوری مسؤل بخش جراحی.داکتر صبور وداکتر امین داخله واطفال.داکتر عمر لعل زاد داکتر دندان.داکتر نسیم دولتی بخش واکسیناسیون..چند تن دیگر بحیث نرس وهمکار داکتر ایفای وظیفه مینمایند
در ولسوالی ها داکتر کمتر وجود دارد مثلا در تیوره داکتر اسماعیل – داکتر جمعه گل. در تولک داکتر منان آزاد منش ودر پسابند داکتر زلمی ایفای وظیفه مینمایند .و در ولسوالی های دولینه وشهرک چهارسده  داکتر وجود ندارد که در حقیقت مؤسسات مسؤل آن هستند وازطرف دیگر درشفاخانۀ بیست بستر چغچران داکتر نسای قطعا وجود ندارد. غور تنها یک داکتر زنانه داشته بنام داکتر نوش آفرین شهاب دولتی که در هرات کار میکرده وفعلا به صفت وکیل در پارلمان تعین شده است. داکتر های ورزیده مانند داکتر نعیم دولتی در هرات کار میکند.داکتر غلام نبی یگانه به تجارت روی آورده وداکتر میراجان تیمنی در بادغیس ریس صحت عامه میباشد.تمام کارمندان صحت عامۀ ولایت غور از غور هستند.درین مورد تفصیلات بیشتر بعدا ارایه میگردد.