آرشیف

2014-12-22

jameghor

شورا با ظرفیت بالا

همبستگی ملی
 

 
برتری برنامه همبستگی ملی از دیگر برنامه های انکشافی دراین است که انکشاف را از روستاها بسوی شهرها بطور متوازن پیش میبرد
شورای انکشافی فامیلیهای میدان هوای مرکز چغچران ولایت غوراز ظرفیت وکفایت بلندکاری برخوردار است.
رهبری شورا منسجم ومتحدتصمیم میگیرند وبه منافع علیای تمام ساکنین محل می  اندیشند وکمک ها وپروژه های عام المنفه را ازموسسات وادارات دولتی وغیر دولتی بخاطر تامین رفاع و انکشاف قریه خویش جلب وجذب مینمایند.
شورای مذکور که از جمله شوراهای دورسوم برنامه همبستگی ملی میباشد برعلاوه تطبیق پروسه برنامه همبستگی ملی که فعلا درحال تحقق میباشد پروژه ها وابتکارات مهم وقابل افتخار را از سایر منابع تمویل کننده موجود در ولایت با کوشش ودرک درست ازمسولیت و وظایف شورابا پیش کش نمودن عاقلانه وقابل پذیرش مشکلات وخواسته های  اولیه زنده گی باشنده گان بدست آورده اند که قرار ذیل آنرا بیان میدارم:
1.    تلاش برای منظوری مبلغ یک صد چهل هزار دالر آمریکائی با توافق ریاست ها وموسسات ذیربط بخاطر اعمار سیلبر بزرگ اخیر فامیلیهای میدان هوای که سالیان گذشته از اثر سرازیرشدن سیلاب ها ی مدهش  برای  مردم محل وهم خط پرواز طیارات میدان هوای آسیب میرسید.
2.    جذب کمک مالی به مبلغ یکصد وهشتاد هزار افغانی از بودجه ولایت جهت ساختن تعمیر جدید مسجد جامع میدان هوای .
3.    دعوت دوازده شورای انکشافی همبستگی ملی تحت مرکز ولایت به منظور تدویر جلسه هماهنگی عمومی وتامین ارتباطات ،اتحاد واتفاق جهت همکاری با دولت وجلب وجذب توجه دولت بخاطر حل برخی مشکلات موجود درقریه های شان.
4.    اشتراک درپشینهاد وتعقیب منظوری کانال بزرگ آبیاری زراعتی سمت شمال دریای هریرود که عموم باشنده گان سمت شمال دریا در صورت تطبیق این پروژه درآینده از آن مستفید خواهندشد.
5.    تامین انرژی برق شهری که به اثر درخواست شورا میدان هوای پذیرفته شد وهم اکنون اکثریت مردم محل قریه از آن استفاده میکنند.
6.    گفتگو با شاروال شهر چغچران واشتراک درپاک کاری کثافات دو طرف دریای هریرود
7.    درخواست شبکه آب آشامیدنی صحی بریاست انکشاف دهات ولایت که بعد ازآن موسسه مجادله با ضد گرسنگی حاضر شدتا ساحه میدان هوای را به منظور تطبیق پروژه مذکور سروی نماید.
8.    درمورد نداشتن سرک پخته داخل شهر ونواحی اطراف آن با جناب والی ولایت صحبت همه جانبه صورت گرفت.
9.    پیشنهاد انتقال پوسته های تلاشی امنیتی از بین فامیلیها بدروازه های ورودی شهر با والی تبادل نظر انجام شد.
10.                        پشنهاد تعین محل برای قبرستان جدید فامیلیهای میدان هوای به مقام شورای ولایتی تقدیم گردیده که خوشبختانه محل آن مشخص وزمین مورد ضرورت از سوی مالک زمین برای قبرستان تعین گردید.
تیم نظارت تطبیقی دفتر همبستگی ملی تاهنوز که مدت هشت برج از تاسیس این شورا میگذرد دوبار از فعالیت ها وچگونگی تطبیق روند مراحل برنامه همبستگی ملی نظارت نموده اند. وباید یاد آورشد که امورات بخش اداری واجتماعی شورا مانند تدویر جلسات ، تهیه کتاب جلسات ومشاهدات شورا بخوبی وطبق اصول برنامه سپری شده است اشتراک اکثریت اعضای شورا ام اززنان ومردان درجلسات تصمیم گیری ها فعال بوده وبه وقت وزمان آن صورت گرفته است. برعلاوه اطلاعات از طریق جلسات نوبتی شورا در اوقات نماز ومحافل دیگر نیز اعضای شورا واهالی درمورد حل مشکلات اجتماعی وغیره با هم صمیمانه تبادل نظر می کنند.
 گرچه ساکنین این شورا از اقوام و.مناطق مختلف میباشند اما درهمکاری ، وحدت ، برادری ، عدالت وشفافیت یک دل ویک زبان هستند.
شورای مذکور مسایل پیچیده ذات البینی را باکمک علما متفذین وکافه مردم وتفاهم همگان حل وفصل مینمایند واین شورا اهمیت خودرا در واقیعت امر مانند یک نهاد دولتی که رابطه نیک با دولت وارگانهای محلی وشوراهای همجواررا محکم وثابت نموده ودر برخی از کارهای انکشافی وبازسازی دولت را یاری رسانده ومیرسانند.
طی مصاحبه مختصری که  با رئیس شورای مذکور محترم ملا سلطان انجام گرفت  دریافتیم که او برعلاوه رهبری شورای انکشافی محلش وظیفه دولتی نیز دارد که  بخوبی بکارها ومسئولیت هایش رسیده گی کرده و همچنان رئیس شورا از فعالیت های روزمره اش در ارتباط به اقدامات انجام داده وتحولات جدید که به نفع قریه صورت گرفته باشد گزارش ارایه میدارد واز بزرگان ، موسفیدان واهل خبره مشوره ورهنمای میخواهد او هیچ فعالیت وعملکرد را بدون مشوره وصلاح مردم انجام نداده وبه همین خاطر چشم امیدمردم به او دوخته بوده  وبه سخنان او اعتماد دارند وی با صلاحیت ومسئولیت کامل وظایف خودرا مشترکآ با دیگر اعضای شورا به پیش میبرد ودر اجرای امورات کاری شورا موفق بوده در آخر هرروز هریک از اعضای شورا در صحن مسجد از کار کرد یومیه خویش درجمع مردم قبل از ادای نماز عصر را پور میدهند.
رئیس شورا درجریان صحبت خوداضافه نمود: من در کار پروژه دیوال گابین از صبح تاشام بخاطر تشویق مردم همدوش با آنها کارمیکنم تامردم نگویند که رئیس شورا ازصلاحیت خود سو استفاده کرده واز کار گوشه گیری میکند.
پروژه تحت کار شورا که از برنامه همبستگی ملی تمویل شده جفل اندازی سرک های بین کوچه هابه طول 4620 متربه عرض شش متر واحداث سرک به طول 1500 متربوده  وکندن کاری جویچه های  دوطرف سرک های فرعی داخل کوچه ها به طول  4353 متر خامه و267 متر پخته  میباشد که مبلغ مجموعی پول پروژه 2190000 افغانی است ازجمله مبلغ 243333 هزار افغانی سهم ده فصید مردم میباشد وکارهای مقدماتی آن شروع گردیده که عندلموقع بامساعدشدن آب وهوا کار اساسی آن طبق پروپوزل بشکل درست تطبیق خواهند شد.