آرشیف

2015-6-23

jameghor

شهید داکتر عبدالصبورعارفی

شهید داکتر عبدالصبورعارفی

شهید داکتر عبدالصبورعارفی

8 دلو روزتجلیل ازیاد بود شهید داکتر عبدالصبور (عارفی)

بسم الله الرحمن الرحیم

روز هشتم  دلو سال 1383 نخستین سالروز گرامی داشت و محفل یاد بود از شهید داکتر عبدالصبور(عارفی) که یک سال قبل یعنی در چنین روز در یک واقعه ناگوار ترافیکی در مسیر راه هرات و غور در محل سلاح خانه قریه کمنج مربوط ولسوالی شهرک جام شهادت را نوشید برگزار گردید.
وی یکی از جوانان با احساس وخدمت گذار مردم محروم غور بوده که تازه با اتمام تحصیل در بخش داکتری به شفاخانه  ولایتی غور وارد خدمت گردید در مدت کمتر از دو سال  خدما ت بسیار ارزنده را برای مردم انجام داد. شب و روز در پرستاری و تیمار مریضان  قرار داشت بالاتر ار توان یک انسان طوری فارق العاده کار میکرد حتی یک لحظه را هم نمی خواست به مسایل شخصی به پردازد چرا که دوست میداشت  همه چیز وهستی اش را برای مردمش فدا نماید بصورت دوامدار در خدمت مردم ومریضان آماده بود.بههمین نسبت جایگاهش را در دل خورد و کلان باز کرده به سعی خستگی ناپزید وسجایای لند او همه کس آفرین می. گوید .
داکترعبدالصبور(عارفی)جوان بود که الگوونمونه درعرصه های مختلف برای دگران به شمارمی آمد اوزاده عواطف پاک وپرورده دامان پرمهرمادرنور وحقیقت بود همیشه میخواست هستی وتمام داروندارش رابه بیچاره گان ببخشدومریضان راباسخن محبت آمیزیاچیزی خاص طورهدیه خوش نگهدارد گویا یک انسان کامل وتربیت یافته مکتب انس والفت بود.
مردازتبارآزاده گان وجوان ازحدیقه عشق ومحبت سرکشیده بود فرد,فرد ازجامعه خودرا دوست میداشت وی لحن رسا،زبان گویا واندیشه پویا داشت ، همیشه علایق فراوان برفرهنگ ، ادب ومسایل اجتماعی ازخود تبارزمیداد،ازمحرومیت مردم غورسخت رنج میبرد وجوانان را برای یک تحول عظیم فرهنگی واجتماعی فرامیخواند. دراموری اسلامی نهایت پابندی داشت بخصوص نمازخودراهیچ وقت ترک نمیکردوبه حقوق هرکس احترام زیادقایل بود به همین جهت است که هم مسلکانش وسایرمردم اوراسمبل خوبی ها دانسته خداقت وداریتش را بی نظیرمی پندارند .
لهذا برای اولین سالگردشهادتش محفل باشکوه درشهرچغچران به ابتکارریاست صحت عامه وشفاخانه ولایتی غوربرگزارگردید اين محفل كه درتالار بزرگ شاروالي شهر برگذارشد تمام بدنه تالار ازعكسهاي شهيد وتكه هاي اشعار پوشيده شده بود درین محفل انبوه
ازمردم ومقامات بلند رتبه دولتی ،فرهنگیان ،شعرا،نویسندگان ،بزرگان قوم ،اهل معارف،همسلکان واعضای خانواده نجیب آن شركت كرده بودند که موضوعات طوری کلی در محور شخصیت آن باتمام كاركردها وخصوصيات فردي واجتماعي اش معطوف شد كه اينك محتواي آن بطورمختصردرزيربه بررسي ميگريم
محفل با گرداننده گي مولوي اخترمحمد (صديقي) يك تن ازعلماي وشخصيتهاي غورباتلاوت چندآيات ازكلام وحي توسط مولوي بهاوالدين خطيب مسجدجامعه بزرگ خاتم النبين شهرچغچران افتتاح شد . سپس دوكتورمحمد قاسم (پاكنژاد) ريس صحت عامه غور به اراد سخن پرداخت ودرابعادشخصيت استثنايي شهيد عارفي توضيح داد وگفت : وي يك انسان پرتلاش بوده صبح ومسا درخدمت هموطنان خويش آماده بود وهيچ گاه احساس ناراحتي نميكرد وازدرايت واهليت كافي برخوداربود خاطربسيارجالب نيزازآن يادكرد كه درواقع گوشه اززواياي شخصيت آن به حاضرين معرفي نمود .
باالترتيب معاون ولايت غورآقاي كرام الدين (رضازاده) درپيرامون مو ضوع پرداخته شهادت دكتورعارفي را ضايعه بزرگ دركشوروبويژه درملت محروم غورتلقي كرد خانواده موصوف ،همسلكانش وكافه مردم را باردگرتسليت داد.
همچنان داكترگل احمد(عثماني ) عضوصحت عامه غوردرايت كاري آن را تشريح داده گفت: كه يكسال ويازده برج مدت خدمت داكترعارفي درشفاخانه غوربود كه درين مدت محدود توانست دربخشهاي مختلف عمل جراحي زياد را بصورت موفقانه انجام داد كه براي نخستين مراحل كاري اش هيچ حدس زده نميشد اگرزندگي برايش ياري ميكرد با كسب تجارب بيشترشاهدخدمات ارزنده اجتماعي دربخشهاي صحي ازوي ميشديم  متاسفانه دست قضاباروبرگ زندگي اش را چيدزودجهان فاني  را وداع گفت.
داكترجمعه گل (يعقوبي) ريس شفاخانه ولايتي غوربا ابرازتاسف گفت كه جاي داكترعارفي خالي است وما هميشه راه انرا ادامه خواهيم داد.
ريس قضاياي دولت محمدنادر(احساني ) يكي ازشخصيتهاي مطرح واهل تشيع فاضل دانشمنددرغورشهادت آن را مطابق با روزنهم عاشوراوهمزمان با شهادت امام حسين (رض) نواده پيامبرخدا(ص)واقع شده اين روزرامبارك عنوان كرده ضمن تسليت بخاطراين اتفاق تبريك گفت يك خاطره شخصي ازخدمات وحسن نيت داكترعارفي درقبال تك تك جامعه بايك حالت خاص بيان كرد .
فضل الحق(فايق) شاعرزبردست ودانشمند غورنيزدرابعادشخصيت داكترعارفي شهيد پرداخته انديشه پربارش را كه سراسرهدف خدمت راداشت ستايش كرده واورا الگوي براي جوانان توصيف نمود علاوه كردكه بياييد شخصيت آنراتنها ازهمسلكانش واعضاي خانواده اش پرسان نكنيم بلكه ازدلهاي مردم اوراجستجونمايم كه اوواقعا كسي بودكه درفقدانش صخره ها وهمه مردم غورخون گريستند زيرا اونمونه اخلاق وادب وجوان ازنسل ازداگان بود كه دروسعت دلهاي همگان جاي پيداد كردوتمام مردم اورادوست ميداشتنددرمحورشخصيت چندبعدي آن روشني انداخته درگرامي داشت مردان بزرگ منش وصداقت گستراصرارورزيد وگفت :ما بايد ازمقام وارزش معنوي اشخاص سابق وجديدغورهميشه تجليل بعمل بياوريم .
تیمور شاه عضو نشرات و قربان حکمت عضو شفا خانه هر کدام با النوبه در پیرامون موضوع صحبت نموده از خوبی ها و احساسات شهید داکتر عبدالصبور عارفی یاد آور گردیدن .
سپس محترم نصیب الله شریفی خطاط و نویسنده مشهور غور که به خانواده شهید مزکور ارتباط با شناخت کامل معلومات همه جانبه زندگی نامه وی را به خوانش گرفت که از سن هفت سالگی به بعد تا زمان شهادتش را احتوا میکرد .
در زمینه یاد آور شد که شهید داکتر عبدالصبور عارفی کسی بود که پدرش میرزا گل آقا خان یکی از بزرگان ولایت غور در اوایل انقلاب افغانستان توسط حکومت کمونیستی آن وقت به درجه شهادت نایل گردید و پس از آن سرپرستی خانه تعلق گرفت برعهده مادر داکتر عبدالصبور شهید که در تمام مشکلات توانست نقش یک زن قهرمان را در عرصه تربیت فرزندان و استادگی در برابر همه معضلات امور زندگی بازی کرد در تمام فراز و نشیب روز گار در برابر مصائب استوار بوده فرزندانش را به فرا گیری تعلیم و تربیه تشویق میکرد و داکتر شهید را با یک تن از فرزندان خویش به پوهنتون فرستاد و همین آینده درخشان را برای شان دعا می کرد
اما داکتر عبدالصبور فرزندی برومند ش با ختم تحصیل وارد جامعه مدت شده بود احساس راحت وخشنودی میکرد ولی زندگی پایدار نبوده قضا دو باره او را برنج مبتلا ساخت و نیز در رابطه به خصایل وعادات فردی و اجتماعی داکتر عارفی پرداخت وی را نمونه از تقوا خواند و گفت بیاد دارم به هیچ وقت نمازش را ترک نکرده شخص برده بار حلیم صاحب احساس و عاطفه قوی بود و هرکس احترام میکرد قلب نرم و چهره بشاش داشت با اطفال عشق می ورزید  جوان و پیر را محترم می شمرد با هر کس حسب میل وسوسه او سخن میگفت و با اهل دانش سرکار داشت و برای یک آینده روشن می اندیشید از این قبیل نکات بسیار عمده را نیز بر شمرد که همه ویژگیهای یک انسان کامل را به نمایش میگذاشت .
خانم جوینده به نمایندگی از فامیل داکتر عارفی شهید همدردی تمام مردم را در این مصیبت عظیم یاد آور شد و گفت که وی تنها از بر ما نرفته بلکه از آغوش تمام ملت محروم غور جدا شده است زیرا همه مرد زن به ما شریک و همنوا بوده اند و این کوله بار سنگین مصیبت و سوگواری را از دوش ما سبک تر ساختند علاوه نمود که اگر داکتر عبدالصبور رفته ما صدها برادر وخواهر دیگر در کنار دیگر داریم وخود را هیچ وقت تنها احساس نمی کنیم از رنجهای مادرش در برابر همه مشکلات دیده بود و فرزندش را به درجه تحصیل رسانیده بود یاد آور شد واز خداوند صبر جمیل برای مردم که اشتراک و همنوایی کرده بودند آرزو کرد .
در خلال برنامه و محفل دو تیم ترانه(شاگردان ذكورواناث) نیز سروده های شان را به توصیف داکتر عبدالصبور شهید به خوانش گرفتن و همچنان گرداننده مجلس مولوی اختر محمد (صدیقی) با اشعار وکلمات سودمند بیشتر به شکوه مجلس افزوده سراسر انجا فضا نور حاکم میگردید بالاخره اختتام محفل با دعاهیه توسط محترم مولوی ابوبکر صدیقی ریس محکمه ابتداهیه انجام یافت
كساني كه دراين محفل اشتراك ورزيده بودند علاوه ازانبوه مردم عام اسامي شان قرارذيل است:

1.     كرام الدين (رضازاده ————— معاون ولايت غور
2.     عبدالحميد              ————– ريس امنيت ملي 
3.     شاه جهان (نوري )   ————– قوماندان امينه 
4.     محمدسرور(آزاد )    ————— ريس اطلاعات وفرهنگ
5.     محمدقاسم (پاكنژاد ) ————- ريس صحت عامه 
6.     داكترعاقله
(شرف)،گل پيدا(منش)
وانجيلا(شريفي) —————وكيلان شوراي ولايتي غور
7.     محمدنادر( احساني ) ————–ريس قضاياي دولت 
8.     خواجه محمد          —————-ريس اداري 
9.     جمعه گل(يعقوبي)    ————–ريس شفاخانه ولايتي غور
10.   مولوي بهاوالدين ——————–خطيب مسجد جامعه چغچران
11.    مرزامحمدعثمان (عصمت) ——— شاروال شهرچغچران
12.    مولوي ابوبكر(صديقي)  —– – —–ريس محكمه ابتداييه
13.     محمدجان    ———————–ريس رادنشرات