آرشیف

2018-2-27

jameghor

شماره سال 1396 و 2017 ماهنامه فرهنگی سام

سيزدهمين سالگردماهنامه سام: 13سال ازفعاليتهاي نشراتي ماهنامه سام گذشت سام اولين ماهنامه كه ازسنبله1384درفيروزكوه به كمك وحمايت فرهنگيان،روشنفكران،وجوانان آگاه غورباستان به فعاليت فرهنگي ونشراتي آغازنمودهمواره درنشرات ومطالب خويش ازحاكميت قانون،تطيق عدالت اجتماعي صلح وامنيت عليه جنگ،فساد، بيعدالتي و ازاخبار،واقعات ،زورگوي،حق تلفي،قانونشكني،نقض حقوق بشر،خشونت وبدرفتاري بااطفال زنان،جرايم جنگي ،تروريزم وجنايات سازمان يافته به مردم آگهي داده است وتاحال پنج مرتبه مسئول ماهنامه سام از سويي حارنوال گل …

 

برای دریافت ماهنامه، اینجا را کلیک نمائید