آرشیف

2015-6-24

jameghor

شرح سوانح محمد ابراهیم عدیم غوری به قلم خود شان

نامم محمد ابراهیم و نام پدرم ملا محمود و اسم پدر کلانم ملاالف میباشد. مولد قریه عاشقان یکی از قریجات ولسوالی تیوره ( معروف بغور قدیم ) مربوط ولایت غور غرور آفرین ، یکی از ولایات مرکزی افغانستان باستان، تولدم سنه 1325 هجری شمسی مقارن فصل زمستان بوده است و تعلیماتم را بشکل خلاصه برای علاقه مندان بدون مقدمه چنین بمیان میگذارم. بعد از داشتن شش یا هفت سال من را پدرم در تحت تربیه گرفته، درس قرآن کریم را بعد از شناخت حروف تهجی سورتهای پاره عم یتسالون برایم تکمیل نمود و متعاقباّ و بعضی کتب فارسی مانند پنج گنج ، یوسف زلیخا ، جامی ، حافظ ، گلستان سعدی و غیره را تا اینکه من مهارتی به اصطلاحت فارسی که واقعاّ لفظ مروج و مادری ما میباشد حاصل کرده باشم پدرم نیز درساّ برایم فراخواند. 
           بدینوسیله آداب حسن خط را نیز از پدرم عفی الله عنه اخذ و در نتیجه علم فقه و تجوید را هم در نزد پدرم تکمیل نمودم و دیگر علوم متداوله را از قبیل صرف و نحو منطق و بلاغت و حکمت و حساب و اصول فقه و عقائد و علم میراث و احادث و تفاسیر و عروض و اخلاق را از نزد فحول علماء افغانستان عزیز در ولایت مختلفه مانند غور ، فاریاب ، هرات ، ننگرهار اخذ در ضمن به این قدر اکتفاء نموده و دوره تعلیم خود را بپایان رسانیدم. بعد از اینکه تعلیمات خود را بشکل خلاصه تری بپایان رسانیدم در حالیکه علاقه زیادی در مکالمه و محاوره و درس در کتب داشتم در سال 1346 در قریه دهک سوخته یکی از قریه جات چغچران مرکز ولایت غور در جوار آخند صاحب ملامحمد جمعه بحیث یک مدرس شروع بدرس کتب و افاده علوم دینی نمودم. البته بطور همیشه در جوار آن راد مرد مذکور مدت شانزده سال عمر خودرا بدرس و کتاب خدا واحادیث پیامبر رهنما و دیگر علوم متداوله برای ترقی و تعالی دین مبین اسلام صرف نمودم که درین دوره شانزده سال بعضی خاطراتی دارم که آن هار را انشاالله العزیز در مطلب آتی به رشته تحریر خواهم آورد و آنهااز شیرین ترین خاطرات زندگی ام بشمار می روند.