آرشیف

2015-1-20

الحاج سید محمد رفیق نادم

شرح سوانح سید محمد رفیق نادم بقلم خود شان

اینجانب سید محمد رفیق ( نادم ) ولد سید محمد صدیق ولد مرحوم قاضی سید شمس الدین (حیران ) در سال 1321 هجری شمسی مطابق 1942 میلادی ( ع ) در خانواده نسل در نسل عالم ، دانشمند ، شاعر ، ادیب دارائی فرهنگ عالی تولد گردیدم. علوم دینی مانند تفسیر ، حدیث ، فقه ، صرف ، نحو ، منطق، ریاض حکمت ، معانی و غیره را باالترتیب نزد مرحوم کاکایم سید غیاث الدین (ویران) مرحوم مولوی سید محمد مظهر ، مولوی الحاج سید فقیر شاه آغا که الحمدالله تا هنوز در قید حیات میباشند و نزد مرحوم مغفور مولوی صاحب محمد شور آبی که استاد من و اکثر علماء ولسوالی تولک و والسوالی فرسی بودند که در حقیقت ایشان و حضرت مروج علوم دینی به شکل وسیع و گستردهََ بودند.
    بعد از تحصیل در سال 1341 هجری در ولسوالی شهرک ولایت غور به حیث محرر محکمه مقرر گردیدم، در دوره سیزدهم بحیث کیل در ولسی جرگه شورای ملی انتخاب گردیدم. در پست های مدیریت عمومی ، ثارنوالی ولایت در مرکز وزارت حج و اوقاف بحیث رئیس اسناد وارتباط کار نمودم. فعلاّ فوق رتبه در ریاست حج و اوقاف ولایت هرات کار می نمایم. چندین مدال و تقدیر نامه اخذ نمودم، پنج مرتبه بزیارت بیت الله شریف رفتم. به شعر و شاعری علاقه تام داشتم ، میحیث نمونه چند قطه شعرم نمونه میباشد. اوضاع سه دهه اخیر کشورم من را زیاد متاثر داشت و هنوز هم احساس آرامی و بهبودی نمیکنم زیرا در آستانه انتخابات قرار داریم ول فرجام آن مملوء از مایوسی و توام با تقلبی های گوناگون می باشد.
  این بود خلاص و بسار فشرده سوانح ام و در ضمن میخواهم نسبت نامه ام را که برشته شعر تنظیم نموده ام نیز در صدر سروده هایم بمطالعه علاقمندان قرار دهم.  باحترام 22 عقرب 1384 هجری شمسی.