آرشیف

2015-6-24

استاد فضل الحق فضل

سوانح محترم آخند صاحب ملا عـبدالـرووف متخلص بـه عـاجـز

گرد آورده شـده تـوسـط: استاد فـضــل الـحـق  فـضـل

ملا عـبـدالـرووف فـرزنـد ملا عـبـدالـغـفـور فـرزنـد قـاضـی مـولانا عـبـدالـرحـیـم مشـهـور به جـامع الـعـلـوم سـکـونـت اصـلی قـریـه ُ یـخـن عـلـیـا ولـسـوا لـی تیـوره ُ ولایـت غـور. هـر چـنـد ایـشـان ظآهـرآ مـنـسـوب به قـوم بـایـن میباشـنـد ولی مـقـام معـنـوی ایـشـان بالاتـر از قـوم و مـلیـت هـسـت. ایـشـان در سال 1301 در قـریـه مـذکـور چـشـم به جهـان گـشـودنـد  وعـلـوم مـتـداولهُ دیـنی را نـزد عـلـمای جـٌیـد عـصـر چـون جناب مـولـوی ملاعـبـدالـباقـی از قـریـه ُ یـو رســمـه و مـولـوی مـلا مــحــمــــد یــاسـیـن از دهـکـدهُ مـلا اعـلـی و مـولـوی مـلامـحـمـــد ایـوب از دهـکـده ُ کـاکــری پسـابـنـد  تـحـصـیــل نـمـودنـد . ایـشـان عـا شــق عـلـم و ادب اخـلاق وعـرفان وتـصـوف بودنـد و تنها کـسـب عـلـو م مـتـذکـره نتوانـسـت عـطـش ایـشـان فـرونشـاند و پـروانه وار گـرد شـمـع طـریـقــت مـیـگـشـتـنـد. تا ایـنـکـه به تـشـویـق صـوفـی وعـارف بـزرگ مـولـوی ملا دوسـت مـحــمــد سـکـنا پـذیـر قـریـه ُســور تیـوره  به تـصـوف رو آ وردنــد و به طـریـقـه ُ نـقـشـبـنـد یه مـریــد شـیـخ الاجــل جـنـاب مـولانا شـاه غـوث  مـحـمـد جان آقـا شـدنـد و بـعـد از کـسـب مکـمـل سـلـوک طـریـقــت به مقـام خـلافـت رسـیـدند. ایـن عـارف فـرهـیـخـتـه و عـالـم بزرگوار  زنده گـی  پر بار شـانـرا صـرف تدریـس و تـعـلـیـم عــلـوم دیـنی مـتـداولـهُ عـصـر و تـعـلـیـم و تدریـس سـلـوک طـریقــت کـرده انـد. هـمـچـنـان  اخـتـیـار کـردن زنـده گـی سـاده  آنـهــم به شـیـوه ُ مـردان خـدا بـیـانـگــر پـاکـی و صـفـایی بـاطـنـش بـود او کـامـلاُ صـوفـی مـشـر با نه زنـده گـی مـیـکـرد  وبـه بـرکــت عـشـق و مـحـبٌـت خـداداد کـه در قـلـبـش مـوج مـیـزد بـیـاد خـداونـد مـتـعـال و دوســتـانــش  هـمـیـشـه شـاد و خـنـدان بـود. او مـحـبـت و جـاذبـه ُ عـجـیـبـی داشـت هـر کـسی کـه فـقـط  یـکـبـار اورا ملاقـات کـردی عـاشـق و شـیـفـتـه ُ سـلـوک و اخـلاق حـمـیـده  و کـردار پـسـنـدیده ا ش میـشــد . سـر انـجـام این شـمـع  فـروزان طـریـقــت و عـالـم مـحبـوب شـریـعــت در پانـزدهــــم قـوس سـال 1383 هـجـری شـمسـی در قـریـه ُسـنـگـی و لسـوالـی دولـیـنـه ُ ولایـت غـور از چـشــم از جـهــان پـوشـیـد و به دیـار رحـمــت حـق پـیـوسـت و مـرقـد ایـشـان در قـریـه ُ مـتـذکـــره  زیارتـــگاه  مـخـلـصـان راه  طـریـقـت مـیـباشـد. روح شـان شـاد وقـبـرشـان پـر نـور! آثاری را که این صـوفـی عـاشـق و ایـن عـارف وا رسـتـه به مـلاحـظـه ُ احادیـث  و سـایـر مـنـآبـع مـعـتـبـر و مـو ُثـق  به رشـته  نـظـم  در آورده  وزیـب قـلـم نـمـوده اسـت ولـی به نـسـبـت عـدم امـکانات لازمه و عـدم دستـرسـی به تسـهـیـلات طـباعـتی تا هـنـوز اقبـال چـاپ نیافـته اسـت ازین قـرار است:
1 –  مـنـــتــخـب الاخـبـار  و الآثـار
2 – مـنـبـهـــات ابـن الـحـجــر
3 –  مـواعـظ عـصـفـور یـه
4 – رجـا ُ مـقـبـول فـی اسـوهُ الـرســول
5 –  داسـتـان امـیـر ارسـلان رومـی  و بـعـضـی نوشـتـه هـای دیـگر که که به تشـویـق اهــل فـرهـنگ وسـایـر دوستان تـوسـط  یگانه فـرزنـد ارشـد شـان  مـولـوی مـلا عـبـدالـو دود نـویـد که خـود از جـمـلـه ُ شـاعــران و صــوفـیـان جـوان طـریـقـه ُ نقـشـبـنـدیـه  است در شـرف تـدویـن اســت. نــمــونـه کـلام  مـرحـوم خـلـیـفـه مـلا عـبـدالـرووف ((عـاجـــز))

غـریـق بـحـر عـصـیـانــم  الــهــی  انـت ار حــمـنــی!

غـر یـق بـحــر عــصـیــا نـــم  ا لــهـــی  ا نـــت ا ر حــمـنــی
حـز یـن  زا ر   غـمـخـو ا رم ا لــهـــی  ا نـــت ا ر حــمـنــی

نــکـــر د م طـا عـتــت ا ز د ل  بـه د ر گـا ه  تـو ا ی عـا د ل
ز ذ کــر تـو   شــد م غــا فــل ا لــهـــی  ا نـــت ا ر حــمـنــی

پـی  نـفـس و هــو ا هـسـتـم  به ا یـن د و  مـبـتـلا  هــســتــم
نـه  بـر ر ا ه هــد ی هـسـتــم ا لــهـــی ا نـــت ا ر حــمـنــی

طـفـیــل  آ ن شـهـی بـطــحـا  کـه  سـبـحـن ا لـذ ی ا ســـر ی
بــه و صـف ا و شــد ه گـو یـا ا لــهـــی  ا نـــت ا ر حــمـنــی

بـه  رو ی یــا ر غـــا ر  ا و   بـه  عـمـــــــر د ر ه  د ا ر ا و
بـه  ا عــــزا ز و   و قــا ر ا و ا لــهـــی ا نـــت ا ر حــمـنــی

بـه عـثـمـا ن و علـی  نـا مـش  بـه روی جـمـله ا صـحـا بـش
بـه آ ل و هـــم بـه ا حـبـا بش ا لــهـــی  ا نـــت ا ر حــمـنــی

اگـر چـه  عـا جـــز و زارم  حــزیـن و  هـــم  د ل ا فــگـا ر م
ا ســیــر  نـفـــس  بــد کـا ر م  ا لــهـــی  ا نـــت ا ر حــمـنــی

گــر د آ ور ده شـده تـو سـط :  ا سـتاد فـضــل الـحـق  فـضـل